AuthorNameHZ AuthorNamePY SourceTitleHZ SourceTitlePY TOC
阿蒙 A Meng 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
艾辰 Ai Chen 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
白东宏 Bai Donghong 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
白盾 Bai Dun 紅樓夢新评 Hong lou meng xin ping Table of contents
白盾 Bai Dun 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
白盾 Bai Dun 红楼梦研究史论 Hong lou meng yan jiu shi lun Table of contents
白盾 Bai Dun 红楼梦艺术论 Hong lou meng yi shu lun Table of contents
白江 Bai Jiang 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
白明 Bai Ming 曹学论丛 Cao xue lun cong Table of contents
鲍不迟 Bao Buchi 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
宝华 Bao Hua 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
宝征 Bao Zheng 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
卞楫 Bian Ji 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
冰心 Bing Xin 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
蔡孑民 Cai Jiemin 紅樓夢考証 Hong lou meng kao zheng Table of contents
蔡义江 Cai Yijiang 《红楼梦》著作权论争集 "Hong lou meng" zhu zuo quan lun zheng ji Table of contents
蔡义江 Cai Yijiang 红楼梦诗词曲赋评注 Hong lou meng shi ci qu fu ping zhu Table of contents
蔡义江 Cai Yijiang 紅樓夢是怎样写成的 Hong lou meng shi zen yang xie cheng de Table of contents
蔡义江 Cai Yijiang 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
蔡义江 Cai Yijiang 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
蔡义江 Cai Yijiang 红楼梦学刊 27 (April 1986) Hong lou meng xue kan 27 (April 1986) Table of contents
蔡义江 Cai Yijiang 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
蔡义江 Cai Yijiang 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
蔡义江 Cai Yijiang 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
蔡元培 Cai Yuanpei 《红楼梦》本事之争 "Hong lou meng" ben shi zhi zheng Table of contents
曹聚仁 Cao Juren 香港红学论文选 Xianggang Hong xue lun wen xuan Table of contents
曹立波 Cao Libo 紅樓夢東觀閣本硏究 Hong lou meng Dong guan ge ben yan jiu Table of contents
草木子 Cao Muzi 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
曹小芳 Cao Xiaofang 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
曹雪芹 Cao Xueqin 《紅樓夢》诗词评注 "Hong lou meng" shi ci ping zhu Table of contents
曹雪芹 Cao Xueqin 八家 评批 红楼夢 Ba jia ping pi Hong lou meng Table of contents
曹雪芹 Cao Xueqin 红楼梦论稿 Hong lou meng lun gao Table of contents
曹雪芹 Cao Xueqin 红楼梦诗词曲赋评注 Hong lou meng shi ci qu fu ping zhu Table of contents
曹雪芹 Cao Xueqin 红樓梦詩詞書法藝術 Hong lou meng shi ci shu fa yi shu Table of contents
曹雪芹 Cao Xueqin 紅楼梦文物图录 Hong lou meng wen wu tu lu Table of contents
曹雪芹 Cao Xueqin 红楼梦注解 Hong lou meng zhu jie Table of contents
曹雪芹 Cao Xueqin 紅樓夢子弟書 Hong lou meng zi di shu Table of contents
曹雪芹 Cao Xueqin 红楼赏诗 : 《石头记》诗词韵语讲论 Hong lou shang shi : "Shi tou ji" shi ci yun yu jiang lun Table of contents
曹雪芹 Cao Xueqin 漫说红楼 Man shuo Hong lou Table of contents
曹雪芹 Cao Xueqin 石头记人物画 Shi tou ji ren wu hua Table of contents
曹雪芹 Cao Xueqin 石頭 记探佚 Shi tou ji tan yi Table of contents
曹汛 Cao Xun 曹雪芹祖籍在辽阳 Cao Xueqin zu ji zai Liaoyang Table of contents
曹汛 Cao Xun 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
曹寅 Cao Yin 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
岑佳卓 Cen Jiazhuo 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
岑佳卓 Cen Jiazhuo 紅樓夢探考 Hong lou meng tan kao Table of contents
崔溶澈 Ch‘oe Yong-ch‘ŏl 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
常枫 Chang Feng 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
常枫 Chang Feng 红楼梦学刊 36 (May 1988) Hong lou meng xue kan 36 (May 1988) Table of contents
常细樵 Chang Xiqiao 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
车锡伦 Che Xilun 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
陈炳良 Chen Bingliang 香港红学论文选 Xianggang Hong xue lun wen xuan Table of contents
陈常枫 Chen Changfeng 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
陈从周 Chen Congzhou 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
陈从周 Chen Congzhou 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
陈从周 Chen Congzhou 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
陈大康 Chen Dakang 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
陈大康 Chen Dakang 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
陈大康 Chen Dakang 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
陈大康 Chen Dakang 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
陈达祚 Chen Dazuo 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
晨朵 Chen Duo 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
陈福田 Chen Futian 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
陈家生 Chen Jiasheng 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
陈晋 Chen Jin 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
陈俊山 Chen Junshan 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
尘磊 Chen Lei 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
陈力 Chen Li 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
陳潞 Chen Lu 醉翻風月鑑 : 紅樓拾穗 Zui fan feng yue jian : hong lou shi sui Table of contents
陈明 Chen Ming 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
陈明 Chen Ming 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
陈明 Chen Ming 红楼梦学刊 27 (April 1986) Hong lou meng xue kan 27 (April 1986) Table of contents
陈明 Chen Ming 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
陈明 Chen Ming 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
陈明 Chen Ming 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
陈明 Chen Ming 红楼梦学刊 36 (May 1988) Hong lou meng xue kan 36 (May 1988) Table of contents
陈平 Chen Ping 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
陈庆浩 Chen Qinghao 海外紅學論集 Hai wai Hong xue lun ji Table of contents
陈庆浩 Chen Qinghao 紅樓夢脂硯齋評語輯校 Hong lou meng Zhi yan zhai ping yu ji jiao Table of contents
陈庆浩 Chen Qinghao 红学耦耕集 Hong xue ou geng ji Table of contents
陈庆浩 Chen Qinghao 香港红学论文选 Xianggang Hong xue lun wen xuan Table of contents
陳其欣 Chen Qixin 八家 评批 红楼夢 Ba jia ping pi Hong lou meng Table of contents
陈石 Chen Shi 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
陈石 Chen Shi 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
陈石 Chen Shi 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
陈石 Chen Shi 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
陈石 Chen Shi 红楼梦学刊 27 (April 1986) Hong lou meng xue kan 27 (April 1986) Table of contents
陈石 Chen Shi 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
陈石 Chen Shi 红楼梦学刊 36 (May 1988) Hong lou meng xue kan 36 (May 1988) Table of contents
陈石 Chen Shi 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
陈石 Chen Shi 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
陈新 Chen Xin 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
陳秀芳 Chen Xiufang 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
陈修富 Chen Xiufu 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
陈熙中 Chen Xizhong 《红楼梦》著作权论争集 "Hong lou meng" zhu zuo quan lun zheng ji Table of contents
陈熙中 Chen Xizhong 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
陈永明 Chen Yongming 紅樓夢大觀 Hong lou meng da guan Table of contents
陈元胜 Chen Yuansheng 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
陈毓黑 Chen Yuhei 紅楼梦论丛 Hong lou meng lun cong Table of contents
陈毓黑 Chen Yuhei 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
陈毓黑 Chen Yuhei 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
陈毓黑 Chen Yuhei 红学三十年论文选编 v.1 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.1 Table of contents
陈毓黑 Chen Yuhei 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
陈增弼 Chen Zengbi 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
陈增弼 Chen Zengbi 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
陈诏 Chen Zhao 红楼梦小考 Hong lou meng xiao kao Table of contents
陈诏 Chen Zhao 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
陈诏 Chen Zhao 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
陈诏 Chen Zhao 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
陈诏 Chen Zhao 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
陈诏 Chen Zhao 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
陈诏 Chen Zhao 紅樓夢與金瓶梅 Hong lou meng yu Jin Ping Mei Table of contents
陈诏 Chen Zhao 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
陈仲篪 Chen Zhongchi 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
陳鍾毅 Chen Zhongyi 紅樓夢新探 Hong lou meng xin tan Table of contents
陳鍾毅 Chen Zhongyi 紅樓夢新探 Hong lou meng xin tan Table of contents
陳鍾毅 Chen Zhongyi 紅樓夢研究新編 Hong lou meng yan jiu xin bian Table of contents
陳鍾毅 Chen Zhongyi 紅学卋界 Hong xue shi jie Table of contents
沉舟 Chen Zhou 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
程步奎 Cheng Bukui 海外紅學論集 Hai wai Hong xue lun ji Table of contents
程代熙 Cheng Daixi 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
程鹏 Cheng Peng 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
程鹏 Cheng Peng 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
程鹏 Cheng Peng 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
程与天 Cheng Yutian 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
初民 Chu Min 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
川上 Chuan Shang 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
崔迈农 Cui Mainong 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
崔迈农 Cui Mainong 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
崔濯 Cui Zhuo 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
达栋 Da Dong 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
大观 Da Guan 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
戴不凡 Dai Bufan 《红楼梦》著作权论争集 "Hong lou meng" zhu zuo quan lun zheng ji Table of contents
戴不凡 Dai Bufan 红学評議. 外篇 Hong xue ping yi. Wai pian Table of contents
戴不凡 Dai Bufan 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
戴厚英 Dai Houying 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
戴教邦 Dai Jiaobang 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
戴教邦 Dai Jiaobang 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
戴教邦 Dai Jiaobang 红楼梦学刊 27 (April 1986) Hong lou meng xue kan 27 (April 1986) Table of contents
戴云 Dai Yun 红学評議. 外篇 Hong xue ping yi. Wai pian Table of contents
单世联 Dan Shilian 红楼梦学刊 36 (May 1988) Hong lou meng xue kan 36 (May 1988) Table of contents
澹闻 Dan Wen 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
邓吉梅 Deng Jimei 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
邓狂言 Deng Kuangyan 《红楼梦》释真 "Hong lou meng" shi zhen Table of contents
邓庆佑 Deng Qingyou 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
邓庆佑 Deng Qingyou 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
邓庆佑 Deng Qingyou 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
邓绍基 Deng Shaoji 曹雪芹祖籍辨证 Cao Xueqin zu ji bian zheng Table of contents
邓绍基 Deng Shaoji 曹雪芹祖籍在辽阳 Cao Xueqin zu ji zai Liaoyang Table of contents
邓绍基 Deng Shaoji 紅楼梦论丛 Hong lou meng lun cong Table of contents
邓绍基 Deng Shaoji 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
邓绍基 Deng Shaoji 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
邓遂夫 Deng Suifu 《红楼梦》著作权论争集 "Hong lou meng" zhu zuo quan lun zheng ji Table of contents
邓遂夫 Deng Suifu 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
邓遂夫 Deng Suifu 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
邓遂夫 Deng Suifu 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
邓遂夫 Deng Suifu 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
邓拓 Deng Ta 红学三十年论文选编 v.1 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.1 Table of contents
邓小军 Deng Xiaojun 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
