Archival Research Center Specialized Libraries & Archival Collections

 

 
ARC Home
About ARC
Contact Us
Search ARC
USC Libraries & Resources
Homer
University of Southern California
Home Search the Collections Finding Aids About

Korean Heritage Library

Home | E-Resources | Microforms | Newspapers | Serials | Videos | History TOC | KADA | KDA | Maps
East Asian Library | Chinese Collection | Japanese Collection | Hours | Contact

  Videos/DVDs

By TITLE

A-B | C-G | H | I-J | K-L | M | N-O | P-R | S | T | U | V-W | Y-Z

By TYPE

|| South Korean || SKF | SKD | Other |
|| North Korean || NKF | NKD | Other |

|| Korean American || KA | Other |

Type Keys:

Fiction (F)
Nonfiction: Documentary (D), Korean American (NKA)


TITLE CALL NO Lang(Sub)
2424
2424 ( 2002 ) / 이연우
KDVD 0349 DVD / Kor (E,K)
2424
2424 ( 2002 ) / Yi Y'on-u
KDVD 0349 DVD / Kor (E,K)
100 days with Mr. Arrogant
내사랑 싸가지 ( 2004 ) / Sin Tong-y'op
KDVD 0429 DVD / Kor (E,K)
2009 lost memories
2009 로스트메모리즈 ( 2002 ) / Yi Si-myong
KDVD 0319 DVD / K,J (E,J,K)
2009 losutu memoriju
2009 로스트메모리즈 ( 2002 ) / 이시명
KDVD 0319 DVD / K,J (E,J,K)
26 X 365 = 0
26 X 365 = 0 ( 1977 ) / 노세한
KVHS 0229 VHS / Korean
26 X 365 = 0
26 X 365 = 0 ( 1977 ) / No Se-han
KVHS 0229 VHS / Korean
301/302
301 / 302 ( 1995 ) / 박철수
KDVD 0172 DVD / Kor(Eng)
301/302
301 / 302 ( 1995 ) / Pak Ch'ol-su
KDVD 0172 DVD / Kor(Eng)
301/302
301 / 302 ( 1995 ) / 박철수
KVHS 0172 VHS / Kor(Eng)
301/302
301 / 302 ( 1995 ) / Pak Ch'ol-su
KVHS 0172 VHS / Kor(Eng)
30-yon man ui taegyol
30년만의 대결 ( 1971 ) / 임권택
KVHS 0508 VHS / Korean
3-iron
빈집 ( 2004 ) / Kim, Ki-dok
KDVD 0524 DVD / Kor,Eng
3Monsuto
3몬스터 ( 2004 ) / 박찬욱
KDVD 0571 DVD/ J,C,K (Eng)
3PM Paradise Bath House
억수탕 ( 1996 ) / Kwak Ky'ong-taek
KVHS 0186 VHS / Korean
4-in yong siktak
4인용식탁 ( 2004 ) / 이수연
KDVD 0420 DVD / Kor (E,K)
8 wol ui Kurisumasu
8월의 크리스마스 ( 1998 ) / 허진호
KDVD 0156 DVD / Kor (E,K,C)
8 wol ui Kurisumasu
8월의 크리스마스 ( 1998 ) / 허진호
KVHS 0156 VHS / Kor(Eng)
A Bittersweet Life
달콤한인생 ( / Kim, Chi-un
KDVD 0728 DVD
A happy day of Jinsa Maeng
맹진사댁 경사 ( 1962 ) / Yi Yong-min
KDVD 0280 DVD / Kor (E,K)
A little monk
동승 ( 2003 ) / Chu Ky'ong-jung
KDVD 0375 DVD / Kor (E,K)
A perfect match
좋은사람있으면소개시겨줘 ( 2002 ) / Mo Chi-un
KDVD 0330 DVD/ Korean(E,K)
A single spark
아름다운 청년 전태일 ( 2003 ) / Pak Kwang-su
KDVD 0155 DVD / Kor (E,K,C,J)
A single spark
아름다운 청년 전태일의 비밀 ( 1995 ) / Pak Kwang-su
KVHS 0241 VHS / Korean
A sketch of a rainy day
비오는 날의 수채화 ( 1990 ) / Kwak Chae-yong
KVHS 0073 VHS / Korean
A yu redi
아유레디 ( 2003 ) / 윤상호
KDVD 0344 DVD / Kor (E,K)
Acacia
아카시아 ( 2004 ) / Pak Ki-hy'ong
KDVD 0439 DVD / Kor (E,K)
Adada
아다다 ( 1987 ) / 임권택
KVHS 0147 VHS / Korean
Adada
아다다 ( 1987 ) / Im Kw'on-taek
KVHS 0147 VHS / Korean
Addicted
중독 ( 2002 ) / Pak Y'ong-hun
KDVD 0343 DVD / Kor (E,K)
Address unknown
수취인 불명 ( 2000 ) / Kim, Ki-dok
KDVD 0539 DVD / K,E,F,I
Affair, An
정사 ( 1998 ) / Yi Chae-yong
KVHS 0120 VHS / Korean
Affliction of Man
남자는 괴로워 ( 1995 ) / Yi Myong-se
KVHS 0211 VHS / Korean
Africa
아프리카 ( 2001 ) / Sin S'ung-su
KDVD 0303 DVD / Kor(Eng)
Age of warriors
무인시대 ( 2005 ) / Yun, Chang-bom
KVHS 0570 VHS / Kor (Eng)
Aggressives
태풍태양 ( / Chong, Chae-un
KDVD 0732 DVD
Ago
악어 ( 1997 ) / 김기덕
KVHS 0215 VHS / Korean
Agunes rul wihayo
아그네스를 위하여 ( 1992 ) / 유영진
KVHS 0032 VHS / Korean
Ahop sal insaeng
아홉살 인생 ( 2004 ) / 윤인호
KDVD 0545 DVD / Kor,Eng
Ai lŏbu yu
아이 러브 유 ( / 문희융
KDVD 0700 DVD
Aienji
아이엔지 ( 2004 ) / 이언희
KDVD 0425 DVD / Kor (E,K)
Aimless bullet
오발탄 ( 1961 ) / Yu Hy'on-mok
KDVD 0288 DVD / Kor(Eng)
Aimless bullet
오발탄 ( 1961 ) / Yu Hy'on-mok
KVHS 0288 VHS / Kor (E,J)
Aion Palm
아이언 팜 ( 2002 ) / 육상효
KDVD 0302 DVD / Kor (E,K)
Aje aje para aje
아제 아제 바라아제 ( 1990 ) / 임권택
KVHS 0046 VHS / Korean
Aje aje para aje
아제 아제 바라아제 ( 1990 ) / Im Kw'on-taek
KVHS 0046 VHS / Korean
Akasia
아카시아 ( 2004 ) / 박기형
KDVD 0439 DVD / Kor (E,K)
Al pointu
알포인트 ( 2004 ) / 공수창
KDVD 0537 DVD / Kor,Eng
Alien
이방인 ( 1998 ) / Mun S'ung-uk
KVHS 0210 VHS / Korean
All about Eve
이브의 모든것 ( 2002 ) / Yi, Chin-sok, Han Chol-su
KDVD 0594 DVD / C,E,K
All in
올인 ( 2003 ) / Yu Chor-y'ong
KDVD 0438 DVD / Kor (E,K)
Amoureux a Paris
파리의 연인 ( 2004 ) / Sin U-chol
KDVD 0477 DVD / Kor (E,J,K)
Anakisutu
아나키스트 ( 2000 ) / 유영식
KVHS 0171 VHS / Korean
Anarchist, The
아나키스트 ( 2000 ) / Yu Yong-sik
KVHS 0171 VHS / Korean
Angae kidung
안개 기둥 ( 1986 ) / 박철수
KVHS 0052 VHS / Korean
Angae maul
안개 마을 ( 1984 ) / 임권택
KVHS 0095 VHS / Kor(Eng)
Angae sok uro kaborin sarang
안개속으로 가버린 사랑 ( 1969 ) / 변장호
KVHS 0494 VHS / Korean
Annyong haseyo hananim
안녕하세요 하나님 ( 1987 ) / 배창호
KVHS 0080 VHS / Korean
Annyong! Yuepuo
안녕! 유에프오 ( 2004 ) / 김진민
KDVD 0433 DVD / Kor (E,K)
Annyong, hyong a
안녕, 형아 ( / 임태형
KDVD 0731 DVD
Another public enemy
공공의적2 ( 2004 ) / Kang, U-sok
KDVD 0585 DVD / Kor,Eng
Antarctic journal
남극일기 ( / Im, Pil-song
KDVD 0704 DVD
Anun yoja
아는 여자 ( 2004 ) / 장진
KDVD 0463 DVD / Kor (E,K)
April Snow
외출 ( / Ho, Chin-ho
KDVD 0721 DVD
Apurika
아프리카 ( 2001 ) / 신승수
KDVD 0303 DVD / Kor(Eng)
Arahan
아라한 ( 2004 ) / Yu Sung-wan
KDVD 0466 DVD / Kor (E,K)
Arahan
아라한 ( 2004 ) / 류승완
KDVD 0466 DVD / Kor (E,K)
Ardor
밀애 ( 2003 ) / Py'on Y'ong-ju
KDVD 0340 DVD / Kor (E,K)
Art museum by the zoo
미술관 옆 동물원 ( 1999 ) / Yi Ch'ong-hyang
KDVD 0105 DVD / Kor(Eng)
Art museum by the zoo
미술관 옆 동물원 ( 1999 ) / Yi Ch'ong-hyang
KVHS 0105 VHS / Kor(Eng)
Arumdaun chongnyon Chon Tae-il
아름다운 청년 전태일 ( 2003 ) / 박광수
KDVD 0155 DVD / Kor (E,K,C,J)
Arumdaun chongnyon Chon, Tae-il
아름다운 청년 전태일 ( 2000 ) / 박광수
KVHS 0155 VHS / Kor(Eng)
Arumdaun chongnyon Chon, Tae-il ui pimil
아름다운 청년 전태일의 비밀 ( 1995 ) / 박광수
KVHS 0241 VHS / Korean
Arumdaun sijol
아름다운 시절 ( 1998 ) / 이광모
KDVD 0153 DVD / Kor(Eng)
Arumdaun sijol
아름다운 시절 ( 1998 ) / 이광모
KVHS 0153 VHS / Kor(Eng)
Asia eso yosong uro sandanun kot
아시아에서여성으로산다는것 ( 1995 ) / 변영주
KDVD 0599 VHS
Attack the gas station
주유소 습격 사건 ( ) / Kim Sang-jin
KDVD 0195 DVD / Kor (E,K)
Au revoir UFO
안녕! 유에프오 ( 2004 ) / Kim Chin-min
KDVD 0433 DVD / Kor (E,K)
Autumn in my heart
가을동화 ( 2004 ) / Yun S'ok-ho
KDVD 0286 DVD / Kor(Eng)
Avatamska Sutra, The
화엄경 ( 1993 ) / Chang S'on-u
KVHS 0056 VHS / Korean
Baby alone
유아독존 ( 2003 ) / Hong Chong-o
KDVD 0355 DVD / Kor (E,K)
Baby Sale
베이비 세일 ( 1997 ) / Kim Bon
KDVD 0191 DVD / Kor(Eng)
Baby Sale
베이비 세일 ( 1997 ) / Kim Bon
KVHS 0191 VHS / Korean
Bad guy
나쁜 남자 ( 2001 ) / Kim Ki-dok
KDVD 0311 DVD / Kor (E,K)
Bad housewife
불량주부 ( / Yu, In-sik
KDVD 0710 DVD
Ball Shot by a Midget, The
난장이가 쏘아올린 작은공 ( 1981 ) / Yi Won-se
KVHS 0012 VHS / Korean
Balle kyosupso
발레교습소 ( 2004 ) / 변영주
KDVD 0584 DVD / Kor,Eng
Balli eso saenggin il
발리에서생긴일 ( / 최문석
KDVD 0711 DVD
Barking dogs never bite
플란다스의 개 ( 2000 ) / Pong Chun-ho
KDVD 0199 DVD / Kor(Eng)
Barking dogs never bite
플란다스의 개 ( 2000 ) / Pong Chun-ho
KVHS 0199 VHS / Korean
Beat
비트 ( 1997 ) / Kim S'ong-su
KDVD 0163 DVD / Kor(Eng)
Beat
비트 ( 1997 ) / Kim S'ong-su
KVHS 0163 VHS / Kor(E)
Beat it
일단뛰어 ( 2002 ) / Cho 'Ui-s'ok
KDVD 0299 DVD / Kor (E,K)
Beauty in dream, The
몽중인 ( 2002 ) / Yi, Kyong-yong
KDVD 0541 DVD / Kor,Eng
Because you are a woman
단지 그대가 여자라는 이유만으로 ( 1990 ) / Kim Yu-jin
KVHS 0084 VHS / Kor(Eng)
Beibi seil
베이비 세일 ( 1997 ) / 김본
KDVD 0191 DVD / Kor(Eng)
Beibi seil
베이비 세일 ( 1997 ) / 김본
KVHS 0191 VHS / Korean
Berlin Report
베를린 리포트 ( 1991 ) / Pak Kwang-su
KVHS 0060 VHS / Korean
Berullin ripotu
베를린 리포트 ( 1991 ) / 박광수
KVHS 0060 VHS / Korean
Besame muchyo
베사메무쵸 ( 2001 ) / 전윤수
KDVD 0289 DVD / Kor (E,K)
Beyond the mountain
산산이 부서진 이름이여 ( 1991 ) / Ch'ong Chi-y'ong
KVHS 0142 VHS / Kor(Eng)
Bichunmoo
비천무 ( 2000 ) / Kim Y'ong-jun
KDVD 0149 DVD / Kor(Eng)
Bichunmoo
비천무 ( 2000 ) / Kim Y'ong-jun
KVHS 0149 VHS / Korean
Big swindle, The
범죄의 재구성 ( 2004 ) / Choe Tong-hun
