USC Libraries

University of Southern California

skip navigation

East Asian Library
Chinese Collection

Contents of History Sources

 • Dao Xian Tong Guang si chao zou yi [DS753.86.T3 1970 : 12 volumes]
 • Guangxu Shuntian fu zhi [DS793.S533G836 1987 : 8 volumes]
 • Luo Jialun xian sheng wen cun [DS777.488.L6A2 1976 : 12 volumes]
 • Mindai Man-Mo shiryo [Mingdai Man-Meng shiliao] [DS783.4.M5 - 18 vols]
 • Minguo ren wu xiao zhuan [DS776.M565 1975 - 15 volumes]
 • Nian er shi kao yi / Qian Daxin, (1728-1804) [DS735.C53N6 1963 - 3 volumes]
 • Song shi yanjiu ji [DS751.S8 - 9 volumes]
 • Zhong-E guanxi shiliao [DS740.5.R8C58 & DS740.5.R8C582 - 9 pts in 12 v.]
 • Zhong Ri zhan zheng [DS764.4.C47 1989 - volumes 3-12]
 • Zhongguo gaige quanshu [DS779.26.C52 1992 - 24 volumes]
 • Zi zhi tong jian (=Xiandai yuwenban ...) [DS747.2.S755 1984B - 72 volumes]