邓星雨 Deng Xingyu 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
邓星雨 Deng Xingyu 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
邓云乡 Deng Yunxiang 曹学论丛 Cao xue lun cong Table of contents
邓云乡 Deng Yunxiang 红楼风俗谭 Hong lou feng su tan Table of contents
邓云乡 Deng Yunxiang 红楼梦导读 Hong lou meng dao du Table of contents
邓云乡 Deng Yunxiang 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
邓云乡 Deng Yunxiang 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
邓云乡 Deng Yunxiang 红楼梦学刊 3 (Feb 1980) Hong lou meng xue kan 3 (Feb 1980) Table of contents
邓云乡 Deng Yunxiang 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
邓云乡 Deng Yunxiang 红楼识小录 Hong lou shi xiao lu Table of contents
邓云乡 Deng Yunxiang 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
邓自周 Deng Zizhou 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
邸瑞平 Di Ruiping 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
邸瑞平 Di Ruiping 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
邸瑞平 Di Ruiping 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
邸瑞平 Di Ruiping 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
邸瑞平 Di Ruiping 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
邸瑞平 Di Ruiping 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
邸瑞平 Di Ruiping 红楼撷英 Hong lou xie ying Table of contents
丁淦 Ding Gan 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
丁淦 Ding Gan 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
丁淦 Ding Gan 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
丁淦 Ding Gan 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
丁淦 Ding Gan 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
丁淦 Ding Gan 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
丁广惠 Ding Guanghui 《紅樓夢》诗词评注 "Hong lou meng" shi ci ping zhu Table of contents
丁广惠 Ding Guanghui 紅學論文選 Hong xue lun wen xuan Table of contents
丁文 Ding Wen 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
丁文 Ding Wen 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
董伯 Dong Bo 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
冬冬 Dong Dong 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
冬冬 Dong Dong 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
冬冬 Dong Dong 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
冬冬 Dong Dong 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
冬冬 Dong Dong 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
董换華 Dong Huanhua 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
冬晖 Dong Hui 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
董可玉 Dong Keyu 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
董可玉 Dong Keyu 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
董铜 Dong Tong 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
杜德禄 Du Delu 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
杜福华 Du Fuhua 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
杜景华 Du Jinghua 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
杜景华 Du Jinghua 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
杜景华 Du Jinghua 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
杜景华 Du Jinghua 红楼梦艺术论 Hong lou meng yi shu lun Table of contents
杜敏 Du Min 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
杜世傑 Du Shijie 紅樓夢考釋 Hong lou meng kao shi Table of contents
杜运澍 Du Yunshu 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
杜正堂 Du Zhengtang 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
段启明 Duan Qiming 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
段启明 Duan Qiming 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
段启明 Duan Qiming 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
段启明 Duan Qiming 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
端木蕻良 Duanmu Hongliang 曹学论丛 Cao xue lun cong Table of contents
端木蕻良 Duanmu Hongliang 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
端木蕻良 Duanmu Hongliang 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
端木蕻良 Duanmu Hongliang 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
端木蕻良 Duanmu Hongliang 红楼梦, 一次历史的轮回 Hong lou meng, yi ci li shi de lun hui Table of contents
端木蕻良 Duanmu Hongliang 红楼识小录 Hong lou shi xiao lu Table of contents
端木蕻良 Duanmu Hongliang 红学三十年论文选编 v.1 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.1 Table of contents
端木蕻良 Duanmu Hongliang 说不完的红楼梦 Shuo bu wan de Hong lou meng Table of contents
端木蕻良 Duanmu Hongliang 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
范国良 Fan Guoliang 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
方豪 Fang Hao 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
方明光 Fang Mingguang 《红楼梦》《金瓶梅》比较论稿 "Hong lou meng" "Jin Ping Mei" bi jiao lun gao Table of contents
方平 Fang Ping 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
方岩梁 Fang Yanliang 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
方泽生 Fang Zesheng 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
方之 Fang Zhi 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
封光 Feng Guang 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
冯华志 Feng Huazhi 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
冯精志 Feng Jingzhi 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 八家 评批 红楼夢 Ba jia ping pi Hong lou meng Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 曹学论丛 Cao xue lun cong Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 曹学叙论 Cao xue xu lun Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 曹雪芹家世新考 Cao Xueqin jia shi xin kao Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 曹雪芹家世新考 增订本 Cao Xueqin jia shi xin kao Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 曹雪芹墓石论爭集 Cao Xueqin mu shi lun zheng ji Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 曹雪芹與《紅樓夢》 Cao Xueqin yu "Hong lou meng" Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 曹雪芹祖籍在辽阳 Cao Xueqin zu ji zai Liaoyang Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 紅樓夢大觀 Hong lou meng da guan Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 紅樓夢大觀 Hong lou meng da guan Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 紅楼梦开卷錄 Hong lou meng kai juan lu Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 紅楼梦诗词联语评注 Hong lou meng shi ci lian yu ping zhu Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 紅楼梦文物图录 Hong lou meng wen wu tu lu Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 紅楼梦文物图录 Hong lou meng wen wu tu lu Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 红楼梦新论 Hong lou meng xin lun Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 红楼梦学刊 19 (Feb 1984) Hong lou meng xue kan 19 (Feb 1984) Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 红楼梦学刊 3 (Feb 1980) Hong lou meng xue kan 3 (Feb 1980) Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 红楼梦学刊 36 (May 1988) Hong lou meng xue kan 36 (May 1988) Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 红楼梦研究 Hong lou meng yan jiu Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 红楼识小录 Hong lou shi xiao lu Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 红学三十年论文选编 v.1 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.1 Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 論庚辰本 Lun geng chen ben Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 论红楼梦思想 Lun Hong lou meng si xiang Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 梦边集 Meng bian ji Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 石头记脂本硏究 Shi tou ji zhi ben yan jiu Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 漱石集 Shu shi ji Table of contents
冯其庸 Feng Qiyong 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
冯文楼 Feng Wenlou 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
冯宇 Feng Yu 紅學論文選 Hong xue lun wen xuan Table of contents
冯育栋 Feng Yudong 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
冯育栋 Feng Yudong 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
冯育栋 Feng Yudong 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
冯正梁 Feng Zhengliang 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
冯子礼 Feng Zili 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
冯子礼 Feng Zili 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
佛雏 Fo Chu 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
傅传岩 Fu Chuanyan 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
傅继馥 Fu Jifu 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
傅继馥 Fu Jifu 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
傅新达 Fu Xinda 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
傅衣凌 Fu Yiling 红学三十年论文选编 v.1 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.1 Table of contents
傅憎享 Fu Zengxiang 曹学论丛 Cao xue lun cong Table of contents
傅憎享 Fu Zengxiang 紅樓夢大觀 Hong lou meng da guan Table of contents
傅憎享 Fu Zengxiang 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
傅憎享 Fu Zengxiang 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
傅憎享 Fu Zengxiang 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
傅憎享 Fu Zengxiang 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
傅憎享 Fu Zengxiang 红楼梦学刊 27 (April 1986) Hong lou meng xue kan 27 (April 1986) Table of contents
傅憎享 Fu Zengxiang 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
傅憎享 Fu Zengxiang 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
傅憎享 Fu Zengxiang 红楼梦艺术论 Hong lou meng yi shu lun Table of contents
符斋 Fu Zhai 紅樓夢子弟書 Hong lou meng zi di shu Table of contents
甘成光 Gan Chengguang 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
高鄂 Gao E 紅樓夢考証 Hong lou meng kao zheng Table of contents
高国藩 Gao Guofan 红楼梦学刊 19 (Feb 1984) Hong lou meng xue kan 19 (Feb 1984) Table of contents
高国藩 Gao Guofan 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
高国藩 Gao Guofan 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
高国藩 Gao Guofan 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
高海夫 Gao Haifu 紅樓夢人物冲突論 Hong lou meng ren wu chong tu lun Table of contents
高鸣鸾 Gao Mingluan 《红楼梦》的语言艺术 "Hong lou meng" di yu yan yi shu Table of contents
高陽 Gao Yang 紅樓一家言 Hong lou yi jia yan Table of contents
高陽 Gao Yang 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
高語罕 Gao Yuhan 紅楼梦宝藏 Hong lou meng bao zang Table of contents
高珍 Gao Zhen 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
高振达 Gao Zhenda 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
高振田 Gao Zhentian 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
弓长 Gong Chang 红楼梦学刊 36 (May 1988) Hong lou meng xue kan 36 (May 1988) Table of contents
贡父 Gong Fu 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
龚景春 Gong Jingchun 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
龚烈沸 Gong Liefei 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
龚义永 Gong Yiyong 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
合山 Gōyama Kiwamu 「紅楼夢」新論 "Kōrōmu" shinron Table of contents
顾頡刚 Gu Jiegang 曹雪芹的故事 Cao Xueqin de gu shi Table of contents
顾平旦 Gu Pingdan 曹学论丛 Cao xue lun cong Table of contents
顾平旦 Gu Pingdan 大观园 Da guan yuan Table of contents
顾平旦 Gu Pingdan 大观园 Da guan yuan Table of contents
顾平旦 Gu Pingdan 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
顾平旦 Gu Pingdan 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
顾绍__ Gu Shaotong 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
顾乡 Gu Xiang 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
顾宗达 Gu Zongda 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
官桂铨 Guan Guiquan 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
管汝胜 Guan Rusheng 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
光之 Guang Zhi 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