KDVD 0460 DVD / Kor (E,K)
Bitter and sweet
남자는 괴로워 ( 1995 ) / Yi Myong-se
KVHS 0211 VHS/English
Bitu
비트 ( 1997 ) / 김성수
KDVD 0163 DVD / Kor(Eng)
Bitu
비트 ( 1997 ) / 김성수
KVHS 0163 VHS / Kor(E)
Black hole
구멍 ( 2000 ) / Kim Kuk-hy'ong
KVHS 0145 VHS / Korean
Black republic
그들도 우리처럼 ( 1991 ) / Pak Kwang-su
KVHS 0043 VHS / Kor(Eng)
Blood Rain
혈의누 ( / Kim, Tae-sung
KDVD 0729 DVD
Blue
블루 ( 2003 ) / Yi Ch'ong-guk
KDVD 0353 DVD / Kor (E,K)
Blue in You
그대안의 블루 ( 1993 ) / Yi Hy'on-s'ung
KVHS 0038 VHS / Korean
Boarder and mamma
사랑 손님과 어머니 ( 1994 ) / Sin Sagn-ok
KVHS 0019 VHS / Kor(Eng)
Bonjijompu rul hada
번지점프를 하다 ( 2001 ) / 김대승
KDVD 0204 DVD / Kor (E,K,C,J)
Bonjijompu rul hada
번지점프를 하다 ( 2001 ) / 김대승
KVHS 0204 VHS / Korean
Boy of the Muddy Seashore, The
바닷가 소년 ( 1997 ) / Chang Hy'ong-il
KVHS 0088 VHS / Korean
Break out
라이터를 켜라 ( 2002 ) / Chang Hang-jun
KDVD 0324 DVD / Kor (E,K)
Broken branches
내일로 흐르는 강 ( 1996 ) / Pak Chae-ho
KVHS 0208 VHS / Kor(Eng)
Bullaek Jack
블랙잭 ( 1997 ) / Ch'ong Chi-y'ong
KVHS 0218 VHS / Korean
Bullaek Jaek
블랙잭 ( 1997 ) / 정지영
KVHS 0218 VHS / Korean
Bullu
블루 ( 2003 ) / 이정국
KDVD 0353 DVD / Kor (E,K)
Bungee jumping of their own
번지점프를 하다 ( 2001 ) / Kim Tae-sung
KDVD 0204 DVD / Kor (E,K,C,J)
Bungee jumping of their own
번지점프를 하다 ( 2001 ) / Kim Tae-sung
KVHS 0204 VHS / Korean
Butcher's Wife
삼양동 정육점 ( 2000 ) / Sin Ch'ong-kyun
KVHS 0144 VHS / Korean
Butterfly, The
나비 ( 2001 ) / Mun S'ung-uk
KDVD 0312 DVD / Kor (E,K)
Calla
카라 ( 1999 ) / Song Hae-s'ong
KDVD 0131 DVD / Kor(Eng)
Calla
카라 ( 1999 ) / Song Hae-s'ong
KVHS 0131 VHS / Korean
Camels
낙타를 ( 2003 ) / Pak Ki-yong
KDVD 0370 DVD / Kor(E)
Casual trip, A
우연한 여행 ( 1994 ) / Kim Ch'ong-jin
KVHS 0202 VHS / Korean
Chaeminnun yonghwa
재밌는 영화 ( 2002 ) / 장규성
KDVD 0314 DVD / Kor (E,K)
Chaenol siksunain
채널69 ( 1996 ) / 이정국
KDVD 0266 DVD / Kor(Eng)
Chaepion
챔피언 ( 2002 ) / 곽경택
KDVD 0456 DVD / Kor,Eng
Chaguimo
자귀모 ( 1999 ) / 이광훈
KDVD 0101 DVD / Kor(Eng)
Chaguimo
자귀모 ( 1999 ) / 이광훈
KVHS 0101 VHS / Korean
Chamae ui hwawon
자매의 화원 ( 1959 ) / 신상옥
KVHS 0491 VHS / Korean
Chambok kunmu
잠복근무 ( / 박광춘
KDVD 0707 DVD
Champion
챔피언 ( 2002 ) / Kwak, Kyong-taek
KDVD 0456 DVD / Kor,Eng
Chang
창 ( 1997 ) / 임권택
KVHS 0089 VHS / Korean
Chang Huibin
장희빈 ( 1961 ) / 정창화
KDVD 0283 DVD / Kor (E,K)
Changgun ui adul
장군의 아들 ( 1990 ) / 임권택
KVHS 0161 VHS / Korean
Changgun ui adul 2
장군의 아들 2 ( 1991 ) / 임권택
KVHS 0162 VHS / Korean
KDVD 0400 DVD / Kor (E,K)
Changmi pit insaeng
장미빛 인생 ( 1994 ) / 김홍준
KVHS 0049 VHS / Korean
Changmi ui song
장미의 성 ( 1969 ) / 이봉래
KVHS 0495 VHS / Korean
Changnam
장남 ( 1984 ) / 이두용
KVHS 0015 VHS / Korean
Changsa ui kkum
장사의 꿈 ( 1985 ) / 신승수
KVHS 0066 VHS / Korean
Channel 69
채널69 ( 1996 ) / Yi Ch'ong-guk
KDVD 0266 DVD / Kor(Eng)
Chayo manse
자유만세 ( 2004 ) / 최인규
KDVD 0520 DVD / Kor (K,E)
Chayu puin
자유부인 ( 1956 ) / 한형모
KVHS 0238 VHS / Korean
Che 1-hoe Soul Tanpyon Yonghwaje Susangjak
제1 회 서울 단편영화제 수상작 ( 1997 ) /
KVHS 0226 VHS / Korean
Che 2-hoe Soul Tanpyon Yonghwaje Susangjak
제2 회 서울 단편영화제 수상작 ( 1997 ) /
KVHS 0227 VHS / Korean
Che 3-hoe Soul Tanpyon Yonghwaje Susangjak
제3 회 서울 단편영화제 수상작 ( 1997 ) /
KVHS 0228 VHS / Korean
Chidokhan sarang
지독한사랑 ( 1995 ) /
KVHS 0604 VHS / English
Chigu rul chik yora
지구를지켜라! ( 2003 ) / 장준환
KDVD 0372 DVD / Kor (E,K)
Chilchu
질주 ( 1999 ) / 이상인
KVHS 0135 VHS / Korean
Children of Darkness
어둠의 자식들 ( 1987 ) / Yi Chang-ho
KVHS 0207 VHS / Korean
Chilsu and Mansu
칠수와 만수 ( 1988 ) / Pak Kwang-su
KVHS 0087 VHS / Kor(Eng)
Chilsu wa Mansu
칠수와 만수 ( 1988 ) / 박광수
KVHS 0087 VHS / Kor(Eng)
Chiltu nun naui him
질투는 나의 힘 ( 2003 ) / 박찬옥
KDVD 0384 DVD / Kor (E,K)
Chingu
친구 ( 2001 ) / 곽경택
KDVD 0240 DVD / Kor(Eng)
Chingu
친구 ( 2001 ) / 곽경택
KVHS 0240 VHS / Korean
Chinjorhan Kum-ja ssi
친절한금자씨 ( / 박찬욱
KDVD 0723 DVD
Chinsil
진실 ( 2002 ) / 장두익
KDVD 0588 DVD / Kor,Eng
Chinsil geim
진실 게임 ( 2000 ) / 김기영
KVHS 0134 VHS / Korean
Chiokhwa
지옥화 ( 1958 ) / 신상옥
KVHS 0532 VHS / Korean
Chip uro
집으로 ( 2003 ) / 이정향
KDVD 0385 DVD / Kor (E,K)
Cho ondok ul nomoso
저언덕을 넘어서 ( 1968 ) / 강찬우
KVHS 0481 VHS / Korean
Choehuui manchan
최후의 만찬 ( 2003 ) / 손영국
KDVD 0414 DVD / Kor (E,K)
Chol omnun anae wa...
철없는아내와파란만장한남편그리고태권소녀 ( 2003 ) / 이무영
KDVD 0342 DVD / Kor (E,K)
Cholbuji assi
철부지 아씨 ( 1968 ) / 김기풍
KVHS 0479 VHS / Korean
Cholmun nal ui chosang
젊은날의 초상 ( 1990 ) / 곽지균
KVHS 0030 VHS / Korean
Cholmun namja
젊은 남자 ( 1995 ) / 배창호
KVHS 0164 VHS / Korean
Cholmun nutinamu
젊은 느티나무 ( 1997 ) / 김재현
KVHS 0243 VHS / Korean
Cholsoo and Younghee
철수, 영희 ( 2004 ) / Hwang, Kyu-d'ok
KDVD 0578 DVD / Kor,Eng
Cholsu, Yonghui
철수, 영희 ( 2004 ) / 황규덕
KDVD 0578 DVD / Kor,Eng
Chong
정 ( 2001 ) / 배창호
KDVD 0245 DVD / K,E,J,C
Chong
정 ( 2001 ) / 배창호
KDVD 0413 DVD / Kor (E,J,C)
Chongchun
청춘 ( 2000 ) / 곽지균
KDVD 0381 DVD / Kor (E,K)
Chongchun
청춘 ( 2000 ) / 곽지균
KDVD 0381 DVD / Kor (E,K)
Chongpung myongwol
청풍명월 ( 2003 ) / 김의석
KDVD 0550 DVD / Kor,Eng
Chongsa
정사 ( 1998 ) / 이재용
KVHS 0120 VHS / Korean
Chonguk ui kyedan
천국의 계단 ( 1992 ) / 배창호
KVHS 0027 VHS / Korean
Chonguk ui kyedan
천국의계단 ( 2002 ) / 이장수
KDVD 0596 DVD / Eng
Chonil tongan
천일동안 ( 2000 ) / 최윤석
KVHS 0130 VHS / Korean
Chonnyonho
천년호 ( 2004 ) / 이광훈
KDVD 0431 DVD / Kor (E,K)
Chonyodul ui chonyok siksa
처녀들의 저녁식사 ( 1998 ) / 임상수
KDVD 0275 DVD / Korean
Chopok manura
조폭 마누라 ( 2001 ) / 조진규
KDVD 0265 DVD / Kor(Eng)
Chopok manura 2
조폭마누라2 ( 2003 ) / 정흥순
KDVD 0402 DVD / Kor (E,K)
Chopsikkot tangsin
접시꽃 당신 ( 1989 ) / 박철수
KVHS 0075 VHS / K(E,F)
Chopsok
접속 ( 1997 ) / 장윤현
KDVD 0157 DVD / Kor(Eng)
Chopsok
접속 ( 1997 ) / 장윤현
KVHS 0157 VHS / Kor(Eng)
Chorok mulkogi
초록 물고기 ( 1997 ) / 이창동
KDVD 0165 DVD / Kor (E,K,C,J)
Chorok mulkogi
초록 물고기 ( 1997 ) / 이창동
KVHS 0165 VHS / Kor(Eng)
Chot sarang
첫사랑 ( 1993 ) / 이명세
KVHS 0008 VHS/English
Chot sarang
첫사랑 ( 1993 ) / 이명세
KVHS 0008 VHS / Korean
Chotsarang sasu kwolgi taehoe
첫사랑 사수 궐기대회 ( 2003 ) / 오종록
KDVD 0388 DVD / Kor (E,K)
Choun saram iss umyon sogae sikyowjo
좋은사람있으면소개시겨쥐 ( 2002 ) / 모지은
KDVD 0330 DVD/ Korean(E,K)
Choyonghan kajok
조용한 가족 ( 1998 ) / 김지운
KDVD 0196 DVD / Kor (E,K)
Choyonghan kajok
조용한 가족 ( 1998 ) / 김지운
KVHS 0196 VHS / Korean
Christmas in August
8월의 크리스마스 ( 1998 ) / Ho Chin-ho
KDVD 0156 DVD / Kor (E,K,C)
Christmas in August
8월의 크리스마스 ( 1998 ) / Ho Chin-ho
KVHS 0156 VHS / Kor(Eng)
Chu No-myong Beikori
주노명 베이커리 ( 2000 ) / 박헌수
KDVD 0132 DVD / Kor(Eng)
Chu No-myong Beikori
주노명 베이커리 ( 2000 ) / 박헌수
KVHS 0132 VHS / Korean
Chugodo choa
이젠.. 죽어도좋아 ( 2003 ) / 김진표
KDVD 0336 DVD / Kor (E,C)
Chugullae sallae
죽을래 살래 (
KDVD 0702 DVD
Chuhong kulssi
주홍글씨 ( 2004 ) / 변혁
KDVD 0561 DVD / Kor,Eng
Chukche
축제 ( 1996 ) / 임권택
KVHS 0104 VHS / Korean
Chukona hogun nappugona
죽거나 혹은 나쁘거나 ( 2000 ) / 류승환
KDVD 0267 DVD / Kor (E,K)
Chullan
춘란 ( 1994 ) / 김재현
KVHS 0021 VHS / Kor(Eng)
Chumŏk i unda
주먹이 운다 ( / 류승완
KDVD 0609 DVD
Chungbal
증발 ( 1994 ) / 신상옥
KVHS 0527 VHS / Korean
Chungdok
중독 ( 2002 ) / 박영훈
KDVD 0343 DVD / Kor (E,K)
Chunhyang
춘향뎐 ( 2000 ) / Im Kw'on-taek
KDVD 0146 DVD / Kor(Eng)
Chunhyang
춘향뎐 ( 2000 ) / Im Kw'on-taek
KVHS 0146 VHS / Korean
Chunhyang chon
춘향전 ( 1994 ) / 선우완
KVHS 0119 VHS / Kor(Eng)
Chunhyang tyon
춘향뎐 ( 2000 ) / 임권택
KDVD 0146 DVD / Kor(Eng)
Chunhyang tyon
춘향뎐 ( 2000 ) / 임권택
KVHS 0146 VHS / Korean
Churak hanun kot un nalgae ka itta
추락하는 것은 날개가 있다 ( 1989 ) / 장길수
KVHS 0003 VHS / Korean
Chuyuso supkyok sakon
주유소 습격 사건 ( ) / 김상진
KDVD 0195 DVD / Kor (E,K)
Chwihwason
취화선 ( 2002 ) / 임권택
KDVD 0328 DVD / Kor (E,K)
City of the Rising Sun
태양은 없다 ( 1999 ) / Kim S'ong-su
KVHS 0170 VHS / Korean
Classic, The
클래식 ( 2003 ) / Kwak Chae-yong
KDVD 0380 DVD / Kor (E,K)
Club Butterfly
클럽 버터플라이 ( 2001 ) / Kim Chae-su
KDVD 0308 DVD / Kor(Eng)
Coachman, A
마부 ( 1961 ) / Kang, Tae-jin
KDVD 0553 DVD / K,E,J
Coast Gaurd
해안선 ( 2003 ) / Kim Ki-dok