光之 Guang Zhi 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
光之 Guang Zhi 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
光之 Guang Zhi 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
光之 Guang Zhi 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
光之 Guang Zhi 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
光之 Guang Zhi 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
光之 Guang Zhi 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
归__ Gui __ 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
归琛 Gui Chen 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
郭汉城 Guo Hancheng 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
郭磺英 Guo Huangying 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
郭若愚 Guo Ruoyu 《红楼梦》风物考 "Hong lou meng" feng wu kao Table of contents
郭树文 Guo Shuwen 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
郭小湄 Guo Xiaomei 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
郭小湄 Guo Xiaomei 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
郭永强 Guo Yongqiang 红楼梦学刊 27 (April 1986) Hong lou meng xue kan 27 (April 1986) Table of contents
郭预衡 Guo Yuheng 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
郭预衡 Guo Yuheng 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
郭豫适 Guo Yushi 《红楼梦》本事之争 "Hong lou meng" ben shi zhi zheng Table of contents
郭豫适 Guo Yushi 紅楼梦问题评论集 Hong lou meng wen ti ping lun ji Table of contents
郭豫适 Guo Yushi 红楼硏究小史稿 : 清乾隆至民初 Hong lou yan jiu xiao shi gao : Qing Qianlong zhi Min chu Table of contents
郭豫适 Guo Yushi 紅楼研究小史续稿 : 五四时期以后 Hong lou yan jiu xiao shi xu gao : wu si shi qi yi hou Table of contents
郭豫适 Guo Yushi 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
郭豫适 Guo Yushi 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
海应 Hai Ying 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
韩进廉 Han Jinlian 曹雪芹祖籍考论 Cao Xueqin zu ji kao lun Table of contents
韩进廉 Han Jinlian 紅樓夢大觀 Hong lou meng da guan Table of contents
韩进廉 Han Jinlian 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
韩进廉 Han Jinlian 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
韩进廉 Han Jinlian 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
韩进廉 Han Jinlian 红学史稿 Hong xue shi gao Table of contents
韩进廉 Han Jinlian 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
韩黎范 Han Lifan 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
韩绍泉 Han Shaoquan 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
韩伟 Han Wei 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
韩小窗 Han Xiaochuang 紅樓夢子弟書 Hong lou meng zi di shu Table of contents
韩羽 Han Yu 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
韩忠华 Han Zhonghua 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
汉唐 Hantang 《红楼梦》真谛 "Hong lou meng" zhen di Table of contents
郝浚 Hao Jun 红楼梦艺术论 Hong lou meng yi shu lun Table of contents
郝延霖 Hao Yanlin 红楼梦学刊 27 (April 1986) Hong lou meng xue kan 27 (April 1986) Table of contents
郝延霖 Hao Yanlin 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
郝延霖 Hao Yanlin 红楼梦学刊 36 (May 1988) Hong lou meng xue kan 36 (May 1988) Table of contents
郝延霖 Hao Yanlin 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
郝延霖 Hao Yanlin 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
郝延霖 Hao Yanlin 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
  Hawkes, David 红楼梦学刊 3 (Feb 1980) Hong lou meng xue kan 3 (Feb 1980) Table of contents
  Hawkes, David 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
何崇恩 He Chong'en 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
何纯基 He Chunji 紅學論文選 Hong xue lun wen xuan Table of contents
何丹 He Dan 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
何东 He Dong 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
何林天 He Lintian 红楼梦学刊 19 (Feb 1984) Hong lou meng xue kan 19 (Feb 1984) Table of contents
何林天 He Lintian 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
何林天 He Lintian 红楼梦学刊 36 (May 1988) Hong lou meng xue kan 36 (May 1988) Table of contents
何力柱 He Lizhu 红楼梦学刊 36 (May 1988) Hong lou meng xue kan 36 (May 1988) Table of contents
何宁 He Ning 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
何宁 He Ning 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
何其芳 He Qifang 红学三十年论文选编 v.1 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.1 Table of contents
何士龙 He Shilong 红楼梦学刊 19 (Feb 1984) Hong lou meng xue kan 19 (Feb 1984) Table of contents
何士龙 He Shilong 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
贺逊武 He Xunwu 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
何永康 He Yongkang 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
何永康 He Yongkang 红楼梦学刊 19 (Feb 1984) Hong lou meng xue kan 19 (Feb 1984) Table of contents
何永康 He Yongkang 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
何永康 He Yongkang 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
何永康 He Yongkang 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
何永康 He Yongkang 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
何永康 He Yongkang 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
何永康 He Yongkang 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
何永康 He Yongkang 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
何永康 He Yongkang 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
何永康 He Yongkang 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
洪静润 Hong Jingrun 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
洪静润 Hong Jingrun 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
宏康 Hong Kang 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
宏康 Hong Kang 红楼梦学刊 3 (Feb 1980) Hong lou meng xue kan 3 (Feb 1980) Table of contents
宏康 Hong Kang 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
宏康 Hong Kang 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
宏康 Hong Kang 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
洪克夷 Hong Keyi 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
洪克夷 Hong Keyi 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
洪平 Hong Ping 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
弘释 Hong Shi 红楼梦学刊 3 (Feb 1980) Hong lou meng xue kan 3 (Feb 1980) Table of contents
洪迅 Hong Xu 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
洪铸 Hong Zhu 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
洪铸 Hong Zhu 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
侯忠义 Hou Zhongyi 《红楼梦》著作权论争集 "Hong lou meng" zhu zuo quan lun zheng ji Table of contents
侯忠义 Hou Zhongyi 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
胡邦炜 Hu Bangwei 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
胡邦炜 Hu Bangwei 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
胡邦炜 Hu Bangwei 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
胡超棠 Hu Chaotang 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
胡承志 Hu Chengzhi 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
胡德平 Hu Deping 曹学论丛 Cao xue lun cong Table of contents
胡德平 Hu Deping 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
胡德平 Hu Deping 三教合流的香山世界 : 论曹雪芹的反佛思想 San jiao he liu di Xiangshan shi jie : lun Cao Xueqin di fan fo si xiang Table of contents
胡风 Hu Feng 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
胡风 Hu Feng 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
胡风林 Hu Fenglin 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
胡经之 Hu Jingzhi 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
胡经之 Hu Jingzhi 红楼梦艺术论 Hong lou meng yi shu lun Table of contents
胡经之 Hu Jingzhi 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
胡开敏 Hu Kaimin 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
胡念贻 Hu Nianyi 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
胡绍棠 Hu Shaotang 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
胡绍棠 Hu Shaotang 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
胡绍棠 Hu Shaotang 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
胡適 Hu Shi 《红楼梦》本事之争 "Hong lou meng" ben shi zhi zheng Table of contents
胡適 Hu Shi 曹学叙论 Cao xue xu lun Table of contents
胡適 Hu Shi 曹雪芹祖籍在辽阳 Cao Xueqin zu ji zai Liaoyang Table of contents
胡適 Hu Shi 紅樓夢考証 Hong lou meng kao zheng Table of contents
胡適 Hu Shi 紅樓夢考証 Hong lou meng kao zheng Table of contents
胡適 Hu Shi 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
胡文彬 Hu Wenbin 《红楼梦》在国外 "Hong lou meng" zai guo wai Table of contents
胡文彬 Hu Wenbin 海外紅學論集 Hai wai Hong xue lun ji Table of contents
胡文彬 Hu Wenbin 红边漫笔 Hong bian man bi Table of contents
胡文彬 Hu Wenbin 红楼长短论 Hong lou chang duan lun Table of contents
胡文彬 Hu Wenbin 红楼梦人物谈 : 胡文彬论红楼梦 Hong lou meng ren wu tan : Hu Wenbin lun Hong lou meng Table of contents
胡文彬 Hu Wenbin 红楼夢 探微 Hong lou meng tan wei Table of contents
胡文彬 Hu Wenbin 紅樓夢敘錄 Hong lou meng xu lu Table of contents
胡文彬 Hu Wenbin 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
胡文彬 Hu Wenbin 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
胡文彬 Hu Wenbin 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
胡文彬 Hu Wenbin 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
胡文彬 Hu Wenbin 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
胡文彬 Hu Wenbin 紅樓夢與中國文化論稿 Hong lou meng yu Zhongguo wen hua lun gao Table of contents
胡文彬 Hu Wenbin 紅樓夢子弟書 Hong lou meng zi di shu Table of contents
胡文彬 Hu Wenbin 紅學叢譚 Hong xue cong tan Table of contents
胡文彬 Hu Wenbin 紅学卋界 Hong xue shi jie Table of contents
胡文彬 Hu Wenbin 紅学卋界 Hong xue shi jie Table of contents
胡文彬 Hu Wenbin 贾宝玉与大观园 Jia Baoyu yu da guan yuan Table of contents
胡文彬 Hu Wenbin 贾宝玉与大观园 Jia Baoyu yu da guan yuan Table of contents
胡晓明 Hu Xiaoming 红楼梦与中国传统文化 Hong lou meng yu Zhongguo chuan tong wen hua Table of contents
胡小伟 Hu Xiaowei 红楼梦艺术论 Hong lou meng yi shu lun Table of contents
呼延 Hu Yan 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
胡艺 Hu Yi 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
桦山 Hua Shan 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
桦山 Hua Shan 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
桦叶 Hua Ye 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
黃葆芳 Huang Baofang 海外紅學論集 Hai wai Hong xue lun ji Table of contents
黃葆芳 Huang Baofang 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
黄裳 Huang Chang 献芹集 Xian Qin ji Table of contents
黄定理 Huang Dingli 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
黄健民 Huang Jianmin 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
黃进德 Huang Jinde 曹雪芹江南家世丛考 Cao Xueqin Jiangnan jia shi cong kao Table of contents
黃进德 Huang Jinde 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
黃进德 Huang Jinde 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
黃进德 Huang Jinde 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
黄晋凯 Huang Jinkai 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
黄均 Huang Jun 红楼梦学刊 19 (Feb 1984) Hong lou meng xue kan 19 (Feb 1984) Table of contents
黄立新 Huang Lixin 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
黄立新 Huang Lixin 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
黄立新 Huang Lixin 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
黄立新 Huang Lixin 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
黄龙 Huang Long 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
黃美序 Huang Meixu 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
黄秋耘 Huang Qiuyun 红学三十年论文选编 v.1 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.1 Table of contents
黄文实 Huang Wenshi 红楼梦学刊 27 (April 1986) Hong lou meng xue kan 27 (April 1986) Table of contents
黄小松 Huang Xiaosong 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