KDVD 0335 DVD / Kor (E,K)
Come to Me
나에게 오라 ( 1996 ) / Kim Y'ong-bin
KVHS 0235 VHS / Korean
Contact, The
접속 ( 1997 ) / Chang Yun-hy'on
KDVD 0157 DVD / Kor(Eng)
Contact, The
접속 ( 1997 ) / Chang Yun-hy'on
KVHS 0157 VHS / Kor(Eng)
Cracked eggs and noodles
파송송 계란탁 ( 2005 ) / O, Sang-hun
KDVD 0586 DVD / Kor,Eng
Crazy first love
첫사랑 사수 궐기대회 ( 2003 ) / O Chong-nok
KDVD 0388 DVD / Kor (E,K)
Crazy marriage
결혼은 미친짓이다 ( 2002 ) / Yu ha
KDVD 0307 DVD / Kor (E,K)
Crocodile
악어 ( 1997 ) / Kim Ki-dok
KVHS 0215 VHS / Korean
Crying first
주먹이 운다 ( / Yu, Sung-wan
KDVD 0609 DVD
Cut runs deep, The
( 2000 ) / John Lee
KDVD 0326 DVD / Kor (E,K)
Cutting the Sorrow With a Knife Stuck in the Chest
가슴에 돋는 칼로 슬픔을 자르고 ( 1993 ) / Hong Ki-s'on
KVHS 0224 VHS / Korean
Daddy-Long-Legs
키다리 아저씨 ( 2004 ) / kong, Chong-sik
KDVD 0583 DVD / Kor,Eng
Dae Jang Geum
대장금 ( 2003 ) / Yi, Pyong-hun
KDVD 0597 DVD / C,E,K
Daenso ui sunjong
댄서의순정 ( 2005 ) / 박영훈
KDVD 0606 DVD
Daensu daensu
댄스댄스 ( 1999 ) / 문성욱
KDVD 0278 DVD / Kor (E,K)
Dakto Pong
닥터 봉 ( 1995 ) / 이광훈
KVHS 0188 VHS / Korean
Dakto-K
닥터-K ( 1998 ) / 곽경택
KDVD 0140 DVD / English
Dakto-K
닥터-K ( 1998 ) / 곽경택
KVHS 0140 VHS / Korean
Dalma ya nolja
달마야 놀자 ( 2001 ) / 박철관
KDVD 0310 DVD / Kor (E,K)
Dalma ya Soul kaja
달마야 서울가자 ( 2004 ) / 육상효
KDVD 0558 DVD / Kor,Eng
Damo: Undercover lady detective
다모 ( 2003 ) / Yi, Chae-gyu
KDVD 0589 DVD / Eng
Dance Dance
댄스댄스 ( 1999 ) / Mun S'ong-uk
KDVD 0278 DVD / Kor (E,K)
Dance with the wind
바람의 전설 ( 2004 ) / Park Chong-u
KDVD 0459 DVD / Kor (E,K)
Day a pig fell into the well, The
돼지가 우물에 빠진날 ( 1996 ) / Hong Sang-su
KVHS 0039 VHS / Kor(Eng)
Day, A
하루 ( 2001 ) / Han Chi-s'ung
KDVD 0291 DVD / Kor (E,K)
Death of an old potter, The
독짓는 늙은이 ( 1994 ) / Kim Hong-jong
KVHS 0018 VHS / Kor(Eng)
Declaration of fools, The
바보 선언 ( 1983 ) / Yi Chang-ho
KVHS 0069 VHS / Korean
Deep Blue
깊은 슬픔 ( 1998 ) / Kwak Chi-kyun
KVHS 0093 VHS / Korean
Deep Blue Night
깊고 푸른밤 ( 1984 ) / Pae Chang-ho
KVHS 0054 VHS / Korean
Deep Scratch
손톱 ( 1995 ) / Kim S'ong-hong
KVHS 0173 VHS / Korean
Desire
욕망 ( 2004 ) / Kim 'Ung-su
KDVD 0447 DVD / Kor (E,K)
Destiny
인연 ( 1998 ) / Yi Hwang-nim
KVHS 0103 VHS / Korean
Did we really love?
우리가 정말 사랑했을까 ( 1999 ) / Pak, Chong
KDVD 0595 DVD / C,E,K
Die bad
죽거나 혹은 나쁘거나 ( 2000 ) / Yu S'ung-hwan
KDVD 0267 DVD / Kor (E,K)
Dig or die
뚫어야산다 ( / Ko, Un-gi
KDVD 0706 DVD
Ditto
동감 ( ) /
KDVD 0150 DVD / Kor(Eng)
DMZ Demilitarized zone
DMZ 비무장 지대
KDVD 0563 DVD / Kor,Eng
DMZ Pimujang chidae
DMZ 비무장 지대
KDVD 0563 DVD / Kor,Eng
Doctor Bong
닥터 봉 ( 1995 ) / Yi Kwang-hun
KVHS 0188 VHS / Korean
Does Cuckoo Cry at Night
뻐꾸기도 밤에 우는가? ( 1980 ) / Ch'ong Chin-u
KVHS 0006 VHS / Korean
Doggy poo
강아지똥 ( 2003 ) / Kwon O-s'ong
KDVD 0471 DVD / K,E (E,K)
Doggy poo
강아지똥 ( 2003 ) / Kwon, O-song
KDVD 0471 DVD / Korean
Doll master, The
인형사 ( 2004 ) / Im, Kyong-taek
KDVD 0540 DVD / Kor,Eng
Dontel papa
돈텔파파 ( 2004 ) / 이상훈
KDVD 0552 DVD / Kor,Eng
Double agent
이중간첩 ( 2003 ) / Kim Hy'on-j'ong
KDVD 0365 DVD / Kor (E,K)
Downfall
창 ( 1997 ) / Im Kw'on-taek
KVHS 0089 VHS / Korean
Dr. K
닥터-K ( 1998 ) / Kwak Ky'ong-taek
KDVD 0140 DVD / English
Dr. K
닥터-K ( 1998 ) / Kwak Ky'ong-taek
KVHS 0140 VHS / Korean
Dream
꿈 ( 1990 ) / Kim Chae-hy'on
KVHS 0072 VHS / Korean
Dream, A
꿈 ( 1967 ) / Sin, Sang-ok
KVHS 0530 VHS / Korean
Dreams of the Strong
장사의 꿈 ( 1985 ) / Sin S'ung-su
KVHS 0066 VHS / Korean
Dying or live
죽을래 살래 (
KDVD 0702 DVD
Eich'i
에이치 ( 2003 ) / 이종혁
KDVD 0362 DVD / Kor (E,K)
Ellisium
엘리시움 ( 2003 ) / 권재웅
KDVD 0393 DVD / Korean
Ellisium
엘리시움 ( 2003 ) / 권재웅
KDVD 0393 DVD / Kor (E,K)
Ellisium
엘리시움 ( 2003 ) / Kwon Chae-ung
KDVD 0393 DVD / Kor (E,K)
Elysium
엘리시움 ( 2003 ) / Kwon, Chae-ung
KDVD 0393 DVD / Korean
Emergency measure no.19
긴급조치 19호 ( 2002 ) / Kim Kyu-tae
KDVD 0318 DVD / Kor(Eng)
Emperor of the sea
해신 ( / Kang, Il-su
KDVD 0709 DVD
Enemy in law
가문의 위기 ( / Chong, Yong-gi
KDVD 0735 DVD
Eternal empire
영원한 제국 ( 1995 ) / Pak Chong-won
KVHS 0118 VHS / Kor(Eng)
Eunuchi
내시 ( 1968 ) / Sin, Sang-ok
KVHS 0533 VHS / Korean
Evergreen tree
상록수 ( 1961 ) / Sin, Sang-ok
KVHS 0534 VHS / Kor,Jap
Everybody has secrets
누구나 비밀은 있다
KDVD 0562 DVD / Kor,Eng
Face
페이스 ( 2004 ) / Yu Sang-gon
KDVD 0469 DVD / Kor (E,K)
Family
패밀리 ( 2002 ) / Ch'oe Chin-won
KDVD 0348 DVD / Kor (E,K)
Family
가족 ( / Yi, Chong-chol
KDVD 0708 DVD
Farewell, my darling
학생부군신위 ( 1996 ) / Pak Ch'ol-su
KDVD 0102 DVD / Kor(Eng)
Father and son
맹부삼천지교 ( 2004 ) / Kim Chi-yong
KDVD 0473 DVD / Kor (E,K)
Feather, A
깃 ( 2005 ) / Song, Il-kon
KDVD 0577 DVD / Kor,Eng
Festival
축제 ( 1996 ) / Im Kw'on-taek
KVHS 0104 VHS / Kor(Eng)
Fighter in the wind
바람의파이터 ( 2004 ) / Yang, Yun-ho
KDVD 0538 DVD / Kor,Eng
Fin de Siecle
세기말 ( 2000 ) / Song N'ung-han
KVHS 0111 VHS / Korean
Final Blow
깡패수업 ( 1997 ) / Kim Sang-jin
KDVD 0271 DVD / Korean
First kiss
키스할까요 ( 2004 ) / Kim Tae-gyun
KDVD 0421 DVD / Kor (E,J,K)
First love
첫사랑 ( 1993 ) / 이명세
KVHS 0008 VHS/English
Flower in hell, The
지옥화 ( 1958 ) / Sin, Sang-ok
KVHS 0532 VHS / Korean
Flower Island
꽃섬 ( 2001 ) / Song Il-gon
KDVD 0268 DVD / Kor(Eng)
Fly high run far
개벽 ( 1991 ) / Im Kw'on-taek
KVHS 0068 VHS / Korean
Fly Low
하우등 ( 1999 ) / Kim Si-'on
KVHS 0106 VHS / Korean
Flying boys
발레교습소 ( 2004 ) / Pyon, Yong-ju
KDVD 0584 DVD / Kor,Eng
For Agnes
아그네스를 위하여 ( 1992 ) / Yu Yong-jin
KVHS 0032 VHS / Korean
Foul King, The
반칙왕 ( 2000 ) / Kim Chi-un
KDVD 0197 DVD / Kor(Eng)
Foul King, The
반칙왕 ( 2000 ) / Kim Chi-un
KVHS 0197 VHS / Korean
Fox with nine tales, The
구미호 ( 1994 ) / Pak Hon-su
KDVD 0270 DVD / Kor (E,K)
Friend
친구 ( 2001 ) / Kwak Ky'ong-taek
KDVD 0240 DVD / Kor(Eng)
Friend
친구 ( 2001 ) / Kwak Ky'ong-taek
KVHS 0240 VHS / Korean
Funny movie, A
재밌는 영화 ( 2002 ) / Chang Kyu-s'ong
KDVD 0314 DVD / Kor (E,K)
Gaegumaen
개그맨 ( 1988 ) / 이명세
KVHS 0009 VHS / Korean
Gaegumaen
개그맨 ( 1988 ) /
KVHS 0605 VHS
Gagman
개그맨 ( 1988 ) /
KVHS 0605 VHS
Garden of heaven, The
하늘 정원 ( 2003 ) / Yi Tong-hy'on
KDVD 0387 DVD / Kor (E,K)
Garuda, mystical bird of the golden feathers
금시조 ( 1994 ) / Chang Ki-o
KVHS 0050 VHS / Kor(Eng)
Geim ui popchik
게임의 법칙 ( 1994 ) / 장현수
KVHS 0212 VHS / Korean
General Hospital, The Movie : 1000 Days
천일동안 ( 2000 ) / Choe Yun-s'ok
KVHS 0130 VHS / Korean
General's son, 1
장군의 아들 ( 1990 ) / Im Kw'on-taek
KVHS 0161 VHS / Korean
General's son, 2
장군의 아들 2 ( 1991 ) / Im Kw'on-taek
KVHS 0162 VHS / Korean
Ghost
령 ( 2004 ) / Kim Tae-gyong
KDVD 0470 DVD / Kor (E,K)
Ghost house
귀신이 산다 ( 2004 ) / Kim, Sang-jin
KDVD 0560 DVD / Kor,Eng
Ghost in love
자귀모 ( 1999 ) / Yi Kwang-hun
KDVD 0101 DVD / Kor(Eng)
Ghost in love
자귀모 ( 1999 ) / Yi Kwang-hun
KVHS 0101 VHS / Korean
Ginko bed, The
은행나무 침대 ( 1996 ) / Kang Che-kyu
KDVD 0037 DVD / Kor (E,K)
Ginko bed, The
은행나무 침대 ( 1996 ) / Kang Che-kyu
KVHS 0037 VHS / Kor(Eng)
Girls' Night Out
처녀들의 저녁식사 ( 1998 ) / Im Sang-su
KDVD 0275 DVD / Korean
Go alone like Musso's horn
무소의 뿔처럼 혼자서 가라 ( 1995 ) / O P'yong-chol
KVHS 0108 VHS / Korean
Good lawyer's wife, A
바람난 가족 ( 2003 ) / Im Sang-su
KDVD 0391 DVD / Kor (E,K)
Good Windy Day
바람불어 좋은날 ( 1980 ) / Yi Chang-ho
KVHS 0070 VHS / Korean
Gosutu mamma
고스트 맘마 ( 1997 ) / 한지승
KVHS 0092 VHS / Korean
Green Chair
녹색의자 ( / Pak, Chol-su
KDVD 0608 DVD
Green fish
초록 물고기 ( 1997 ) / Yi Chang-dong
KDVD 0165 DVD / Kor (E,K,C,J)
Green fish
초록 물고기 ( 1997 ) / Yi Chang-dong
KVHS 0165 VHS / Kor(Eng)
Green rose
그린로즈 ( / Kim, Su-ryong, Kim, Chin-gun
KDVD 0717 DVD
Guns and talks
킬러들의 수다 ( 2001 ) / Chang Chin
KDVD 0263 DVD / Kor (E,K)
Gurin roju
그린로즈 ( / 김수룡, 김진근
KDVD 0717 DVD
Guro Arirang
구로 아리랑 ( 1989 ) / Pak Chong-won
KVHS 0014 VHS / Korean
H
에이치 ( 2003 ) / Yi Chong-hyok
KDVD 0362 DVD / Kor (E,K)
Habitual sadness
낮은목소리2 ( 1997 ) / Pyon, Yong-ju
KVHS 0600 VHS / English