黄永玉 Huang Yongyu 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
黄峥 Huang Zheng 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
辉途 Hui Tu 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
辉途 Hui Tu 红楼梦学刊 3 (Feb 1980) Hong lou meng xue kan 3 (Feb 1980) Table of contents
惠文 Hui Wen 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
霍 国玲 Huo Guoling 红楼解梦 v.1 Hong lou jie meng v.1 Table of contents
霍 国玲 Huo Guoling 紅楼 圆明 隐秘 : 兼 考论 曹 雪芹 故居、竺 香玉 故居 Hong lou Yuan ming yin mi : jian kao lun Cao Xueqian gu ju, Zhu Xiangyu gu ju Table of contents
霍纪平 Huo Jiping 红楼解梦 v.1 Hong lou jie meng v.1 Table of contents
霍力君 Huo Lijun 红楼解梦 v.1 Hong lou jie meng v.1 Table of contents
霍松林 Huo Songlin 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
霍松林 Huo Songlin 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
伊藤漱平 Itō Sōhei 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
伊藤漱平 Itō Sōhei 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
伊藤漱平 Itō Sōhei 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
伊藤漱平 Itō Sōhei 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
伊藤漱平 Itō Sōhei 紅学卋界 Hong xue shi jie Table of contents
伊藤漱平 Itō Sōhei 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
季陶达 Ji Taoda 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
季稚跃 Ji Zhiyue 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
贾宜之 Jia Yizhi 曹雪芹祖籍在辽阳 Cao Xueqin zu ji zai Liaoyang Table of contents
贾冤 Jia Yuan 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
翦伯赞 Jian Bozan 红学三十年论文选编 v.1 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.1 Table of contents
姜葆夫 Jiang Baofu 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
姜超 Jiang Chao 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
姜超 Jiang Chao 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
姜超 Jiang Chao 红楼梦学刊 27 (April 1986) Hong lou meng xue kan 27 (April 1986) Table of contents
姜徳辉 Jiang Dehui 曹雪芹祖籍在辽阳 Cao Xueqin zu ji zai Liaoyang Table of contents
蒋风 Jiang Feng 香港红学论文选 Xianggang Hong xue lun wen xuan Table of contents
姜耕玉 Jiang Gengyu 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
姜耕玉 Jiang Gengyu 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
姜耕玉 Jiang Gengyu 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
姜谷 Jiang Gu 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
蔣和森 Jiang Hesen 红楼梦论稿 Hong lou meng lun gao Table of contents
蔣和森 Jiang Hesen 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
蔣和森 Jiang Hesen 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
蔣和森 Jiang Hesen 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
蔣和森 Jiang Hesen 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
姜进玉 Jiang Jinyu 红楼梦艺术论 Hong lou meng yi shu lun Table of contents
蒋克已 Jiang Keyi 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
江佩珍 Jiang Peizhen 閱讀賈寶玉 : 從語言溝通的角度探討小說人物塑造 Yue du Jia Baoyu : cong yu yan gou tong de jiao du tan tao xiao shuo ren wu su zao Table of contents
姜旗 Jiang Qi 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
姜其煌 Jiang Qihuang 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
姜其煌 Jiang Qihuang 红楼梦学刊 27 (April 1986) Hong lou meng xue kan 27 (April 1986) Table of contents
姜其煌 Jiang Qihuang 红楼梦学刊 3 (Feb 1980) Hong lou meng xue kan 3 (Feb 1980) Table of contents
姜其煌 Jiang Qihuang 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
蔣荣荣 Jiang Rongrong 红楼美食大观 Hong lou mei shi da guan Table of contents
蔣荣荣 Jiang Rongrong 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
江慰庐 Jiang Weilu 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
江慰庐 Jiang Weilu 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
江慰庐 Jiang Weilu 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
蒋维钱 Jiang Weiqian 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
蒋维钱 Jiang Weiqian 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
蒋文钦 Jiang Wenqin 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
蒋星煜 Jiang Xingyu 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
蕉窗 Jiao Chuang 紅樓夢子弟書 Hong lou meng zi di shu Table of contents
杰华 Jie Hua 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
金寄水 Jin Jishui 司棋 Siqi Table of contents
金敏 Jin Min 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
金启zong Jin Qizong 红楼梦学刊 3 (Feb 1980) Hong lou meng xue kan 3 (Feb 1980) Table of contents
金儒杰 Jin Rujie 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
金实秋 Jin Shiqiu 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
金实秋 Jin Shiqiu 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
晋文 Jin Wen 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
进先 Jin Xian 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
金玉田 Jin Yutian 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
荆洪 Jing Hong 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
景华 Jing Hua 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
景华 Jing Hua 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
景华 Jing Hua 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
景华 Jing Hua 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
靖宽荣 Jing Kuanrong 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
筠宇 Jun Yu 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
君玉 Jun Yu 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
卡岐 Ka Qi 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
康來新 Kang Laixin 石頭渡海 : 紅樓夢散論 Shi tou du hai : Hong lou meng san lun Table of contents
康來新 Kang Laixin 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
柯大诩 Ke Daxu 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
柯庆明 Ke Qingming 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
孔祥贤 Kong Xiangxian 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
孔祥贤 Kong Xiangxian 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
赖兴富 Lai Xingfu 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
蓝翎 Lan Ling 紅楼夢評論集 Hong lou meng ping lun ji Table of contents
蓝翎 Lan Ling 紅楼梦新证 Hong lou meng xin zheng Table of contents
蓝翎 Lan Ling 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
蓝翎 Lan Ling 红学三十年论文选编 v.1 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.1 Table of contents
老雪 Lao Xue 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
雷猛发 Lei Mengfa 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
雷石 Lei Shi 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
雷耀发 Lei Yaofa 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
李爱冬 Li Aidong 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
李爱冬 Li Aidong 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
李辰冬 Li Chendong 紅樓夢研究  Hong lou meng yan jiu Table of contents
李春林 Li Chunlin 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
李春林 Li Chunlin 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
李道显 Li Daoxian 紅学卋界 Hong xue shi jie Table of contents
黎登鑫 Li Dengxin 紅樓夢的敘述藝術 Hong lou meng de xu shu yi shu Table of contents
李福清 Li Fuqing 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
李广柏 Li Guangbo 《紅楼梦》的奇与美 "Hong lou meng" di qi yu mei Table of contents
李广柏 Li Guangbo 曹雪芹祖籍在辽阳 Cao Xueqin zu ji zai Liaoyang Table of contents
李广柏 Li Guangbo 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
李广柏 Li Guangbo 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
李广柏 Li Guangbo 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
李广柏 Li Guangbo 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
李关庭 Li Guanting 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
李国梁 Li Guoliang 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
李厚基 Li Houji 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
李厚基 Li Houji 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
犁铧 Li Hua 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
李华 Li Hua 红楼梦学刊 3 (Feb 1980) Hong lou meng xue kan 3 (Feb 1980) Table of contents
李华年 Li Huanian 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
李晖 Li Hui 紅樓夢大觀 Hong lou meng da guan Table of contents
李晖 Li Hui 紅學論文選 Hong xue lun wen xuan Table of contents
李家樹 Li Jiashu 《红楼梦》对话硏究 "Hong lou meng" dui hua yan jiu Table of contents
李劼 Li Jie 历史文化的全息图像 : 论《红楼梦》 Li shi wen hua de quan xi tu xiang : lun "Hong lou meng" Table of contents
李君俠 Li Junxia 紅樓夢人物介紹 Hong lou meng ren wu jie shao Table of contents
李兰 Li Lan 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
李亮 Li Liang 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
李令媛 Li Lingyuan 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
李令媛 Li Lingyuan 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
李梦生 Li Mengsheng 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
李梦生 Li Mengsheng 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
李梦生 Li Mengsheng 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
李庆信 Li Qingxin 跨时代的超越 : 红楼梦叙事艺术新论 Kua shi dai di chao yue : Hong lou meng xu shi yi shu xin lun Table of contents
李全华 Li Quanhua 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
李少和 Li Shaohe 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
李少清 Li Shaoqing 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
李申 Li Shen 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
李士勋 Li Shixun 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
李书鲤 Li Shuli 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
李彤 Li Tong 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
李彤 Li Tong 红楼梦学刊 19 (Feb 1984) Hong lou meng xue kan 19 (Feb 1984) Table of contents
李彤 Li Tong 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
李湘 Li Xiang 红楼梦学刊 36 (May 1988) Hong lou meng xue kan 36 (May 1988) Table of contents
李希凡 Li Xifan 曹雪芹和他的「紅樓夢」 Cao Xueqin he ta di "Hong lou meng" Table of contents
李希凡 Li Xifan 曹雪芹祖籍在辽阳 Cao Xueqin zu ji zai Liaoyang Table of contents
李希凡 Li Xifan 紅樓夢大觀 Hong lou meng da guan Table of contents
李希凡 Li Xifan 紅楼夢評論集 Hong lou meng ping lun ji Table of contents
李希凡 Li Xifan 红楼梦新探 Hong lou meng xin tan Table of contents
李希凡 Li Xifan 紅楼梦新证 Hong lou meng xin zheng Table of contents
李希凡 Li Xifan 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
李希凡 Li Xifan 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
李希凡 Li Xifan 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
李希凡 Li Xifan 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
李希凡 Li Xifan 紅學叢譚 Hong xue cong tan Table of contents
李希凡 Li Xifan 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
李希凡 Li Xifan 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
李昕 Li Xin 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
李昕 Li Xin 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
李醒骥 Li Xingji 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
李玄伯 Li Xuanbo 紅樓夢考証 Hong lou meng kao zheng Table of contents
李延祜 Li Yanhu 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
李一氓 Li Yimang 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
黎音 Li Yin 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
黎音 Li Yin 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
黎音 Li Yin 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
李元佑 Li Yuanyou 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
李元真 Li Yuanzhen 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
李湛生 Li Zhansheng 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
李占一 Li Zhanyi 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
李湛章 Li Zhanzhang 紅學論文選 Hong xue lun wen xuan Table of contents
李治華 Li Zhihua 海外紅學論集 Hai wai Hong xue lun ji Table of contents
李稚跃 Li Zhiyue 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
李稚跃 Li Zhiyue 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
李稚跃 Li Zhiyue 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
李传龙 Li Zhuanlong 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
李传龙 Li Zhuanlong 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
李传龙 Li Zhuanlong 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
梁归智 Liang Guizhi 红楼梦学刊 19 (Feb 1984) Hong lou meng xue kan 19 (Feb 1984) Table of contents
梁归智 Liang Guizhi 红楼赏诗 : 《石头记》诗词韵语讲论 Hong lou shang shi : "Shi tou ji" shi ci yun yu jiang lun Table of contents
梁归智 Liang Guizhi 石頭 记探佚 Shi tou ji tan yi Table of contents
梁均 Liang Jun 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
梁丽 Liang Li 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
梁燕 Liang Yan 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
梁一孺 Liang Yiru 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
梁宗之 Liang Zongzhi 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
梁左 Liang Zuo 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
梁左 Liang Zuo 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
廖可斌 Liao Kebin 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
廖仲安 Liao Zhong'an 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
里弗京,в л Lifujing, V L 紅学卋界 Hong xue shi jie Table of contents
林方直 Lin Fangzhi 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
林方直 Lin Fangzhi 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
林冠夫 Lin Guanfu 紅楼梦魅力探秘 Hong lou meng mei li tan mi Table of contents
林冠夫 Lin Guanfu 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
林冠夫 Lin Guanfu 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
林冠夫 Lin Guanfu 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
林冠夫 Lin Guanfu 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
林冠夫 Lin Guanfu 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
林冠夫 Lin Guanfu 红楼梦艺术论 Hong lou meng yi shu lun Table of contents
林冠夫 Lin Guanfu 红楼梦纵横谈 Hong lou meng zong heng tan Table of contents
林冠夫 Lin Guanfu 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
林冠夫 Lin Guanfu 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
林辉英 Lin Huiying 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
林景蘇 Lin Jingsu 不離情色道眞如 : 《紅樓夢》賈寶玉的情欲與悟道 Bu li qing se dao zhen ru : "Hong lou meng" Jia Baoyu de qing yu yu wu dao Table of contents
林锦鸿 Lin Jinhong 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
林锦鸿 Lin Jinhong 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
林锦鸿 Lin Jinhong 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
林锦鸿 Lin Jinhong 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
林锴 Lin Kai 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
林乃初 Lin Naichu 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
林乃初 Lin Naichu 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
林楠 Lin Nan 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
林同华 Lin Tonghua 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
林文山 Lin Wenshan 曹学论丛 Cao xue lun cong Table of contents
林文山 Lin Wenshan 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
林文山 Lin Wenshan 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
林文山 Lin Wenshan 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
林文山 Lin Wenshan 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
林兴仁 Lin Xingren 《红楼梦》的修辞艺术 "Hong lou meng" di xiu ci yi shu Table of contents
林兴仁 Lin Xingren 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
林以亮 Lin Yiliang 香港红学论文选 Xianggang Hong xue lun wen xuan Table of contents
林語堂 Lin Yutang 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
林正义 Lin Zhengyi 曹雪芹祖籍在辽阳 Cao Xueqin zu ji zai Liaoyang Table of contents
林之樵 Lin Zhiqiao 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
凌江 Ling Jiang 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
陵解放 Ling Jiefang 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
靈鈞 Ling Jun 靈山憶語論紅樓夢 Ling shan yi yu lun Hong lou meng Table of contents
凌士欣 Ling Shixin 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
凌子昴 Ling Zimao 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
刘操南 Liu Caonan 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
刘操南 Liu Caonan 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
刘长荣 Liu Changrong 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
刘长荣 Liu Changrong 红学三十年论文选编 v.1 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.1 Table of contents
柳存仁 Liu Cunren 海外紅學論集 Hai wai Hong xue lun ji Table of contents
柳存仁 Liu Cunren 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
刘大杰 Liu Dajie 紅樓夢的思想与人物 Hong lou meng de si xiang yu ren wu Table of contents
刘大杰 Liu Dajie 紅樓夢的思想与人物 Hong lou meng de si xiang yu ren wu Table of contents
刘大杰 Liu Dajie 红学三十年论文选编 v.1 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.1 Table of contents
刘旦宅 Liu Danzhai 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
刘旦宅 Liu Danzhai 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
刘旦宅 Liu Danzhai 石头记人物画 Shi tou ji ren wu hua Table of contents
刘道广 Liu Daoguang 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
刘福芳 Liu Fufang 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
刘福芳 Liu Fufang 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
刘耕路 Liu Genglu 紅樓夢 : 根据曹雪芹原意新续 Hong lou meng : gen ju Cao Xueqin yuan yi xin xu Table of contents
劉廣定 Liu Guangding 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
刘恒 Liu Heng 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
刘恒 Liu Heng 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
刘恒 Liu Heng 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
刘恒 Liu Heng 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
刘恒 Liu Heng 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
刘恒 Liu Heng 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
刘恒 Liu Heng 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
刘敬圻 Liu Jingqi 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
刘敬圻 Liu Jingqi 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
刘金乐 Liu Jinyue 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
刘居荣 Liu Jurong 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
刘梦溪 Liu Mengxi 《红楼梦》著作权论争集 "Hong lou meng" zhu zuo quan lun zheng ji Table of contents
刘梦溪 Liu Mengxi 红楼梦新论 Hong lou meng xin lun Table of contents
刘梦溪 Liu Mengxi 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
刘梦溪 Liu Mengxi 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
刘梦溪 Liu Mengxi 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
刘梦溪 Liu Mengxi 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
刘梦溪 Liu Mengxi 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
刘梦溪 Liu Mengxi 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
刘梦溪 Liu Mengxi 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
刘梦溪 Liu Mengxi 红楼梦学刊 36 (May 1988) Hong lou meng xue kan 36 (May 1988) Table of contents
刘梦溪 Liu Mengxi 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
刘梦溪 Liu Mengxi 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
刘梦溪 Liu Mengxi 红学 Hong xue Table of contents
刘梦溪 Liu Mengxi 红学三十年论文选编 v.1 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.1 Table of contents
刘梦溪 Liu Mengxi 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
刘梦溪 Liu Mengxi 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
刘梦溪 Liu Mengxi 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
刘青 Liu Qing 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
劉瑞莲 Liu Ruilian 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
刘润芳 Liu Runfang 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
刘世德 Liu Shide 《红楼梦》版本探微 "Hong lou meng" ban ben tan wei Table of contents
刘世德 Liu Shide 曹雪芹祖籍辨证 Cao Xueqin zu ji bian zheng Table of contents
刘世德 Liu Shide 曹雪芹祖籍在辽阳 Cao Xueqin zu ji zai Liaoyang Table of contents
刘世德 Liu Shide 紅楼梦论丛 Hong lou meng lun cong Table of contents
刘世德 Liu Shide 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
刘世德 Liu Shide 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
刘世德 Liu Shide 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
刘世德 Liu Shide 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
刘铄 Liu Shuo 红楼梦真相 Hong lou meng zhen xiang Table of contents
刘淑荣 Liu Shurong 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
刘婷 Liu Ting 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
刘心武 Liu Xinwu 刘心武揭秘紅樓夢 Liu Xinwu jie mi Hong lou meng Table of contents
刘心武 Liu Xinwu 秦可卿之死 Qin Keqing zhi si Table of contents
刘宣 Liu Xuan 红楼真本 : 蒙府,戚序,南图三本《石头记》之特色 Hong lou zhen ben : Meng fu, Qi xu, Nan tu san ben "shi tou ji" zhi te se Table of contents
劉逸生 Liu Yisheng 漫步大觀園 Man bu da guan yuan Table of contents
刘永成 Liu Yongcheng 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
刘永成 Liu Yongcheng 红学三十年论文选编 v.1 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.1 Table of contents
柳正午 Liu Zhengwu 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
刘振农 Liu Zhennong 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
刘振声 Liu Zhensheng 红楼梦学刊 36 (May 1988) Hong lou meng xue kan 36 (May 1988) Table of contents
刘祖莹 Liu Zuying 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
龙瑞 Long Rui 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
陆___ 庭 Lu ____ting 红楼梦学刊 3 (Feb 1980) Hong lou meng xue kan 3 (Feb 1980) Table of contents
陆___ 庭 Lu ____ting 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
鲁德才 Lu Decai 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
鲁德才 Lu Decai 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
呂福田̈ Lü Futian 紅樓夢大觀 Hong lou meng da guan Table of contents
呂福田̈ Lü Futian 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
卢红 Lu Hong 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
卢教基 Lu Jiaoji 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
吕立汉 Lü Lihan 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
呂启祥 Lü Qixiang 紅楼梦开卷錄 Hong lou meng kai juan lu Table of contents
呂启祥 Lü Qixiang 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
呂启祥 Lü Qixiang 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
呂启祥 Lü Qixiang 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
呂启祥 Lü Qixiang 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
呂启祥 Lü Qixiang 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
呂启祥 Lü Qixiang 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
呂启祥 Lü Qixiang 红楼梦学刊 36 (May 1988) Hong lou meng xue kan 36 (May 1988) Table of contents
呂启祥 Lü Qixiang 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
呂启祥 Lü Qixiang 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
呂启祥 Lü Qixiang 红楼梦寻 : 吕启祥论红楼梦 Hong lou meng xun : Lü Qixiang lun hong lou meng Table of contents
呂启祥 Lü Qixiang 红楼梦艺术论 Hong lou meng yi shu lun Table of contents
呂启祥 Lü Qixiang 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
呂启祥 Lü Qixiang 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
陆树仑 Lu Shulun 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
陆树仑 Lu Shulun 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
卢兴基 Lu Xingji 《红楼梦》的语言艺术 "Hong lou meng" di yu yan yi shu Table of contents
呂正惠 Lü Zhenghui 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
栾日成 Luan Richeng 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
罗根泽 Luo Genze 红学三十年论文选编 v.1 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.1 Table of contents