Hae ka sotchok eso ttundamyon
해가 서쪽에서 뜬다면 ( 1999 ) / 이은
KDVD 0137 DVD / Kor(Eng)
Hae ka sotchok eso ttundamyon
해가 서쪽에서 뜬다면 ( 1999 ) / 이은
KVHS 0137 VHS / Korean
Haeanson
해안선 ( 2003 ) / 김기덕
KDVD 0335 DVD / Kor (E,K)
Haejok, Disuku wang toeda
해적, 디스코왕 되다 ( 2002 ) / 김동원
KDVD 0322 DVD / Kor (E,K)
Haengbok un songjoksun i anijanayo
행복은 성적순이 아니잖아요 ( 1990 ) / 강우석
KVHS 0074 VHS / K(E,F)
Haengbokhan changuisa
행복한 장의사 ( 2000 ) / 장문일
KVHS 0198 VHS / Korean
Haengju chima
저 행주치마 ( 1964 ) / 이봉래
KVHS 0482 VHS / Korean
Haepi endu
해피앤드 ( 2004 ) / 정지우
KDVD 0123 DVD / Kor(E,K)
Haepi endu
해피앤드 ( 1999 ) / 정지우
KVHS 0123 VHS / Korean
Haepi ero Kurisumasu
해피에로크리스마스 ( 2004 ) / 이건동
KDVD 0436 DVD / Kor (E,K)
Haesin
해신 ( / 강일수
KDVD 0709 DVD
Hair Dresser, The
헤어 드레서 ( 1995 ) / Choe Chin-su
KVHS 0185 VHS / Korean
Haksaeng pugun sinwi
학생부군신위 ( 1996 ) / 박철수
KDVD 0102 DVD / Kor(Eng)
Hallelluya
할렐루야 ( 1997 ) / 신승수
KVHS 0187 VHS / Korean
Hallelujah
할렐루야 ( 1997 ) / Sin S'ung-su
KVHS 0187 VHS / Korean
Hamyon toenda
하면된다 ( 2000 ) / 박대영
KDVD 0273 DVD / Korean
Hanguk tanpyon yonghwa kolchakson
한국단편영화걸작선 ( 2001 ) /
KDVD 0274 DVD / Kor,Eng
Hanguk tanpyon yonghwa ui him
한국 단편영화의 힘 ( 2000 ) /
KVHS 0110 VHS / Korean
Hanne ui sungchon
한네의 승천 ( 1977 ) / 하길종
KVHS 0509 VHS / Korean
Hanul chongwon
하늘 정원 ( 2003 ) / 이동현
KDVD 0387 DVD / Kor (E,K)
Happy end
해피앤드 ( 2004 ) / Ch'ong Chi-u
KDVD 0123 DVD / Kor(E,K)
Happy end
해피앤드 ( 1999 ) / Ch'ong Chi-u
KVHS 0123 VHS / Korean
Happy ero Christmas
해피에로크리스마스 ( 2004 ) / Yi K'on-dong
KDVD 0436 DVD / Kor (E,K)
Happy Funeral Director, The
행복한 장의사 ( 2000 ) / Chang Mun-il
KVHS 0198 VHS / Korean
Happy girl Choon-hyang
쾌걸춘향 ( / Chon, Ki-sang
KDVD 0713 DVD
Harmonium in my memory
내 마음의 풍금 ( 1999 ) / Yi Y'ong-jae
KDVD 0112 DVD / Kor(Eng)
Harmonium in my memory
내 마음의 풍금 ( 1999 ) / Yi Y'ong-jae
KVHS 0112 VHS / Korean
Haru
하루 ( 2001 ) / 한지승
KDVD 0291 DVD / Kor (E,K)
Haryu insaeng
하류인생 ( 2004 ) / 임권택
KDVD 0542 DVD / Kor,Eng
Haudung
하우등 ( 1999 ) / 김시언
KVHS 0106 VHS / Korean
Hayan chonjaeng
하얀 전쟁 ( 1992 ) / 정지영
KDVD 0036 DVD / Kor (E,K)
Hayan chonjaeng
하얀 전쟁 ( 1992 ) / 정지영
KVHS 0036 VHS / Korean
Hayan pang
하얀방 ( 2003 ) / 임창재
KDVD 0386 DVD / Kor (E,K)
He Asked Me If I Knew Zither
그는 나에게 지타를 아느냐고 물었다 ( 1997 ) / Ku S'ong-ju
KVHS 0209 VHS / Korean
He was cool
그놈은 멋있었다 ( 2004 ) / Yi Hwang-gyong
KDVD 0472 DVD / Kor (E,K)
Heavenly homecoming to stars
별들의 고향 ( 1974 ) / Yi Chang-ho
KVHS 0223 VHS / Korean
Hello God
안녕하세요 하나님 ( 1987 ) / Pae Chang-ho
KVHS 0080 VHS / Korean
Hello? Bizzare love triangle
철없는아내와파란만장한남편그리고태권소녀 ( 2003 ) / Yi Mu-y'ong
KDVD 0342 DVD / Kor (E,K)
Heo dureso
헤어 드레서 ( 1995 ) / 최진수
KVHS 0185 VHS / Korean
Hi Dharma
달마야 놀자 ( 2001 ) / Pak Ch'ol-gwan
KDVD 0310 DVD / Kor (E,K)
Hi Dharma, showdown in Seoul
달마야 서울가자 ( 2004 ) / Yuk, Sang-hyo
KDVD 0558 DVD / Kor,Eng
hilarious mourning, A
오구 ( 2004 ) / Yi Yun-taek
KDVD 0435 DVD / Kor (E,K)
Hole, The
올가미 ( 1997 ) / Kim S'ong-hong
KDVD 0175 DVD / Kor(Eng)
Hole, The
올가미 ( 1997 ) / Kim S'ong-hong
KVHS 0175 VHS / Korean
Holliudu kidu ui saeng'ae
헐리우드 키드의 생애 ( 1994 ) / 정지영
KVHS 0042 VHS / Korean
Hong Panjang
홍반장 ( 2004 ) / 강석범
KDVD 0452 DVD / Kor (E,K)
Honja tonun param kaebi
혼자도는 바람개비 ( 1990 ) / 하명중
KVHS 0086 VHS / Kor(Eng)
Hot roof, A
개같은 날의 오후 ( 1995 ) / Yi Min-yong
KVHS 0141 VHS / Korean
Hotelier
호텔리어 ( 2002 ) / Chang, Yong-u
KDVD 0544 DVD / Kor,Eng
Hotellio
호텔리어 ( 2002 ) / 장용우
KDVD 0544 DVD / Kor,Eng
How to keep my love
내남자의 로맨스 ( 2004 ) / Pak, Che-hyon
KDVD 0547 DVD / Kor,Eng
How to top my wife
마누라 죽이기 ( 1995 ) / Kang U-s'ok
KVHS 0182 VHS / Korean
Hu a yu
후아유 ( 2003 ) / 최호
KDVD 0359 DVD / Kor (E,K)
Huibin Jang
장희빈 ( 1961 ) / Ch'ong Chang-hwa
KDVD 0283 DVD / Kor (E,K)
Huksuson
흑수선 ( 2001 ) / 배창호
KDVD 0367 DVD / Kor,Eng
Humanist
휴머니스트 ( 2001 ) / Yi Mu-y'ong
KDVD 0248 DVD / Kor(Eng)
Humonisutu
휴머니스트 ( 2001 ) / 이무영
KDVD 0248 DVD / Kor(Eng)
Hurrah! For freedom
자유만세 ( 2004 ) / Choe In-gyu
KDVD 0520 DVD / Kor (K,E)
Hut, The
피막 ( 1980 ) / Yi Tu-y'ong
KVHS 0057 VHS / Korean
Hwabun
화분 ( 1972 ) / 하길종
KVHS 0225 VHS / Korean
Hwaitu pallentain
화이트발렌타인 ( 2002 ) / 양윤호
KDVD 0357 DVD / Kor (E,J,C,K)
Hwal
활 ( / 김기덕
KDVD 0727 DVD
Hwang Chin-i
황진이 ( 1986 ) / 배창호
KVHS 0053 VHS / Korean
Hwang Jin-ie
황진이 ( 1986 ) / Pae Chang-ho
KVHS 0053 VHS / Korean
Hwangsanbol
황산벌 ( 2004 ) / 이준익
KDVD 0411 DVD / Kor (E,K)
Hwanyo
화녀 ( 1971 ) / 김기영
KVHS 0222 VHS / Kor(Fre)
Hwanyo '82
화녀 '82 ( 1982 ) / 김기영
KVHS 0232 VHS / Korean
Hwa-nyuh of '82
화녀 '82 ( 1982 ) / Kim Ki-y'ong
KVHS 0232 VHS / Korean
Hwaomgyong
화엄경 ( 1993 ) / 장선우
KVHS 0056 VHS / Korean
Hwasango
화산고 ( 2001 ) / 김태균
KDVD 0292 DVD / Kor (E,K)
Hwasong uro kan sanai
화성으로 간 사난이 ( 2003 ) / 김정권
KDVD 0382 DVD / Kor (E,K)
Hwimori
휘모리 ( 1994 ) / 이일목
KVHS 0216 VHS / Korean
Hwimori
휘모리 ( 1994 ) / Yi Il-mok
KVHS 0216 VHS / Korean
Hwiparam Kongju
휘파람공주 ( 2002 ) / 이정황
KDVD 0356 DVD / Kor (E,K)
Hyoja-dong ibalsa
효자동 이발사 ( 2004 ) / 임찬상
KDVD 0462 DVD / Kor,Eng
Hyol ui nu
혈의누 ( / 김대승
KDVD 0729 DVD
Hyongum un nae kot ida
현금은 내것이다 ( 1965 ) / 이상언
KVHS 0511 VHS / Korean
Hyongum un nae kot ida
현금은 내것이다 ( 1965 ) / 이상언
KVHS 0511 VHS/Kor
Hypnotized
얼굴없는 미녀 ( 2004 ) / Kim, In-sik
KDVD 0549 DVD / Kor,Eng
I love you
아이 러브 유 ( / Mun, Hui-yung
KDVD 0700 DVD
I will survive
살어리랏다 ( 1993 ) / Yun Sam-yuk
KVHS 0064 VHS / Korean
I Wish I Had a Wife
나도 아내가 있었으면 좋겠다 ( 2001 ) / Pak H'ung-sik
KDVD 0205 DVD / Kor (E,K,C,J)
I Wish I Had a Wife
나도 아내가 있었으면 좋겠다 ( 2001 ) / Pak H'ung-sik
KVHS 0205 VHS / Korean
Ibangin
이방인 ( 1998 ) / 문승욱
KVHS 0210 VHS / Korean
Ibu ui modun kot
이브의 모든것 ( 2002 ) / 이진석, 한철수
KDVD 0594 DVD / C,E,K
Icer rain
빙우 ( 2004 ) / Kim 'Un-suk
KDVD 0427 DVD / Kor (E,K)
If the sun rises in the West
해가 서쪽에서 뜬다면 ( 1999 ) / Yi 'Un
KDVD 0137 DVD / Kor(Eng)
If the sun rises in the West
해가 서쪽에서 뜬다면 ( 1999 ) / Yi 'Un
KVHS 0137 VHS / Korean
If you were me
여섯개의 시선 ( 2004 ) / Eyevision Entertainment
KDVD 0443 DVD / Kor (E,K)
Igot i pop ida
이것이 법이다 ( 2001 ) / 민병진
KDVD 0277 DVD / Kor(Eng)
Ijung kanchop
이중간첩 ( 2003 ) / 김현정
KDVD 0365 DVD / Kor (E,K)
Iltan ttwio
일단뛰어 ( 2002 ) / 조의석
KDVD 0299 DVD / Kor (E,K)
I'm sorry, I love you
미안하다사랑한다 ( / Yi, Hyong-min
KDVD 0712 DVD
Imbecile
돌아이 ( 1987 ) / Yi Tu-y'ong
KVHS 0234 VHS / Korean
Indian ssommo
인디안 썸머
KDVD 0366 DVD / Kor (E,K)
Indian summer
인디안 썸머
KDVD 0366 DVD / Kor (E,K)
Ing
아이엔지 ( 2004 ) / Yi 'On-h'ui
KDVD 0425 DVD / Kor (E,K)
Ingan kwa chonjang
인간과 전장 ( 1994 ) / 장형일
KVHS 0022 VHS / Kor(Eng)
Inhyongsa
인형사 ( 2004 ) / 임경택
KDVD 0540 DVD / Kor,Eng
Injong sajong pol kot opta
인정사정 볼 것 없다 ( 1999 ) / 이명세
KDVD 0166 DVD / Kor (E,K,C,J)
Injong sajong pol kot opta
인정사정 볼 것 없다 ( 1999 ) / 이명세
KVHS 0166 VHS / Kor
Innocent steps
댄서의순정 ( 2005 ) / Pak, Yong-hun 0606 /EASTASIAN|NO|VIDEOACCSN">KDVD 0606
DVD
Ino Kongju
인어공주 ( 2004 ) / 박흥식
KDVD 0474 DVD / Kor (E,K)
Interview
인터뷰 ( 2000 ) / Py'on Hy'ok
KDVD 0138 DVD / Kor(Eng)
Interview
인터뷰 ( 2000 ) / Py'on Hy'ok
KVHS 0138 VHS / Korean
Into the mirror
거울속으로 ( 2003 ) / Kim S'ong-ho
KDVD 0408 DVD / Kor (E,K)
Intobyu
인터뷰 ( 2000 ) / 변혁
KDVD 0138 DVD / Kor(Eng)
Intobyu
인터뷰 ( 2000 ) / 변혁
KVHS 0138 VHS / Korean
Inyon
인연 ( 1998 ) / 이황림
KVHS 0103 VHS / Korean
Iron Palm
아이언 팜 ( 2002 ) / Yuk Sang-hyo
KDVD 0302 DVD / Kor (E,K)
Irum omnun pyoldul
이름없는 별들 ( 1996 ) / 김강윤
KVHS 0203 VHS / Korean
Isaisa
2424 ( 2002 ) / 이연우
KDVD 0349 DVD / Kor (E,K)
Isle, The
섬 ( 2004 ) / Kim ki-dok
KDVD 0151 DVD / Kor(E,K)
Isle, The
섬 ( 2000 ) / Kim Ki-dok
KVHS 0151 VHS / Korean
Jail breakers
광복절특사 ( 2003 ) / Kim Sangjin
KDVD 0339 DVD / Kor(E,K)
Jakarta
자카르타 ( 2001 ) / Ch'ong Cho-sin
KDVD 0246 DVD / Kor (E,K)
Jakaruta
자카르타 ( 2001 ) / 정초신
KDVD 0246 DVD / Kor (E,K)
Jeni, Juno
제니, 주노 ( 2005 ) / 김호준.
KDVD 0573 DVD / Kor,Eng
Jenny, Juno
제니, 주노 ( 2005 ) / Kim Ho-jun
KDVD 0573 DVD / Kor,Eng
Jeonlousy is my middle name
질투는 나의 힘 ( 2003 ) / Pak Chan-ok
KDVD 0384 DVD / Kor (E,K)
Joint Security Area
공동경비구역 JSA ( 2000 ) / Pak Chan-uk
KVHS 0148 VHS / Korean
Jonggul Jyusu
정글 쥬스 ( 2002 ) / 조민호
KDVD 0325 DVD / Kor (E,K)
Jungle juice
정글 쥬스 ( 2002 ) / Cho min-ho
KDVD 0325 DVD / Kor (E,K)
Just Do it
하면된다 ( 2000 ) / Pak Tae-y'ong
KDVD 0273 DVD / Korean
Kae katun nal ui ohu
개같은 날의 오후 ( 1995 ) / 이민용
KVHS 0141 VHS / Korean
Kaebyok
개벽 ( 1991 ) / 임권택
KVHS 0068 VHS / Korean
Kaenmaul
갯마을 ( 1994 ) / 주일청
KVHS 0020 VHS / Kor(Eng)
Kaenmaul
갯마을 ( 1965 ) / 김수용
KDVD 0282 DVD / Kor (E,K)
Kajok
가족 ( / 이정철
KDVD 0708 DVD
Kajok sinema
가족시네마 ( 1999 ) / 박철수
KVHS 0121 VHS / Korean
Kajok sinema
가족시네마 ( 2003 ) / Pak Ch'ol-su
KDVD 0121 DVD / Jap(E,K)
Kamun ui wigi
가문의 위기 ( / 정용기
KDVD 0735 DVD
Kamun ui yonggwang
가문의영광 ( 2002 ) / 정흥순
KDVD 0331 DVD / Kor (E,K)
Kanchop Yi Chol-chin
간첩 리철진 ( 1999 ) / 장진
KDVD 0193 DVD / Kor(Eng)
Kanchop Yi Chol-chin
간첩 리철진 ( 1999 ) / 장진
KVHS 0193 VHS / Korean
Kangaji ttong
강아지똥 ( 2003 ) / 권오성
KDVD 0471 DVD / K,E (E,K)
Kangaji ttong
강아지똥 ( 2003 ) / 권오성
KDVD 0471 DVD / Korean
Kangnyok 3-pan
강력3반 ( / 손희창
KDVD 0736 DVD
Kangnyok samban
강력3반 ( / Son, Hui-chang
KDVD 0736 DVD
Kangwon-do ui him
강원도의 힘 ( 1998 ) / 홍상수
KVHS 0125 VHS / Kor
Kangwon-do ui him
강원도의 힘 ( 1998 ) / 홍상수
KVHS 0125 VHS / Kor
Kanunghan pyonhwadul
가능한변화들 ( 2004 ) / 민병국
KDVD 0574 DVD / Kor,Eng
Kara
카라 ( 1999 ) / 송해성
KDVD 0131 DVD / Kor(Eng)
Kara
카라 ( 1999 ) / 송해성
KVHS 0131 VHS / Korean
Kasum e tonnun kal ro sulpum ul charugo
가슴에 돋는 칼로 슬픔을 자르고 ( 1993 ) / 홍기선
KVHS 0224 VHS / Korean
Kasum ul pyora
가슴을 펴라 ( 1980 ) / 최원영
KVHS 0094 VHS / Korean
Kaul tonghwa
가을동화 ( 2004 ) / 윤석호
KDVD 0286 DVD / Kor(Eng)
Kawi
가위 ( 2000 ) / 안병기
KDVD 0261 DVD / Kor,Eng
Kawi pawi po
가위 바위 보 ( 1976 ) / 김수용
KVHS 0502 VHS / Korean
Kazoku cinema
가족시네마 ( 2003 ) / 박철수
KDVD 0121 DVD / Kor(E,K)
Kazoku cinema
가족시네마 ( 1999 ) / Pak Ch'ol-su
KVHS 0121 VHS / Korean
Kick the moon
신라의 달밤 ( 2001 ) / Kim Sang-jin
KDVD 0258 DVD / Kor (E,K)
Kidari Ajossi
키다리 아저씨 ( 2004 ) / 공정식
KDVD 0583 DVD / Kor,Eng
Kill the love
그들만의 세상 ( 1996 ) / Im Chong-jae
KVHS 0114 VHS / Korean
Killimanjaro
킬리만자로 ( 2000 ) / 오승욱
KDVD 0252 DVD / Kor (E,C,J,K)
Killimanjaro
킬리만자로 ( 2000 ) / O S'ung-uk
KDVD 0252 DVD / Kor (E,C,J,K)
Killodul ui suda
킬러들의 수다 ( 2001 ) / 장진
KDVD 0263 DVD / Kor (E,K)
Kilsodeum
길소뜸 ( 1985 ) / Im Kwon Taek
KVHS 0076 VHS / Kor(Eng)
Kilsottum
길소뜸 ( 1985 ) / 임권택
KVHS 0076 VHS / Kor(Eng)
Kim ui chonjaeng
김의 전쟁 ( 1992 ) / 김영빈
KVHS 0062 VHS / Korean
Kimgup chochi 19-ho
긴급조치 19호 ( 2002 ) / 김규태
KDVD 0318 DVD / Kor(Eng)
Kim's War
김의 전쟁 ( 1992 ) / Kim Y'ong-bin
KVHS 0062 VHS / Korean
King of Korea
대왕의 길 ( 2005 ) / So, Won-yong
KDVD 0569 DVD
Kipko purun pam
깊고 푸른밤 ( 1984 ) / 배창호
KVHS 0054 VHS / Korean
Kippun uri cholmun nal
기쁜 우리 젊은날 ( 1987 ) / 배창호
KVHS 0061 VHS / Korean
Kipun sulpum
깊은 슬픔 ( 1998 ) / 곽지균
KVHS 0093 VHS / Korean
Kiss me much
베사메무쵸 ( 2001 ) / Ch'on Yun-su
KDVD 0289 DVD / Kor (E,K)
Kisu halkkayo
키스할까요 ( 2004 ) / 김태균
KDVD 0421 DVD / Kor (E,J,K)
Kit
깃 ( 2005 ) / 송일곤
KDVD 0577 DVD / Kor,Eng
Kitpal ommun kisu
깃발없는 기수 ( 1987 ) / 임권택
KVHS 0504 VHS / Korean
Kkabulji ma
까불지마 ( 2004 ) / 오지명
KDVD 0554 DVD / Kor,Eng
Kkangpae suop
깡패수업 ( 1997 ) / 김상진
KDVD 0271 DVD / Korean
Kkobang tongne saramdul
꼬방 동네 사람들 ( 1982 ) / 배창호
KVHS 0011 VHS / Korean
Kkoltchi puto iltung kkaji
꼴찌부터 일등까지 ( 1991 ) / 황규덕
KVHS 0096 VHS / Kor(Eng)
Kkonnip
꽃잎 ( 1996 ) / 장선우
KVHS 0098 VHS / Korean
Kkot p°inæun pom i omyæon
꽃피는봄이오면 ( 2004 ) / 류장하
KDVD 0536 DVD / Kor,Eng
Kkot poda aræumtawæo
꽃보다아름다워 ( 2004 ) / 김철규
KDVD 0543 DVD / Kor,Eng
Kkot som
꽃섬 ( 2001 ) / 송일곤
KDVD 0268 DVD / Kor(Eng)
Kkot ul tun namja
꽃을 든 남자 ( 1997 ) / 황인뢰
KDVD 0272 DVD / Korean
Kkum
꿈 ( 1967 ) / 신상옥
KVHS 0530 VHS / Korean
Kkum
꿈 ( 1990 ) / 김재현
KVHS 0072 VHS / Korean
Kodok
고독 ( / 표민수
KDVD 0716 DVD
Kodok
고독 ( / P'yo, Min-su
KDVD 0716 DVD
Kodok i monmburim chil ttae
고독이 몸부림칠때 ( 2004 ) / 이수인
KDVD 0450 DVD / Kor (E,K)
Kojinmal
거짓말 ( / 표민수
KDVD 0715 DVD
Kojinmal
거짓말 ( 1999 ) / 장선우
KVHS 0122 VHS / Korean
Kokyo myongnang kyosil
고교명랑교실 ( 1978 ) / 김응천
KVHS 0513 VHS / Korean
Komi sup
거미숲 ( 2004 ) / 송일곤
KDVD 0523 DVD / Kor,Eng
Konchuk muhan yungmyon kakche ui pimil
건축무한 육면각체의 비밀 ( 1999 ) / 유상욱
KDVD 0133 DVD / Kor(Eng)
Konchuk muhan yungmyon kakche ui pimil
건축무한 육면각체의 비밀 ( 1999 ) / 유상욱
KVHS 0133 VHS / Korean
Kongdong kyongbi kuyok JSA
공동경비구역 JSA ( 2000 ) / 박찬욱
KVHS 0148 VHS / Korean
Konggong ui chok
공공의 적 ( 2002 ) / 강우석
KDVD 0304 DVD / Kor (E,K)
Konggong ui chok 2
공공의적2 ( 2004 ) / 강우석
KDVD 0585 DVD / Kor,Eng
Korae sanyang
고래사냥 ( 1986 ) / 배창호
KVHS 0078 VHS / Kor(Eng)
Korea chort film collection
한국단편영화걸작선 ( 2001 ) /
KDVD 0274 DVD / Kor,Eng
Koul sokuro
거울속으로 ( 2003 ) / 김성호
KDVD 0408 DVD / Kor (E,K)
Koyangi rul putakhae
고양이를 부탁해 ( 2001 ) / 정재은
KDVD 0295 DVD / Kor (E,K)
KT
케이티 ( 2002 ) / Sakamoto Junji
KDVD 0337 DVD / Kor (E,J,K)
KT
케이티 ( 2002 ) / Sakamoto Junji
KDVD 0337 DVD / Kor (E,J,K)
Ku hae kyoul un ttattut haenne
그해 겨울은 따뜻했네 ( 1984 ) / 배창호
KVHS 0025 VHS / Korean
Ku hu rodo oraet tongan
그후로도 오랫동안 ( 1989 ) / 곽지균
KVHS 0031 VHS / Korean
Ku nom un mot issotta
그놈은 멋있었다 ( 2004 ) / 이환경
KDVD 0472 DVD / Kor (E,K)
Ku nun na ege jita rul anunyago murotta
그는 나에게 지타를 아느냐고 물었다 ( 1997 ) / 구성주
KVHS 0209 VHS / Korean
Ku som e kago sipta
그섬에 가고 싶다 ( 1994 ) / 박광수
KVHS 0016 VHS / Korean
Ku ttae ku saramdul
그때그사람들 ( / 임상수
KDVD 0703 DVD
Kudae an ui bullu
그대안의 블루 ( 1993 ) / 이현승
KVHS 0038 VHS / Korean
Kudul man ui sesang
그들만의 세상 ( 1996 ) / 임종재
KVHS 0114 VHS / Korean
Kudul to uri chorom
그들도 우리처럼 ( 1991 ) / 박광수
KVHS 0043 VHS / Korean
Kukhwakkot hyanggi
국화꽃 향기 ( 2003 ) / 이정욱
KDVD 0390 DVD / Kor (E,K)
Kullaesik
클래식 ( 2003 ) / 곽재용
KDVD 0380 DVD / Kor (E,K)
Kullop Botopullai
클럽 버터플라이 ( 2001 ) / 김재수
KDVD 0308 DVD / Kor(Eng)
Kumhong a! Kumhong a!