罗漫 Luo Man 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
羅盤 Luo Pan 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
羅盤 Luo Pan 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
罗宪敏 Luo Xianmin 红楼梦学刊 19 (Feb 1984) Hong lou meng xue kan 19 (Feb 1984) Table of contents
罗宪敏 Luo Xianmin 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
罗宪敏 Luo Xianmin 红楼梦学刊 27 (April 1986) Hong lou meng xue kan 27 (April 1986) Table of contents
罗宪敏 Luo Xianmin 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
罗炤 Luo Zhao 曹学论丛 Cao xue lun cong Table of contents
马保超 Ma Baochao 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
马达 Ma Da 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
马风程 Ma Fengcheng 红楼梦学刊 27 (April 1986) Hong lou meng xue kan 27 (April 1986) Table of contents
马风起 Ma Fengqi 红楼梦学刊 19 (Feb 1984) Hong lou meng xue kan 19 (Feb 1984) Table of contents
马国权 Ma Guoquan 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
马国权 Ma Guoquan 红楼梦学刊 36 (May 1988) Hong lou meng xue kan 36 (May 1988) Table of contents
马国权 Ma Guoquan 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
马国权 Ma Guoquan 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
马力 Ma Li 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
马力 Ma Li 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
马力 Ma Li 红学耦耕集 Hong xue ou geng ji Table of contents
马力 Ma Li 红学耦耕集 Hong xue ou geng ji Table of contents
马力 Ma Li 红学耦耕集 Hong xue ou geng ji Table of contents
马力 Ma Li 香港红学论文选 Xianggang Hong xue lun wen xuan Table of contents
马瑞芳 Ma Ruifang 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
马瑞芳 Ma Ruifang 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
马瑞芳 Ma Ruifang 红楼梦艺术论 Hong lou meng yi shu lun Table of contents
马瑞芳 Ma Ruifang 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
马时进 Ma Shijin 曹学论丛 Cao xue lun cong Table of contents
麻天祥 Ma Tianxiang 红楼梦学刊 36 (May 1988) Hong lou meng xue kan 36 (May 1988) Table of contents
马幼垣 Ma Youyuan 红学耦耕集 Hong xue ou geng ji Table of contents
毛德彪 Mao Debiao 红楼梦注解 Hong lou meng zhu jie Table of contents
茅盾 Mao Dun 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
茅盾 Mao Dun 红学三十年论文选编 v.1 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.1 Table of contents
毛庆其 Mao Qingqi 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
毛西旁 Mao Xipang 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
毛西旁 Mao Xipang 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
毛西旁 Mao Xipang 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
梅节 Mei Jie 《红楼梦》著作权论争集 "Hong lou meng" zhu zuo quan lun zheng ji Table of contents
梅节 Mei Jie 红学耦耕集 Hong xue ou geng ji Table of contents
梅节 Mei Jie 红学耦耕集 Hong xue ou geng ji Table of contents
梅节 Mei Jie 红学耦耕集 Hong xue ou geng ji Table of contents
梅节 Mei Jie 紅学卋界 Hong xue shi jie Table of contents
梅节 Mei Jie 香港红学论文选 Xianggang Hong xue lun wen xuan Table of contents
梅挺秀 Mei Tingxiu 紅樓夢大觀 Hong lou meng da guan Table of contents
梅挺秀 Mei Tingxiu 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
梅挺秀 Mei Tingxiu 红学耦耕集 Hong xue ou geng ji Table of contents
梅桐生 Mei Tongsheng 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
梅新林 Mei Xinlin 红楼梦哲学精神 Hong lou meng zhe xue jing shen Table of contents
梅苑 Mei Yuan 紅樓夢的重要女性 Hong lou meng de zhong yao nü xing Table of contents
梅苑 Mei Yuan 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
孟繁仁 Meng Fanren 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
孟列夫 Meng Liefu 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
孟昭连 Meng Zhaolian 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
缅希科夫,л ч Menshikov, L. Ch 紅学卋界 Hong xue shi jie Table of contents
缪三义 Miao Sanyi 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
牟润孙 Mou Runsun 香港红学论文选 Xianggang Hong xue lun wen xuan Table of contents
慕岳 Mu Yue 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
那宗訓 Na Zongxun 海外紅學論集 Hai wai Hong xue lun ji Table of contents
那宗訓 Na Zongxun 紅樓夢探索 Hong lou meng tan suo Table of contents
倪为国 Ni Weiguo 红楼梦哲学精神 Hong lou meng zhe xue jing shen Table of contents
聂鸿音 Nie Hongyin 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
聂石樵 Nie Shiqiao 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
钮骠 Niu Piao 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
牛武 Niu Wu 紅楼梦诗词联语评注 Hong lou meng shi ci lian yu ping zhu Table of contents
欧阳健 Ouyang Jian 红学辨伪论 Hong xue bian wei lun Table of contents
潘重規 Pan Chonggui 紅樓夢新辨 Hong lou meng xin bian Table of contents
潘重規 Pan Chonggui 紅樓夢新解 Hong lou meng xin jie Table of contents
潘重規 Pan Chonggui 紅樓血淚史 Hong lou xue lei shi Table of contents
潘重規 Pan Chonggui 紅学卋界 Hong xue shi jie Table of contents
潘重規 Pan Chonggui 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
庞英 Pang Ying 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
庞英 Pang Ying 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
庞英 Pang Ying 紅学卋界 Hong xue shi jie Table of contents
彭和群 Peng Huqun 《红楼梦》释真 "Hong lou meng" shi zhen Table of contents
彭和群 Peng Huqun 《红楼梦》与顺治 皇帝的爱情故事 "Hong lou meng" yu Shunzhi huang di di ai qing gu shi Table of contents
彭昆仑 Peng Kunlun 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
彭昆仑 Peng Kunlun 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
彭胜云 Peng Shengyun 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
彭蕴辉 Peng Yunhui 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
彭蕴辉 Peng Yunhui 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
皮述民 Pi Shumin 海外紅學論集 Hai wai Hong xue lun ji Table of contents
皮述民 Pi Shumin 紅樓夢大觀 Hong lou meng da guan Table of contents
皮述民 Pi Shumin 李鼎與石頭記 Li Ding yu shi tou ji Table of contents
皮述民 Pi Shumin 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
平朝瑞 Ping Chaorui 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
评论员 Ping Lunyuan 曹雪芹祖籍在辽阳 Cao Xueqin zu ji zai Liaoyang Table of contents
浦安迪 Pu Andi 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
蒲戈 Pu Ge 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
启功 Qi Gong 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
启功 Qi Gong 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
启功 Qi Gong 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
启功 Qi Gong 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
钱澹簃 Qian Danyi 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
钱基 Qian Ji 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
钱基 Qian Ji 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
钱夷斋 Qian Yizhai 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
樵夫 Qiao Fu 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
樵夫 Qiao Fu 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
樵叟 Qiao Sou 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
樵叟 Qiao Sou 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
樵叟 Qiao Sou 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
樵童 Qiao Tong 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
乔先之 Qiao Xianzhi 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
乔先之 Qiao Xianzhi 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
乔先之 Qiao Xianzhi 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
秦淮梦 Qin Huaimeng 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
庆克华 Qing Kehua 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
青山 Qing Shan 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
庆佑 Qing You 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
庆佑 Qing You 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
庆佑 Qing You 红楼梦学刊 27 (April 1986) Hong lou meng xue kan 27 (April 1986) Table of contents
庆佑 Qing You 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
邱惕盈 Qiu Tiying 红楼梦学刊 19 (Feb 1984) Hong lou meng xue kan 19 (Feb 1984) Table of contents
邱惕盈 Qiu Tiying 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
邱扬 Qiu Yang 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
曲沐 Qu Mu 紅樓夢大觀 Hong lou meng da guan Table of contents
曲沐 Qu Mu 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
曲沐 Qu Mu 红学辨伪论 Hong xue bian wei lun Table of contents
曲沐 Qu Mu 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
饶道庆 Rao Daoqing 红楼梦的超前意识与现代阐释 Hong lou meng de chao qian yi shi yu xian dai chan shi Table of contents
任犊 Ren Du 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
任林 Ren Lin 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
任萍 Ren Ping 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
任寿坤 Ren Shoukun 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
任率英 Ren Shuaiying 红楼梦学刊 19 (Feb 1984) Hong lou meng xue kan 19 (Feb 1984) Table of contents
任辛 Ren Xin 紅樓夢簡說 Hong lou meng jian shuo Table of contents
荣子林 Rong Zilin 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
薩孟武 Sa Mengwu 紅樓夢與中國舊家庭 Hong lou meng yu Zhongguo jiu jia ting Table of contents
斎藤喜代子 Saitō Kiyoko 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
沙蔡 Sha Cai 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
沙东 Sha Dong 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
尚达翔 Shang Daxiang 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
尚友萍 Shang Youping 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
沈楚 Shen Chu 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
沈红 Shen Hong 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
沈红 Shen Hong 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
沈瓶庵 Shen Ping'an 《红楼梦》与顺治 皇帝的爱情故事 "Hong lou meng" yu Shunzhi huang di di ai qing gu shi Table of contents
沈天佑 Shen Tianyou 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
申文甫 Shen Wenfu 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
申文甫 Shen Wenfu 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
申文甫 Shen Wenfu 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
申文甫 Shen Wenfu 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
申文甫 Shen Wenfu 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
申文甫 Shen Wenfu 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
申文甫 Shen Wenfu 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
申文甫 Shen Wenfu 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
沈旭元 Shen Xuyuan 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
沈雁冰 Shen Yanbing 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
沈治钧 Shen Zhijun 曹雪芹祖籍在辽阳 Cao Xueqin zu ji zai Liaoyang Table of contents
沈之瑜 Shen Zhiyu 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
石昌渝 Shi Changyu 红楼梦艺术论 Hong lou meng yi shu lun Table of contents
石昌渝 Shi Changyu 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
石東華 Shi Donghua 红樓梦詩詞書法藝術 Hong lou meng shi ci shu fa yi shu Table of contents
石静宇 Shi Jingyu 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
石尚文 Shi Shangwen 红楼梦学刊 19 (Feb 1984) Hong lou meng xue kan 19 (Feb 1984) Table of contents
石尚文 Shi Shangwen 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
石昕生 Shi Xinsheng 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
石燕 Shi Yan 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
石燕 Shi Yan 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
石言 Shi Yan 红楼梦学刊 19 (Feb 1984) Hong lou meng xue kan 19 (Feb 1984) Table of contents
石燕 Shi Yan 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
石言 Shi Yan 红楼梦学刊 3 (Feb 1980) Hong lou meng xue kan 3 (Feb 1980) Table of contents
石燕 Shi Yan 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
石言 Shi Yan 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
石宇 Shi Yu 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