금홍아! 금홍아! ( 1995 ) / 김유진
KVHS 0041 VHS / Korean
Kumiho
구미호 ( 1994 ) / 박헌수
KDVD 0270 DVD / Kor (E,K)
Kumiho oejon
구미호외전 ( / 김형일
KDVD 0720 DVD
Kumong
구멍 ( 2000 ) / 김국형
KVHS 0145 VHS / Korean
Kumsijo
금시조 ( 1994 ) / 장기오
KVHS 0050 VHS / Kor(Eng)
Kunyo ege cham tulta
그녀에게 잠들다 ( 2001 ) / 박성일
KDVD 0269 DVD / Kor (E,K)
Kunyo rul mitchi maseyo
그녀를 믿지 마세요 ( 2004 ) / 최성철
KDVD 0451 DVD / Kor (E,K)
Kunyorul morumyon kanchop
그녀를 모르면 간첩 ( 2004 ) / 박한준
KDVD 0432 DVD / Kor (E,K)
Kurim ilgi
그림일기 ( 2000 ) / 고영남
KVHS 0129 VHS / Korean
Kuro arirang
구로 아리랑 ( 1989 ) / 박종원
KVHS 0014 VHS / Korean
Kutseora Kumsuna
굳세어라 금순아 ( 2002 ) / 현남섭
KDVD 0329 DVD / Kor (E,K)
Kwabu chum
과부춤 ( 1983 ) / 이장호
KVHS 0117 VHS / Korean
K'waegol Ch'unhyang
쾌걸춘향 ( / 전기상
KDVD 0713 DVD
Kwangbokchol tuksa
광복절특사 ( 2003 ) / 김상진
KDVD 0339 DVD / Kor(E,K)
Kwanghwamuntong ai
광화문통 아이 ( 1976 ) / 이원세
KVHS 0506 VHS / Korean
Kwinsin I sanda
귀신이 산다 ( 2004 ) / 김상진
KDVD 0560 DVD / Kor,Eng
Kyogo yalgae
고교얄개 ( 1977 ) / 석래명
KVHS 0492 VHS / Korean
Kyongmajang kanun kil
경마장 가는 길 ( 1991 ) / 장선우
KVHS 0001 VHS / Korean
Kyorhon iyagi 2
결혼이야기 2 ( 1994 ) / 김강노
KVHS 0184 VHS / Korean
Kyorhyon un michin chit ida
결혼은 미친짓이다 ( 2002 ) / 유하
KDVD 0307 DVD / Kor (E,K)
Kyoul yonga
겨울연가 ( 2002 ) / 윤석호
KDVD 0444 DVD / Kor(Eng)
La Belle
미인 ( 2000 ) / Y'o Kyun-dong
KDVD 0249 DVD / Kor (E,C,J)
L'abri
버스정류장 ( 2003 ) / 이미연
KDVD 0354 DVD / Kor (E,K)
Laito rul kyora
라이터를 켜라 ( 2002 ) / 장항준
KDVD 0324 DVD / Kor (E,K)
Last supper, The
최후의 만찬 ( 2003 ) / S'on Y'ong-guk
KDVD 0414 DVD / Kor (E,K)
Last Witness
흑수선 ( 2001 ) / Pae, Chang-ho
KDVD 0367 DVD / Kor,Eng
Late autumn
만추 ( 1987 ) / Kim Su-yong
KVHS 0221 VHS / Korean
Lee's insurgency
이재수의 난 ( 1999 ) / Pak Kwang-su
KDVD 0128 DVD / Kor(Eng)
Lee's insurgency
이재수의 난 ( 1999 ) / Pak Kwang-su
KVHS 0128 VHS / Kor(Eng)
Legend of ginko tree, The
단적비연수 ( 2000 ) / Pak Che-hy'on
KDVD 0254 DVD / Kor (E,J,K)
Legend of the Nine-tailed Fox
구미호외전 ( / Kim, Hyong-il
KDVD 0720 DVD
Let's go to school
상두야 학교가자 ( 2004 ) / Yi Hy'ong-min
KDVD 0441 DVD / Kor(Eng)
Letter
편지 ( 2002 ) / Yi Chong-guk
KVHS 0517 VHS / Kor (Eng)
Letter from Mars, A
화성으로 간 사난이 ( 2003 ) / Kim Ch'ong-gw'on
KDVD 0382 DVD / Kor (E,K)
Libera me
리베라 메 ( 2000 ) / 양윤호
KDVD 0247 DVD / Kor (E,K)
Libera me
리베라 메 ( 2000 ) / Yang Yun-ho
KDVD 0247 DVD / Kor (E,K)
Lie
거짓말 ( / P'yo, Min-su
KDVD 0715 DVD
Lies
거짓말 ( 1999 ) / Chang S'on-u
KVHS 0122 VHS / Korean
Life of Hollywood Kid
헐리우드 키드의 생애 ( 1994 ) / Ch'ong Chi-y'ong
KVHS 0042 VHS / Kor(Eng)
Life-size buddhist statue
등신불 ( 1997 ) / Chang Hy'ong-il
KVHS 0242 VHS / Korean
Little Brother
안녕, 형아 ( / Im, Tae-hyong
KDVD 0731 DVD
Little pinwheel, A
혼자도는 바람개비 ( 1990 ) / Ha My'ong-jung
KVHS 0086 VHS / Kor(Eng)
Lobing yu
러빙유 ( 2002 ) / 이건준
KDVD 0567 DVD / Kor,Eng
Lobu
러브 ( 1999 ) / 이장수
KDVD 0257 DVD / Kor(Eng)
Lobu leto
러브레터 ( 2003 ) / 오수연
KDVD 0591 DVD / C,E,K
Lobu sut'ori in Habodu
러브스토리 인 하버드 ( / 이장수
KDVD 0714 DVD
Looking for Bruce Lee
이소룡을찾아랏 ( 2002 ) / Kang Non
KDVD 0351 DVD / Kor (E,K)
Lost in the South
동해물과백두산이 ( 2004 ) / An Chin-u
KDVD 0430 DVD / Kor (E,K)
Love
러브 ( 1999 ) / Yi Chang-su
KDVD 0257 DVD / Kor(Eng)
Love impossible
남남북녀 ( 2003 ) / Ch'ong Cho-sin
KDVD 0406 DVD / Kor (E,K)
Love in magic
연애술사 ( / Chon, Se-hwan
KDVD 0607 DVD
Love letter
러브레터 ( 2003 ) / O, Su-yon
KDVD 0591 DVD / C,E,K
Love Me Once Again
미워도 다시 한번 ( 1968 ) / Ch'ong So-y'ong
KVHS 0230 VHS / Korean
Love story in Harvard
러브스토리 인 하버드 ( / Yi, Chang-su
KDVD 0714 DVD
Love story, A
시월애 ( 2000 ) / Yi Hy'on-s'ung
KDVD 0259 DVD / Kor(Eng)
Love wind love song
연풍연가 ( 1999 ) / Pak Tae-y'ong
KDVD 0143 DVD / Kor(Eng)
Love wind love song
연풍연가 ( 1999 ) / Pak Tae-y'ong
KVHS 0143 VHS / Korean
Lovely rivlas
여선생 vs 여제자 ( / Chang, Kyu-song
KDVD 0705 DVD
Lovers' Concerto
연애소설 ( 2002 ) / Yi Han
KDVD 0334 DVD / Kor (E,K)
Lovers of Wumuk-Baemee
우묵배미의 사랑 ( 1990 ) / Chang S'on-u
KVHS 0085 VHS / Kor(Eng)
Lovers' refuge
버스정류장 ( 2003 ) / Yi Mi-y'on
KDVD 0354 DVD / Kor (E,K)
Loving you
러빙유 ( 2002 ) / Yi, Kon-jun
KDVD 0567 DVD / Kor,Eng
M
M ( / 정세오
KDVD 0719 DVD
M
M ( / Chong, Se-ho
KDVD 0719 DVD
Ma Yumi
마유미 ( 1990 ) / Sin, Sang-ok
KVHS 0526 VHS / Korean
Mabu
마부 ( 1961 ) / 강대진
KDVD 0553 DVD / K,E,J
Madame Freedom
자유부인 ( 1956 ) / Han Hy'ong-mo
KVHS 0238 VHS / Korean
Madeleine
마들렌 ( 2003 ) / Pak Kwang-chun
KDVD 0360 DVD / Kor (E,K)
Madullen
마들렌 ( 2003 ) / 박광춘
KDVD 0360 DVD / Kor (E,K)
Maenbal ui chongchun
맨발의 청춘 ( 1995 ) / 김기덕
KVHS 0213 VHS / Korean
Maeng Chinsa taek kyongsa
맹진사댁 경사 ( 1962 ) / 이용민
KDVD 0280 DVD / Kor (E,K)
Maengbu samchon chigyo
맹부삼천지교 ( 2004 ) / 김지영
KDVD 0473 DVD / Kor (E,K)
Mai genŏreisyŏn
마이제너레이션 ( 2004 ) / 노동석
KDVD 0572 DVD / Kor,Eng
Majimak nuktae
마지막 늑대 ( 2004 ) / 구자홍
KDVD 0458 DVD / Kor (E,K)
Malaton
말아톤 ( 2005 ) / 정윤철
KDVD 0575 DVD / Kor,Eng
Malchuk Kori chanhoksa
말죽거리잔혹사 ( 2004 ) / 유하
KDVD 0449 DVD / Kor (E,K)
Man with Flowers
꽃을 든 남자 ( 1997 ) / Hwang Il-loe
KDVD 0272 DVD / Korean
Manchu
만추 ( 1987 ) / 김수용
KVHS 0221 VHS / Korean
Mandara
만다라 ( 1981 ) / 임권택
KVHS 0063 VHS / Korean
Mandara
만다라 ( 1981 ) / Im Kw'on-taek
KVHS 0063 VHS / Korean
Manmubang
만무방 ( 1995 ) / 엄종선
KVHS 0220 VHS / Korean
Manmubang
만무방 ( 1995 ) / 'Om Chong-s'on
KVHS 0220 VHS / Korean
Manner zero
품행제로 ( 2003 ) / Cho K'un-sik
KDVD 0352 DVD / Kor (E,K)
Manura chugigi
마누라 죽이기 ( 1995 ) / 강우석
KVHS 0182 VHS / Korean
Mapado
마파도 ( / 추창민
KDVD 0701 DVD
Mapado
마파도 ( / Chu, Chang-min
KDVD 0701 DVD
Mapo sanun Hwang puja
마포사는 황부자 ( 1965 ) / 이봉래
KVHS 0485 VHS / Korean
Marathon
말아톤 ( 2005 ) / Chong, Yun-chol
KDVD 0575 DVD / Kor,Eng
Mari iyagi
마리 이야기 ( 2001 ) / 이성강
KDVD 0305 DVD / Kor (E,K)
Marines never return
돌아오지 않는 해병 ( 1963 ) / Yi Man-h'ui
KDVD 0236 DVD/ Korean
Marines never return
돌아오지 않는 해병 ( 1963 ) / Yi Man-h'ui
KVHS 0236 VHS / Korean
Marrying the Mafia
가문의영광 ( 2002 ) / Ch'ong H'ung-sun
KDVD 0331 DVD / Kor (E,K)
Masinnun seksu kurigo sarang
맛있는섹스그리고사랑 ( 2003 ) / 봉만대
KDVD 0398 DVD / Kor (E,K)
Masterpiece in my life, A
불후의 명작 ( 2000 ) / Sim Kwang-jin
KDVD 0296 DVD / Kor (E,K)
Mayoneju
마요네즈 ( 1999 ) / 윤인호
KVHS 0115 VHS / Korean
Mayonnaise
마요네즈 ( 1999 ) / Yun In-ho
KVHS 0115 VHS / Korean
Mayumi
마유미 ( 1990 ) / 신상옥
KVHS 0526 VHS / Korean
Memento mori
여고괴담 2 ( 1999 ) / Kim Tae-yong
KDVD 0180 DVD / Kor(Eng)
Memento mori
여고괴담 2 ( 1999 ) / Kim Tae-yong
KVHS 0180 VHS / Korean
Memilkkot pil muryop
메밀꽃 필 무렵 ( 1996 ) / 김홍종
KVHS 0083 VHS / Korean
Memories of murder
살인의 추억 ( 2003 ) / Pong Chun-ho
KDVD 0442 DVD / Kor (E,K)
Men and war
인간과 전장 ( 1994 ) / Chang Hy'ong-il
KVHS 0022 VHS / Kor(Eng)
Mian hada sarang handa
미안하다사랑한다 ( / 이형민
KDVD 0712 DVD
Miin
미인 ( 2000 ) / 여균동
KDVD 0249 DVD / Kor (E,C,J)
Millions in my account
돈을 갖고 튀어라 ( 1995 ) / Kim Sang-jin
KDVD 0194 DVD / Kor(Eng)
Millions in my account
돈을 갖고 튀어라 ( 1995 ) / Kim Sang-jin
KVHS 0194 VHS / Korean
Mimi wa Cholsu ui chongchun sukechi
미미와 철수의 청춘스케치 ( 1988 ) / 이규형
KVHS 0034 VHS / Korean
Mirae
밀애 ( 2003 ) / 변영주
KDVD 0340 DVD / Kor (E,K)
Miso
미소 ( 2004 ) / 박경희
KDVD 0453 DVD / Kor (E,K)
Miss O's Apartment
O 양의 아파트 ( 1978 ) / Py'on Jang-ho
KVHS 0285 VHS / Korean
Mister Housewife
미스터 주부 퀴즈왕 ( / Yu, Son-dong
KDVD 0737 DVD
Mister Mama
미스터 맘마 ( 1993 ) / Kang U-s'ok
KVHS 0181 VHS / Korean
Mistery of a cube
건축무한 육면각체의 비밀 ( 1999 ) / Yu Sang-uk
KDVD 0133 DVD / Kor(Eng)
Mistery of a cube
건축무한 육면각체의 비밀 ( 1999 ) / Yu Sang-uk
KVHS 0133 VHS / Korean
Misty village, The
안개 마을 ( 1984 ) / Im Kw'on-taek
KVHS 0095 VHS / Kor(Eng)
Misulgwan yop tongmulwon
미술관 옆 동물원 ( 1999 ) / 이정향
KDVD 0105 DVD / Kor(Eng)
Misulgwan yop tongmulwon
미술관 옆 동물원 ( 1999 ) / 이정향
KVHS 0105 VHS / Korean
Misuto Chubu Kwijuwang
미스터 주부 퀴즈왕 ( / 유선동
KDVD 0737 DVD
Misuto mamma
미스터 맘마 ( 1993 ) / 강우석
KVHS 0181 VHS / Korean
Miwodo tasi hanbon
미워도 다시 한번 ( 1968 ) / 정소영
KVHS 0230 VHS / Korean
Mokpo nun hanggu ta
목포는 항구다 ( 2004 ) / 김지훈
KDVD 0455 DVD / Kor (E,K)
Mokpo, gangsters paradise
목포는 항구다 ( 2004 ) / Kim Chi-hun
KDVD 0455 DVD / Kor (E,K)
Mongjonggi
몽정기 ( 2002 ) / 이범수
KDVD 0347 DVD / Kor,Eng
Mongjungin
몽중인 ( 2002 ) / 이경영
KDVD 0541 DVD / Kor,Eng
Monyo gita
모녀 기타 ( 1964 ) / 강우찬
KVHS 0498 VHS / Korean
Moolleya Moolleya
물레야 물레야 ( 1983 ) / Yi Tu-y'ong
KVHS 0079 VHS / Kor(Eng)
Morae sigye
모래시계 ( 1995 ) / 김종학
KVHS 0004 VHS / Korean
More beautiful than a flower
꽃보다아름다워 ( 2004 ) / Kim, Chol-gyu
KDVD 0543 DVD / Kor,Eng
Motel Cactus
모텔 선인장 ( 1997 ) / Pak Ki-yong
KDVD 0154 DVD / Kor(Eng)
Motel Cactus
모텔 선인장 ( 1997 ) / Pak Ki-yong
KVHS 0154 VHS / Kor(Eng)
Motel Soninjang
모텔 선인장 ( 1997 ) / 박기용
KDVD 0154 DVD / Kor(Eng)
Motel Soninjang
모텔 선인장 ( 1997 ) / 박기용
KVHS 0154 VHS / Kor(Eng)
Mountain Strawberries
산딸기 ( 1984 ) / Kim Su-y'ong
KVHS 0233 VHS / Korean
Mr, Kam's victory
수퍼스타 감사용 ( 2004 ) / Kim, Chong-hyon
KDVD 0551 DVD / Kor,Eng
Mr. butterfly
나비 ( 2003 ) / Kim Hy'on-s'ong
KDVD 0396 DVD / Kor (E,K)
Mr. Duke
신귀공자 ( / Yi, Chu-hwan
KDVD 0734 DVD
Mr. Handy
홍반장 ( 2004 ) / Kang S'ok-pom
KDVD 0452 DVD / Kor (E,K)
Mudang:Reconciliation between the living and the dead
영매 ( 2003 ) / Pak, Ki-bok
KDVD 0428 DVD/Kor,Eng
Mugoonghwa-Korean National Flower
무궁화꽃이 피었읍니다 ( 1995 ) / Ch'ong Chin-u
KVHS 0113 VHS / Korean
Mugunghwa kkot i piossumnida
무궁화꽃이 피었읍니다 ( 1995 ) / 정진우
KVHS 0113 VHS / Korean
Muin sidae
무인시대 ( 2005 ) / 윤창범
KVHS 0570 VHS / Kor (Eng)
Mulberry
뽕 ( 1987 ) / Yi Tu-y'ong
KVHS 0219 VHS / Korean
Mulkogi chari
물고기 자리 ( 2000 ) / 박형태
KDVD 0559 DVD / K,E,J
Mulle ya mulle ya
물레야 물레야 ( 1983 ) / 이두용
KVHS 0079 VHS / Kor(Eng)
Mulwi ui harutpam
물위의 하룻밤 ( 1998 ) / 강정수
KDVD 0253 DVD / Eng (E,K)
Murmuring, The
낮은목소리1 ( 1995 ) / Pyon, Yong-ju
KVHS 0599 VHS / English
Musa
무사 ( 2001 ) / 김성수
KDVD 0287 DVD / Kor (E,K)
Muso ui ppul chorom honjaso kara
무소의 뿔처럼 혼자서 가라 ( 1995 ) / 오병철
KVHS 0108 VHS / Korean
Mutchima paemilli
묻지마 패밀리 ( 2002 ) / 박상원
KDVD 0320 DVD / Kor (E,K)
Mutt boy
똥개 ( 2003 ) / Kwak Ky'ong-taek
KDVD 0405 DVD / Kor (E,K)
My beautiful girl, Mari
마리 이야기 ( 2001 ) / Yi S'ong-gang
KDVD 0305 DVD / Kor (E,K)
My boss, my hero
두사부일체 ( 2001 ) / Yun Che-gyun
KDVD 0300 DVD / Kor (E,K)
My brother
우리형 ( 2004 ) / An, Kwon-tae
KDVD 0546 DVD / Kor,Eng
My Brown Eyes
( 1994 ) / Jay Koh
KVHS 0100 VHS / English
My dear KeumHong
금홍아! 금홍아! ( 1995 ) / Kim Yu-jin
KVHS 0041 VHS / Korean
My generation
마이제너레이션 ( 2004 ) / No Tong-sŏk
KDVD 0572 DVD / Kor,Eng
My heart
정 ( 2001 ) / Pae, Chang-ho
KDVD 0245 DVD / K,E,J,C
My heart
정 ( 2001 ) / Pae Chang-ho
KDVD 0413 DVD / Kor (E,J,C)
My little bride
어린신부 ( 2004 ) / Kim Ho-jun
KDVD 0467 DVD / Kor (E,K)
My love Patzzi
내사랑팥쥐 ( / Yi, Chin-sok
KDVD 0739 DVD
My love, my bride
나의 사랑, 나의 신부 ( 1990 ) / Yi My'ong-se
KVHS 0010 VHS / Kor(Eng)
My lovely Sam-Soon
내이름은김삼순 ( / Kim, Yun-chol
KDVD 0730 DVD
My mother and her guest
사랑방 손님과 어머니 ( 1961 ) / Sin Sang-ok
KVHS 0024 VHS / Korean
My mother the Mermaid
인어공주 ( 2004 ) / Pak Hung-sik
KDVD 0474 DVD / Kor (E,K)
My own breathing
낮은목소리3 ( 1999 ) / Pyon, Yong-ju
KVHS 0601 VHS / English
My rose mallow
접시꽃 당신 ( 1989 ) / Pak Ch'ol-su
KVHS 0075 VHS / K(E,F)
My sassy girl
엽기적인 그녀 ( 2001 ) / Kwak Chae-yong
KDVD 0255 DVD / Kor (E,K)
My tutor friend
동갑내기과외하기 ( 2003 ) / Kim Ky'ong-hyong
KDVD 0376 DVD / Kor (E,K)
My wife is a gangster 2
조폭마누라2 ( 2003 ) / Ch'ong H'ung-sun
KDVD 0402 DVD / Kor (E,K)
My wife is a ganster
조폭 마누라 ( 2001 ) / Cho Chin-kyu
KDVD 0265 DVD / Kor(Eng)
Myong-Ja Akiko Sonia
명자 아끼꼬 쏘냐 ( 1992 ) / Yi Chang-ho
KVHS 0007 VHS / Korean
Myongja, Akkikko, Ssonya
명자 아끼꼬 쏘냐 ( 1992 ) / 이장호
KVHS 0007 VHS / Korean
Na ege ora
나에게 오라 ( 1996 ) / 김영빈
KVHS 0235 VHS / Korean
Na nun wang ida
나는왕이다 ( 1966 ) / 임권택
KVHS 0478 VHS / Korean
Na to anae ka itsotumyon chotketta
나도 아내가 있었으면 좋겠다 ( 2001 ) / 박흥식
KDVD 0205 DVD / Kor (E,K,C,J)
Na to anae ka itsotumyon chotketta
나도 아내가 있었으면 좋겠다 ( 2001 ) / 박흥식
KVHS 0205 VHS / Korean
Na ui sarang, na ui sinbu
나의 사랑, 나의 신부 ( 1990 ) / 이명세
KVHS 0010 VHS / Kor(Eng)
Nabi
나비 ( 2003 ) / 김현성
KDVD 0396 DVD / Kor (E,K)
Nabi
나비 ( 2001 ) / 문승욱
KDVD 0312 DVD / Kor (E,K)
Nadu ya kanda
나두야 간다 ( 2004 ) / 정연원
KDVD 0461 DVD / Kor (E,K)
Nae irum un Kim Sam-sun
내이름은김삼순 ( / 김윤철
KDVD 0730 DVD
Nae maum ui pungum
내 마음의 풍금 ( 1999 ) / 이영재
KDVD 0112 DVD / Kor(Eng)
Nae maum ui pungum
내 마음의 풍금 ( 1999 ) / 이영재
KVHS 0112 VHS / Korean
Nae namja ui romaensu
내남자의 로맨스 ( 2004 ) / 박제현
KDVD 0547 DVD / Kor,Eng
Nae palcha ka sang palcha
내팔자가 상팔자 ( 1969 ) / 심우섭
KVHS 0486 VHS / Korean
Nae sarang Patchwi
내사랑팥쥐 ( / 이진석
KDVD 0739 DVD
Nae sarang Ssagaji
내사랑 싸가지 ( 2004 ) / 신동엽
KDVD 0429 DVD / Kor (E,K)
Nae yæoja ch°in®gu ræul sogae hamnida
내여자친구를소개합니다 ( 2004 ) / 곽재용
KDVD 0535 DVD / Kor,Eng
Naechyurol siti
내츄럴시티 ( 2004 ) / 민병천
KDVD 0437 DVD / Kor(E,K)
Naeil ro hurunun kang
내일로 흐르는 강 ( 1996 ) / 박재호
KVHS 0208 VHS / Korean
Naesi
내시 ( 1968 ) / 신상옥
KVHS 0533 VHS / Korean
Nagune nun kil esodo swiji annunda
나그네는 길에서도 쉬지 않는다 ( 1987 ) / 이장호
KVHS 0013 VHS / Korean
Najun moksori 1
낮은목소리1 ( 1995 ) / 변영주
KVHS 0599 VHS / English
Najun moksori 2
낮은목소리2 ( 1997 ) / 변영주
KVHS 0600 VHS / English
Najun moksori 3
낮은목소리3 ( 1999 ) / 변영주
KVHS 0601 VHS / English
Naktadul
낙타를 ( 2003 ) / 박기용
KDVD 0370 DVD / Kor(E)
Nam kwa Puk
남과 북 ( 1995 ) / 김기덕
KVHS 0048 VHS / Korean
Nambugun
남부군 ( 1990 ) / 정지영
KVHS 0033 VHS / Korean
Nambugun
남부군 ( / 정지영
KDVD 0033 DVD
Nambugun
남부군 ( / Chong, Chi-yong
KDVD 0033 DVD
Nameless stars
이름없는 별들 ( 1996 ) / Kim Kang-yun
KVHS 0203 VHS / Korean
Namguk ilgi
남극일기 ( / 임필성
KDVD 0704 DVD
Namja nun koerowo
남자는 괴로워 ( 1995 ) / 이명세
KVHS 0211 VHS / Korean
Namja nun koerowo
남자는 괴로워 ( 1995 ) / 이명세
KVHS 0211 VHS/English
Namnam Pungnyo
남남북녀 ( 2003 ) / 정초신
KDVD 0406 DVD / Kor (E,K)
Nangman chahaek
낭만자객 ( 2004 ) / 윤재균
KDVD 0423 DVD / Kor (E,K)
Nangnang 18-se
낭랑 18세 ( 2004 ) / 김명옥
KDVD 0476 DVD / Kor(Eng)
Nangnang sippalse
낭랑 18세 ( 2004 ) / Kim Myong-ok
KDVD 0476 DVD / Kor(Eng)
Nanjangi ka ssoa ollin chagun kong
난장이가 쏘아올린 작은공 ( 1981 ) / 이원세
KVHS 0012 VHS / Korean
Nappun namja
나쁜 남자 ( 2001 ) / 김기덕
KDVD 0311 DVD / Kor (E,K)
Nappun yonghwa
나쁜 영화 ( 1997 ) / 장선우
KVHS 0040 VHS / Korean
Natural ciry
내츄럴시티 ( 2004 ) / Min Py'ong-chon
KDVD 0437 DVD / Kor(E,K)
Ne mottaero haera
네멋대로해라 ( 2002 ) / 박성수
KDVD 0590 DVD / Eng
Night on the water, A
물위의 하룻밤 ( 1998 ) / Kang Ch'ong-su
KDVD 0253 DVD / Eng (E,K)
Nightmare
가위 ( 2000 ) / An, Pyong-gi
KDVD 0261 DVD / Kor,Eng
No blood no tears
피도 눈물도 없이 ( 2002 ) / Yu S'ung-wan
KDVD 0315 DVD / Kor (E,K)
No comment
묻지마 패밀리 ( 2002 ) / Pak Sang-won
KDVD 0320 DVD / Kor (E,K)
No ege na rul ponaenda
너에게 나를 보낸다 ( 1995 ) / 장선우
KVHS 0091 VHS / Korean
No Emergency Exit
비상구가 없다 ( 1995 ) / Kim Y'ong-bin
KVHS 0090 VHS / Korean
Noksaek æuija
녹색의자 ( / 박철수
KDVD 0608 DVD
Nombo 3
넘버 3 ( ) /
KDVD 0158 DVD / Kor(Eng)
Norang mori
노랑머리 ( 1999 ) / 김유민
KVHS 0124 VHS / Korean
Norang mori 2
노랑머리 2 ( 2001 ) / 김유민
KDVD 0260 DVD / Kor(Eng)
North and South
남과 북 ( 1995 ) / Kim Ki-dok
KVHS 0048 VHS / Korean
North Korean Partisan in South Korea
남부군 ( 1990 ) / Ch'ong Chi-y'ong
KVHS 0033 VHS / Korean
Nowhere to hide
인정사정 볼 것 없다 ( 1999 ) / Yi My'ong-se
KDVD 0166 DVD / Kor (E,K,C,J)
Nowhere to hide
인정사정 볼 것 없다 ( 1999 ) / Yi My'ong-se
KVHS 0166 VHS / Kor
Nuga yong ui paltop ul poannunga
누가 용의 발톱을 보았는가 ( 1991 ) / 강우석
KVHS 0028 VHS / Korean
Nuguna pimil un itta