石闸 Shi Zha 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
石溪散人 Shixisanren 紅樓夢名家題考 Hong lou meng ming jia ti kao Table of contents
寿鹏飞 Shou Pengfei 《红楼梦》本事之争 "Hong lou meng" ben shi zhi zheng Table of contents
舒泛 Shu Fan 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
舒泛 Shu Fan 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
舒泛 Shu Fan 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
述闻 Shu Wen 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
述闻 Shu Wen 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
述闻 Shu Wen 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
述闻 Shu Wen 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
述闻 Shu Wen 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
述闻 Shu Wen 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
述闻 Shu Wen 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
舒文 Shu Wen 红楼梦学刊 27 (April 1986) Hong lou meng xue kan 27 (April 1986) Table of contents
述闻 Shu Wen 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
述闻 Shu Wen 红楼梦学刊 3 (Feb 1980) Hong lou meng xue kan 3 (Feb 1980) Table of contents
述闻 Shu Wen 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
舒芜 Shu Wu 紅樓夢新评 Hong lou meng xin ping Table of contents
舒芜 Shu Wu 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
舒芜 Shu Wu 红楼梦学刊 3 (Feb 1980) Hong lou meng xue kan 3 (Feb 1980) Table of contents
舒芜 Shu Wu 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
舒芜 Shu Wu 说梦录 Shuo meng lu Table of contents
舒汛 Shu Xun 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
舒汛 Shu Xun 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
舒汛 Shu Xun 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
舒汛 Shu Xun 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
舒汛 Shu Xun 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
舒汛 Shu Xun 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
舒汛 Shu Xun 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
舒汛 Shu Xun 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
舒汛 Shu Xun 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
舒汛 Shu Xun 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
舒汛 Shu Xun 红楼梦学刊 27 (April 1986) Hong lou meng xue kan 27 (April 1986) Table of contents
舒汛 Shu Xun 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
舒汛 Shu Xun 红楼梦学刊 36 (May 1988) Hong lou meng xue kan 36 (May 1988) Table of contents
舒汛 Shu Xun 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
舒汛 Shu Xun 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
思忖 Si Cun 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
斯伟 Si Wei 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
司馬璐 Sima Lu 紅樓夢與政治人物 Hong lou meng yu zheng zhi ren wu Table of contents
宋振庭 Song Chenting 红楼夢 探微 Hong lou meng tan wei Table of contents
宋德胤 Song Deyin 紅樓夢大觀 Hong lou meng da guan Table of contents
宋德胤 Song Deyin 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
宋德胤 Song Deyin 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
宋浩庆 Song Haoqing 紅楼梦探 : 对后四十回的研究与赏析 Hong lou meng tan : dui hou si shi hui di yan jiu yu shang xi Table of contents
宋浩庆 Song Haoqing 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
宋浩庆 Song Haoqing 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
宋浩庆 Song Haoqing 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
宋鸿文 Song Hongwen 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
宋立业 Song Liye 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
宋谋瑒 Song Mouyang 《红楼梦》著作权论争集 "Hong lou meng" zhu zuo quan lun zheng ji Table of contents
宋谋瑒 Song Mouyang 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
宋谋瑒 Song Mouyang 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
宋淇 Song Qi 紅樓夢西遊記 : 細評紅樓夢新英譯 Hong lou meng Xi you ji : xi ping Hong lou meng xin Ying yi Table of contents
宋淇 Song Qi 香港红学论文选 Xianggang Hong xue lun wen xuan Table of contents
宋铁铮 Song Tiezheng 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
宋欣 Song Xin 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
宋欣 Song Xin 红楼梦艺术论 Hong lou meng yi shu lun Table of contents
宋秀雯 Song Xiuwen 紅樓夢大觀 Hong lou meng da guan Table of contents
宋哲 Song Zhe 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
苏鸿昌 Su Hongchang 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
苏鸿昌 Su Hongchang 红楼梦学刊 3 (Feb 1980) Hong lou meng xue kan 3 (Feb 1980) Table of contents
苏兴 Su Xing 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
岁不凡 Sui Bufan 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
岁教邦 Sui Jiaobang 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
孙爱玲 Sun Ailing 《红楼梦》对话硏究 "Hong lou meng" dui hua yan jiu Table of contents
孙德祥 Sun Dexiang 红楼梦学刊 27 (April 1986) Hong lou meng xue kan 27 (April 1986) Table of contents
孙峰 Sun Feng 紅學論文選 Hong xue lun wen xuan Table of contents
孙述宇 Sun Shuyu 紅学卋界 Hong xue shi jie Table of contents
孙逊 Sun Xun 曹雪芹與《紅樓夢》 Cao Xueqin yu "Hong lou meng" Table of contents
孙逊 Sun Xun 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
孙逊 Sun Xun 红楼梦艺术论 Hong lou meng yi shu lun Table of contents
孙逊 Sun Xun 紅樓夢與金瓶梅 Hong lou meng yu Jin Ping Mei Table of contents
孙逊 Sun Xun 红楼梦脂评初探 Hong lou meng Zhi ping chu tan Table of contents
孙逊 Sun Xun 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
孙逊 Sun Xun 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
孙月 Sun Yue 《红楼梦》真谛 "Hong lou meng" zhen di Table of contents
孙玉明 Sun Yuming 《红楼梦》本事之争 "Hong lou meng" ben shi zhi zheng Table of contents
孙玉明 Sun Yuming 《红楼梦》与个人家事及宮闱秘事 "Hong lou meng" yu ge ren jia shi ji gong wei mi shi Table of contents
孙玉明 Sun Yuming 《红楼梦》与个人家事及宮闱秘事 "Hong lou meng" yu ge ren jia shi ji gong wei mi shi Table of contents
孙玉明 Sun Yuming 《红楼梦》真谛 "Hong lou meng" zhen di Table of contents
孙占琦 Sun Zhanqi 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
谭光远 Tan Guangyuan 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
谈锡永 Tan Xiyong 醉翻風月鑑 : 紅樓拾穗 Zui fan feng yue jian : hong lou shi sui Table of contents
唐德刚 Tang Degang 紅樓夢大觀 Hong lou meng da guan Table of contents
唐德刚 Tang Degang 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
唐富龄 Tang Fuling 《红楼梦》的悲剧意识与旋律美 "Hong lou meng" de bei ju yi shi yu xuan lü mei Table of contents
唐富龄 Tang Fuling 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
唐富龄 Tang Fuling 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
唐富龄 Tang Fuling 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
唐富龄 Tang Fuling 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
唐明文 Tang Mingwen 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
唐明文 Tang Mingwen 红楼梦学刊 27 (April 1986) Hong lou meng xue kan 27 (April 1986) Table of contents
唐润一 Tang Runyi 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
汤书昆 Tang Shukun 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
唐韬 Tang Tao 《红楼梦》风物考 "Hong lou meng" feng wu kao Table of contents
唐韬 Tang Tao 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
唐永兴 Tang Yongxing 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
唐友忠 Tang Youzhong 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
唐友忠 Tang Youzhong 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
陶白 Tao Bai 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
陶建基 Tao Jianji 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
陶建基 Tao Jianji 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
陶剑平 Tao Jianping 红楼梦艺术论 Hong lou meng yi shu lun Table of contents
陶剑平 Tao Jianping 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
陶剑平 Tao Jianping 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
陶文台 Tao Wentai 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
滕云 Teng Yun 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
滕云 Teng Yun 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
滕云 Teng Yun 红楼梦艺术论 Hong lou meng yi shu lun Table of contents
滕云 Teng Yun 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
田楚 Tian Chu 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
田楚 Tian Chu 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
田荣 Tian Rong 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
田玉衡 Tian Yuheng 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
童庆炳 Tong Qingbing 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
童汛 Tong Xun 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
童元方 Tong Yuanfang 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
图文 Tu Wen 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
万萍 Wan Ping 紅樓夢大觀 Hong lou meng da guan Table of contents
万萍 Wan Ping 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
万萍 Wan Ping 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
万萍 Wan Ping 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
王邦孚 Wang Bangfu 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
王彩华 Wang Caihua 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
王畅 Wang Chang 曹雪芹祖籍考论 Cao Xueqin zu ji kao lun Table of contents
王昌定 Wang Changding 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
王昌定 Wang Changding 红樓夢藝術探 Hong lou meng yi shu tan Table of contents
王朝文 Wang Chaowen 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
王朝闻 Wang Chaowen 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
王朝闻 Wang Chaowen 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
王朝闻 Wang Chaowen 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
王朝文 Wang Chaowen 红楼梦纵横谈 Hong lou meng zong heng tan Table of contents
王朝文 Wang Chaowen 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
王成福 Wang Chengfu 红学三十年论文选编 v.1 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.1 Table of contents
王承先 Wang Chengxian 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
王春瑜 Wang Chunyu 红楼梦学刊 3 (Feb 1980) Hong lou meng xue kan 3 (Feb 1980) Table of contents
汪道伦 Wang Daolun 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
汪道伦 Wang Daolun 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
汪道伦 Wang Daolun 红楼梦学刊 35 (Feb 1988) Hong lou meng xue kan 35 (Feb 1988) Table of contents
汪道伦 Wang Daolun 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
汪道伦 Wang Daolun 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
汪道伦 Wang Daolun 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
王德恒 Wang Deheng 曹学论丛 Cao xue lun cong Table of contents
王德恒 Wang Deheng 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
王德恒 Wang Deheng 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
王多闻 Wang Duowen 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
王耳 Wang Er 紅楼梦新证 Hong lou meng xin zheng Table of contents
王绯 Wang Fei 红楼梦学刊 19 (Feb 1984) Hong lou meng xue kan 19 (Feb 1984) Table of contents
王光闾 Wang Guanglü 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
王關仕 Wang Guanshi 紅樓夢研究 Hong lou meng yan jiu Table of contents
王禾秀 Wang Hexiu 红楼梦学刊 29 (April 1986) Hong lou meng xue kan 29 (April 1986) Table of contents
王洪胜 Wang Hongsheng 曹雪芹祖籍在辽阳 Cao Xueqin zu ji zai Liaoyang Table of contents
王惠萍 Wang Huiping 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
王基 Wang Ji 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
王敬文 Wang Jingwen 紅樓夢大觀 Hong lou meng da guan Table of contents
王敬文 Wang Jingwen 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
王靖宇 Wang Jingyu 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
王昆崙 Wang Kunlun 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
王昆崙 Wang Kunlun 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
王昆崙 Wang Kunlun 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
王昆崙 Wang Kunlun 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
王昆崙 Wang Kunlun 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
王利器 Wang Liqi 曹雪芹祖籍在辽阳 Cao Xueqin zu ji zai Liaoyang Table of contents
王利器 Wang Liqi 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
王利器 Wang Liqi 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
王利器 Wang Liqi 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
王利器 Wang Liqi 红学三十年论文选编 v.1 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.1 Table of contents
王利器 Wang Liqi 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
王利器 Wang Liqi 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
王蒙 Wang Meng 王蒙活说红楼梦 Wang Meng huo shuo Hong lou meng Table of contents
王孟白 Wang Mengbai 《红楼梦》著作权论争集 "Hong lou meng" zhu zuo quan lun zheng ji Table of contents
王孟白 Wang Mengbai 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
王孟白 Wang Mengbai 紅學論文選 Hong xue lun wen xuan Table of contents
王梦阮 Wang Mengruan 《红楼梦》与顺治 皇帝的爱情故事 "Hong lou meng" yu Shunzhi huang di di ai qing gu shi Table of contents
王勉 Wang Mian 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
王旻 Wang Min 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
王佩璋 Wang Peizhang 红楼梦研究参考资料选辑 : 俞平伯專輯 Hong lou meng yan jiu can kao zi liao xuan ji : Yu Pingbo zhuan ji Table of contents
王佩璋 Wang Peizhang 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
王庆存 Wang Qingcun 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
王庆华 Wang Qinghua 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
王庆华 Wang Qinghua 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
王启熙 Wang Qixi 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
王启熙 Wang Qixi 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
王启熙 Wang Qixi 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
王启熙 Wang Qixi 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
王启忠 Wang Qizhong 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
王启忠 Wang Qizhong 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
王启忠 Wang Qizhong 红楼梦学刊 38 (Nov 1988) Hong lou meng xue kan 38 (Nov 1988) Table of contents
王启忠 Wang Qizhong 红楼梦学刊 7 (Feb 1981) Hong lou meng xue kan 7 (Feb 1981) Table of contents
王润华 Wang Runhua 中国国际红楼梦研究 Zhongguo guo ji Hong lou meng yan jiu Table of contents
王若 Wang Ruo 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
王三庆 Wang Sanqing 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
王少石 Wang Shaoshi 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
王少石 Wang Shaoshi 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
王少石 Wang Shaoshi 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
王少石 Wang Shaoshi 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
王少石 Wang Shaoshi 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
王湜华 Wang Shihua 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
王世华 Wang Shihua 红楼梦学刊 20 (May 1984) Hong lou meng xue kan 20 (May 1984) Table of contents
王湜华 Wang Shihua 红楼梦学刊 60 (May 1994) Hong lou meng xue kan 60 (May 1994) Table of contents
安兽 Wang Shou 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
王树村 Wang Shucun 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
王叔晖 Wang Shuhui 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
王叔晖 Wang Shuhui 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
王顺来 Wang Shunlai 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
王顺来 Wang Shunlai 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
王太愚 Wang Tayu 紅樓夢人物論 Hong lou meng ren wu lun Table of contents
王卫民 Wang Weimin 红学三十年论文选编 v.1 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.1 Table of contents
王维胜 Wang Weisheng 红楼梦学刊 31 (April 1987) Hong lou meng xue kan 31 (April 1987) Table of contents
汪文科 Wang Wenke 红楼梦学刊 19 (Feb 1984) Hong lou meng xue kan 19 (Feb 1984) Table of contents
汪文科 Wang Wenke 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
王向峯 Wang Xiangfeng 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
王锡龄 Wang Xiling 香港红学论文选 Xianggang Hong xue lun wen xuan Table of contents
王雁 Wang Yan 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
王雁 Wang Yan 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
王尧 Wang Yao 曹学论丛 Cao xue lun cong Table of contents
王一纲 Wang Yigang 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
王一纲 Wang Yigang 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
王一纲 Wang Yigang 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
王宜山 Wang Yishan 红楼梦艺术论 Hong lou meng yi shu lun Table of contents
王永 Wang Yong 红楼梦学刊 19 (Feb 1984) Hong lou meng xue kan 19 (Feb 1984) Table of contents
王永 Wang Yong 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
王永 Wang Yong 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
王永健 Wang Yongjian 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
王永章 Wang Yongzhang 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
汪原放 Wang Yuanfang 紅樓夢考証 Hong lou meng kao zheng Table of contents
王悦 Wang Yue 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
王毓林 Wang Yulin 论石头记己卯本和庚辰本 Lun Shi tou ji ji mao ben he geng chen ben Table of contents
王云英 Wang Yunying 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
汪政 Wang Zheng 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
汪稚青 Wang Zhiqing 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
汪稚青 Wang Zhiqing 红楼梦学刊 15 (Feb 1983) Hong lou meng xue kan 15 (Feb 1983) Table of contents
汪稚青 Wang Zhiqing 红楼梦学刊 19 (Feb 1984) Hong lou meng xue kan 19 (Feb 1984) Table of contents
王志武 Wang Zhiwu 《紅樓夢》啓示錄 "Hong lou meng" qi shi lu Table of contents
王志武 Wang Zhiwu 紅樓夢人物冲突論 Hong lou meng ren wu chong tu lun Table of contents
王志毅 Wang Zhiyi 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
魏紹昌 Wei Shaochang 曹雪芹江南家世丛考 Cao Xueqin Jiangnan jia shi cong kao Table of contents
魏紹昌 Wei Shaochang 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
魏紹昌 Wei Shaochang 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
魏同贤 Wei Tongxian 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
魏同贤 Wei Tongxian 红楼梦艺术论 Hong lou meng yi shu lun Table of contents
魏同贤 Wei Tongxian 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
文冰 Wen Bing 《紅樓夢》詩詞釋注 Hong lou meng shi ci shi zhu Table of contents
文沉 Wen Chen 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
温靖邦 Wen Jingbang 红楼梦学刊 22 (Nov 1984) Hong lou meng xue kan 22 (Nov 1984) Table of contents
文克平 Wen Keping 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
文雷 Wen Lei 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
文雷 Wen Lei 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
文雷 Wen Lei 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
温绍贤 Wen Shaoxian 香港红学论文选 Xianggang Hong xue lun wen xuan Table of contents
文汛 Wen Xun 红楼梦学刊 12 (May 1982) Hong lou meng xue kan 12 (May 1982) Table of contents
文汛 Wen Xun 红楼梦学刊 16 (May 1983) Hong lou meng xue kan 16 (May 1983) Table of contents
文汛 Wen Xun 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
文汛 Wen Xun 红楼梦学刊 37 (Aug 1988) Hong lou meng xue kan 37 (Aug 1988) Table of contents
文汛 Wen Xun 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
文致和 Wen Zhihe 红楼梦学刊 4 (May 1980) Hong lou meng xue kan 4 (May 1980) Table of contents
翁开明 Weng Kaiming 紅学卋界 Hong xue shi jie Table of contents
翁同文 Weng Tongwen 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
  Wong Kam Ming 紅樓夢的敘述藝術 Hong lou meng de xu shu yi shu Table of contents
吴柏樵 Wu Boqiao 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
吴柏樵 Wu Boqiao 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
吴柏樵 Wu Boqiao 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
吴德安 Wu De'an 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
吴恩裕 Wu Enyu 曹学论丛 Cao xue lun cong Table of contents
吴恩裕 Wu Enyu 曹学叙论 Cao xue xu lun Table of contents
吴恩裕 Wu Enyu 曹雪芹丛考 Cao Xueqin cong kao Table of contents
吴恩裕 Wu Enyu 曹雪芹的故事 Cao Xueqin de gu shi Table of contents
吴恩裕 Wu Enyu 曹雪芹佚著浅探 Cao Xueqin yi zhu qian tan Table of contents
吴恩裕 Wu Enyu 紅樓夢評論 Hong lou meng ping lun Table of contents
吴恩裕 Wu Enyu 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
吴恩裕 Wu Enyu 红学三十年论文选编 v.1 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.1 Table of contents
吴恩裕 Wu Enyu 有關曹雪芹八種 You guan Cao Xueqin ba zhong Table of contents
吴恭时 Wu Gongshi 曹学论丛 Cao xue lun cong Table of contents
吴功正 Wu Gongzheng 红楼梦学刊 19 (Feb 1984) Hong lou meng xue kan 19 (Feb 1984) Table of contents
吴功正 Wu Gongzheng 红楼梦学刊 25-26 (July-Dec 1985) Hong lou meng xue kan 25-26 (July-Dec 1985) Table of contents
吴功正 Wu Gongzheng 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
吴功正 Wu Gongzheng 红学三十年论文选编 v.2 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.2 Table of contents
吴国光 Wu Guoguang 红楼梦学刊 21 (Aug 1984) Hong lou meng xue kan 21 (Aug 1984) Table of contents
吴国光 Wu Guoguang 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
吴国光 Wu Guoguang 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
吳宏一 Wu Hongyi 台湾红学论文选 Taiwan Hong xue lun wen xuan Table of contents
吴竞存 Wu Jingcun 曹学论丛 Cao xue lun cong Table of contents
武静裹 Wu Jingguo 红楼梦学刊 8 (May 1981) Hong lou meng xue kan 8 (May 1981) Table of contents
文雷 Wu Lei 曹雪芹與《紅樓夢》 Cao Xueqin yu "Hong lou meng" Table of contents
吴美渌 Wu Meilu 红楼梦学刊 11 (Feb 1982) Hong lou meng xue kan 11 (Feb 1982) Table of contents
吴美渌 Wu Meilu 红楼梦学刊 17 (Aug 1983) Hong lou meng xue kan 17 (Aug 1983) Table of contents
吴美渌 Wu Meilu 红楼梦艺术论 Hong lou meng yi shu lun Table of contents
吴铭 Wu Ming 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
吴企明 Wu Qiming 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
吴世昌 Wu Shichang 《红楼梦》著作权论争集 "Hong lou meng" zhu zuo quan lun zheng ji Table of contents
吴世昌 Wu Shichang 曹学论丛 Cao xue lun cong Table of contents
吴世昌 Wu Shichang 红楼梦探源外编 Hong lou meng tan yuan wai bian Table of contents
吴世昌 Wu Shichang 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
吴世昌 Wu Shichang 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 1982) Hong lou meng xue kan 13-14 (July-Dec 1982) Table of contents
吴世昌 Wu Shichang 红楼梦学刊 2 (Nov 1979) Hong lou meng xue kan 2 (Nov 1979) Table of contents
吴世昌 Wu Shichang 红楼梦学刊 3 (Feb 1980) Hong lou meng xue kan 3 (Feb 1980) Table of contents
吴世昌 Wu Shichang 红楼梦学刊 30 (Dec 1986) Hong lou meng xue kan 30 (Dec 1986) Table of contents
吴世昌 Wu Shichang 红学三十年论文选编 v.3 Hong xue san shi nian lun wen xuan bian v.3 Table of contents
吴世昌 Wu Shichang 散論紅樓夢 San lun Hong lou meng Table of contents
吴文科 Wu Wenke 红楼梦学刊 23-24 (Jan-June 1985) Hong lou meng xue kan 23-24 (Jan-June 1985) Table of contents
吴相湘 Wu Xiangxiang 紅樓夢考証 Hong lou meng kao zheng Table of contents
吴晓南 Wu Xiaonan 《釵黛合一》新論 : 《红楼梦》主要人物结构关系硏究 "Chai Dai he yi" xin lun : "Hong lou meng" zhu yao ren wu jie guo guan xi yan jiu Table of contents
吴小如 Wu Xiaoru 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
吴小如 Wu Xiaoru 红楼梦学刊 9-10 (July-Dec 1981) Hong lou meng xue kan 9-10 (July-Dec 1981) Table of contents
吴新雷 Wu Xinlei 曹雪芹 Cao Xueqin Table of contents
吴新雷 Wu Xinlei 曹雪芹江南家世丛考 Cao Xueqin Jiangnan jia shi cong kao Table of contents
吴新雷 Wu Xinlei 曹雪芹與《紅樓夢》 Cao Xueqin yu "Hong lou meng" Table of contents
吴新雷 Wu Xinlei 曹雪芹祖籍在辽阳 Cao Xueqin zu ji zai Liaoyang Table of contents
吴新雷 Wu Xinlei 紅樓夢大觀 Hong lou meng da guan Table of contents
吴新雷 Wu Xinlei 红楼梦学刊 1 (May 1979) Hong lou meng xue kan  1 (May 1979) Table of contents
吴新雷 Wu Xinlei 红楼梦学刊 13-14 (July-Dec 198