누구나 비밀은 있다
KDVD 0562 DVD / Kor,Eng
Nuktae ui yuhok
늑대의 유혹 ( 2004 ) / 김태균
KDVD 0548 DVD / Kor,Eng
Number 3
넘버 3 ( ) /
KDVD 0158 DVD / Kor(Eng)
Nunmul
눈물 ( 2000 ) / 임상수
KDVD 0152 DVD / Kor(Eng)
Nunmul
눈물 ( 2000 ) / 임상수
KVHS 0152 VHS / Korean
O Yang ui apatu
O 양의 아파트 ( 1978 ) / 변장호
KVHS 0285 VHS / Korean
O! Buradosu
오!브라더스 ( 2003 ) / 김용화
KDVD 0416 DVD / Kor (E,K)
O! haepi dei
오! 해피데이 ( 2003 ) / 윤학렬
KDVD 0404 DVD / Kor (E,K)
O! Pil-Seung Bong Soon-Young
오!필승 봉순영 ( 2004 ) / Chi, Yong-su
KDVD 0579 DVD / Eng
O! Pil-sung Pong Sun-nyong
오!필승 봉순영 ( 2004 ) / 지영수
KDVD 0579 DVD / Eng
O! sujong
오!수정 ( 2000 ) / 홍상수
KDVD 0244 DVD / K,E
Oallala Sisters
울랄라씨스터즈 ( 2002 ) / Pak Che-hy'on
KDVD 0332 DVD / Kor (E,K)
Oasis
오아시스 ( 2002 ) / Yi Chang-dong
KDVD 0345 DVD / Kor (E,K)
Oasisu
오아시스 ( 2002 ) / 이창동
KDVD 0345 DVD / Kor (E,K)
Obaltan
오발탄 ( 1961 ) / 유현목
KDVD 0288 DVD / Kor(Eng)
Obaltan
오발탄 ( 1961 ) / 유현목
KVHS 0288 VHS / Kor (E,J)
Obo to reinbou
오버 더 레인보우 ( 2002 ) / 안진우
KDVD 0323 DVD / Kor (E,K)
Ode to eternel rest
사의 찬미 ( 1991 ) / Kim Ho-S'on
KVHS 0002 VHS / Kor(Eng)
Odum ui chasiktul
어둠의 자식들 ( 1987 ) / 이장호
KVHS 0207 VHS / Korean
Oechul
외출 ( / 허진호
KDVD 0721 DVD
Ogu
오구 ( 2004 ) / 이윤택
KDVD 0435 DVD / Kor (E,K)
Oh! Brothers
오!브라더스 ( 2003 ) / Kim Yong-hwa
KDVD 0416 DVD / Kor (E,K)
Oh! happy day
오! 해피데이 ( 2003 ) / Yun Hang-ny'ol
KDVD 0404 DVD / Kor (E,K)
Okkae tongmu
어깨동무 ( 2004 ) / 조진규
KDVD 0468 DVD / Kor (E,K)
Oksutang
억수탕 ( 1996 ) / 곽경택
KVHS 0186 VHS / Korean
Oktappang koyangi
옥탑방 고양이 ( 2003 ) / 김사현
KDVD 0593 DVD / C,E,K
Ol in
올인 ( 2003 ) / 유철영
KDVD 0438 DVD / Kor (E,K)
Old boy
올드보이 ( 2004 ) / Pak Chan-uk
KDVD 0448 DVD / Kor (E,K)
Oldest Son, The
장남 ( 1984 ) / Yi Tu-y'ong
KVHS 0015 VHS / Korean
Oldu boi
올드보이 ( 2004 ) / 박찬욱
KDVD 0448 DVD / Kor (E,K)
Olgami
올가미 ( 1997 ) / 김성홍
KDVD 0175 DVD / Kor(Eng)
Olgami
올가미 ( 1997 ) / 김성홍
KVHS 0175 VHS / Korean
Olgul omnun minyo
얼굴없는 미녀 ( 2004 ) / 김인식
KDVD 0549 DVD / Kor,Eng
Once upon a time in a battlefield
황산벌 ( 2004 ) / Yi Chun-ik
KDVD 0411 DVD / Kor (E,K)
Once upon a time in high school
말죽거리잔혹사 ( 2004 ) / Yi Ha
KDVD 0449 DVD / Kor (E,K)
Onil un wang
오늘은 왕 ( 1966 ) / 김기덕
KVHS 0484 VHS / Korean
Open Your Heart
가슴을 펴라 ( 1980 ) / Choe Won-y'ong
KVHS 0094 VHS / Korean
Opening, The
신장개업 ( 1999 ) / Kim S'ong-hong
KVHS 0200 VHS / Korean
Orin sinbu
어린신부 ( 2004 ) / 김호준
KDVD 0467 DVD / Kor (E,K)
O-se Temple
오세암 ( 2003 ) / S'ong Paek-y'op
KDVD 0446 DVD / Kor(Eng)
Oseam
오세암 ( 2003 ) / 성백엽
KDVD 0446 DVD / Kor(Eng)
Our Joyful Young Days
기쁜 우리 젊은날 ( 1987 ) / Pae Chang-ho
KVHS 0061 VHS / Korean
Our twisted hero
우리들의 일그러진 영웅 ( 1993 ) / Pak Chong-won
KVHS 0005 VHS / Korean
Out of justice
이것이 법이다 ( 2001 ) / Min Py'ong-jin
KDVD 0277 DVD / Kor(Eng)
Out to the world
세상 밖으로 ( 1994 ) / Y'o Kyun-dong
KVHS 0183 VHS / Korean
Over the rainbow
오버 더 레인보우 ( 2002 ) / An Chin-u
KDVD 0323 DVD / Kor (E,K)
Pa songsong kyeran tak
파송송 계란탁 ( 2005 ) / 오상훈
KDVD 0586 DVD / Kor,Eng
Pabo Ondal kwa Pyonggang Kongju
바보온달과 평강공주 ( 1961 ) / 이규웅
KVHS 0490 VHS / Korean
Pabo sonon
바보 선언 ( 1983 ) / 이장호
KVHS 0069 VHS / Korean
Padatka sonyon
바닷가 소년 ( 1997 ) / 장형일
KVHS 0088 VHS / Korean
Paebijang Chon
배비장전 ( 1994 ) / 선우완
KVHS 0023 VHS / Kor(Eng)
P'aemilli
패밀리 ( 2002 ) / 최진원
KDVD 0348 DVD / Kor (E,K)
Paengmyon komgwi
백면검귀 ( 1969 ) / 권영순
KVHS 0522 VHS
Paengmyon komgwi
백면검귀 ( 1969 ) / Kwon, Yong-sun
KVHS 0522 VHS
Paenising tuwin
배니싱 트윈 ( ) / 윤태용
KDVD 0293 DVD / Kor(Eng)
Pailan
파이란 ( 2001 ) / 송해성
KDVD 0290 DVD / Kor (E,K)
Pak Sobang
박서방 ( 1960 ) / 강대진
KVHS 0503 VHS / Korean
Pakha satang
박하사탕 ( 2000 ) / 이창동
KDVD 0127 DVD / Kor(E,K)
Pakha satang
박하사탕 ( 2000 ) / 이창동
KVHS 0127 VHS / Korean
Panchik wang
반칙왕 ( 2000 ) / 김지운
KDVD 0197 DVD / Kor(Eng)
Panchik wang
반칙왕 ( 2000 ) / 김지운
KVHS 0197 VHS / Korean
Paop chonya
파업 전야 ( 1990 ) / 장동홍
KVHS 0071 VHS / Korean
Paparachi
파파라치 ( 1998 ) / 최야성
KDVD 0555 DVD / Kor,Eng
Paparazzi
파파라치 ( 1998 ) / Choe Ya-song
KDVD 0555 DVD / Kor,Eng
Paradaisu
파라다이스 ( 2001 ) / 김성덕
KDVD 0276 DVD / Korean
Paradaisu Pilla
파라다이스 빌라 ( 2000 ) / 박종원
KDVD 0279 DVD / Kor(Eng)
Paradise
파라다이스 ( 2001 ) / Kim S'ong-dok
KDVD 0276 DVD / Korean
Paradise Villa
파라다이스 빌라 ( 2000 ) / Pak Chong-won
KDVD 0279 DVD / Kor(Eng)
Param æui p°ait°æo
바람의파이터 ( 2004 ) / 양윤호
KDVD 0538 DVD / Kor,Eng
Param ap eso
바람앞에서 ( 1991 ) / 박진수
KVHS 0099 VHS / Korean
Param puro choun nal
바람불어 좋은날 ( 1980 ) / 이장호
KVHS 0070 VHS / Korean
Param ui chonsol
바람의 전설 ( 2004 ) / 박정우
KDVD 0459 DVD / Kor (E,K)
Paramnan kajok
바람난 가족 ( 2003 ) / 임상수
KDVD 0391 DVD / Kor (E,K)
Pari ui yonin
파리의 연인 ( 2004 ) / 신우철
KDVD 0477 DVD / Kor (E,J,K)
Peisu
페이스 ( 2004 ) / 유상곤
KDVD 0469 DVD / Kor (E,K)
Peking Restaurant
북경반점 ( 2004 ) / Kim 'Ui-s'ok
KDVD 0422 DVD / Kor (E,K)
People of Ko-bang Neighborhood
꼬방 동네 사람들 ( 1982 ) / Pae Chang-ho
KVHS 0011 VHS / Korean
Peppermint candy
박하사탕 ( 2000 ) / Yi Chang-dong
KDVD 0127 DVD / Kor(E,K)
Peppermint candy
박하사탕 ( 2000 ) / Yi Chang-dong
KVHS 0127 VHS / Korean
Petal, A
꽃잎 ( 1996 ) / Chang S'on-u
KVHS 0098 VHS / Korean
Pheonix
불새 ( 2004 ) / O, Kyong-hun
KDVD 0581 DVD / Kor,Eng
Phone
폰 ( 2002 ) / An Py'ong-gi
KDVD 0333 DVD / Kor (E,K)
Pi onun nal ui suchaehwa
비오는 날의 수채화 ( 1990 ) / 곽재용
KVHS 0073 VHS / Korean
Pi to nunmul to opsi
피도 눈물도 없이 ( 2002 ) / 류승완
KDVD 0315 DVD / Kor (E,K)
Piano chinun taetongnyong
피아노치는대통령 ( 2003 ) / 전만배
KDVD 0374 DVD / Kor (E,K)
Piano in the winter
피아노가있는겨울 ( 2003 ) / Cho K'um-hwan
KDVD 0395 DVD / Kor(Eng)
Piano ka innun kyoul
피아노가 있는 겨울 ( 2002 ) / 조금환
KDVD 0395 DVD / Korean
Piano ka innun kyoul
피아노가있는겨울 ( 2003 ) / 조금환
KDVD 0395 DVD / Kor(Eng)
Piano maen
피아노맨 ( 1996 ) / 유상욱
KDVD 0174 DVD / Kor (E,K)
Piano maen
피아노맨 ( 1996 ) / 유상욱
KVHS 0174 VHS / Korean
Piano man
피아노맨 ( 1996 ) / Yu, Sang-uk
KDVD 0174 DVD / Kor (E,K)
Piano Man
피아노맨 ( 1996 ) / Yu Sang-uk
KVHS 0174 VHS / Korean
Pichonmu
비천무 ( 2000 ) / 김영준
KDVD 0149 DVD / Kor(Eng)
Pichonmu
비천무 ( 2000 ) / 김영준
KVHS 0149 VHS / Korean
Picture Diary
그림일기 ( 2000 ) / Ko Y'ong-nam
KVHS 0129 VHS / Korean
Pidiorul ponun namja
비디오를 보는 남자 ( 2004 ) / 김학순
KDVD 0424 DVD / Kor(Eng)
Pillar of Mist, A
안개 기둥 ( 1986 ) / Pak Ch'ol-su
KVHS 0052 VHS / Korean
Pimak
피막 ( 1980 ) / 이두용
KVHS 0057 VHS / Korean
Pimil
비밀 ( 2000 ) / 박기형
KDVD 0160 DVD / Kor(Eng)
Pimil
비밀 ( 2000 ) / 박기형
KVHS 0160 VHS / Kor(Eng)
Pin chip
빈집 ( 2004 ) / 김기덕
KDVD 0524 DVD / Kor,Eng
Pingu
빙우 ( 2004 ) / 김은숙
KDVD 0427 DVD / Kor (E,K)
Pisanggu ka opta
비상구가 없다 ( 1995 ) / 김영빈
KVHS 0090 VHS / Korean
Pisces
물고기 자리 ( 2000 ) / Pak, Hyong-tae
KDVD 0559 DVD / K,E,J
Plastic tree
플라스틱트리 ( 2003 ) / O Il-s'on
KDVD 0418 DVD / Kor (E,K)
Plum Blossom
청춘 ( 2000 ) / Kwak Chi-gyun
KDVD 0381 DVD / Kor (E,K)
Poksu nun na ui kot
복수는 나의 것 ( 2002 ) / 박찬욱
KDVD 0313 DVD / Kor (E,K)
Pollen of Flowers, The
화분 ( 1972 ) / Ha Kil-jong
KVHS 0225 VHS / Korean
Pom nal
봄날 ( / 김종혁
KDVD 0733 DVD
Pom nal ui kom ul choa haseyo?
봄날의곰을좋아하세요? ( 2003 ) / 용이
KDVD 0409 DVD / Kor (E,K)
Pom yorum kaul kyoul kurigo pom
봄여름가을겨울 그리고 봄 ( 2004 ) / 김기덕
KDVD 0426 DVD / Kor (E,K)
Pomjoe ui chae kusong
범죄의 재구성 ( 2004 ) / 최동훈
KDVD 0460 DVD / Kor (E,K)
P'on
폰 ( 2002 ) / 안병기
KDVD 0333 DVD / Kor (E,K)
Portrait of the Days of Youth
젊은날의 초상 ( 1990 ) / Kwak Chi-kyun
KVHS 0030 VHS / Korean
Possible changes
가능한변화들 ( 2004 ) / Min, Pyong-guk
KDVD 0574 DVD / Kor,Eng
Power of Kangwon province
강원도의 힘 ( 1998 ) / Hong Sang-su
KVHS 0125 VHS / Kor
Power of Kangwon province
강원도의 힘 ( 1998 ) / Hong Sang-su
KVHS 0125 VHS / Kor
Ppalgan mahura
빨간마후라 ( 1964 ) / 신상옥
KVHS 0529 VHS / Korean
Ppokkugi to pam e unun ga?
뻐꾸기도 밤에 우는가? ( 1980 ) / 정진우
KVHS 0006 VHS / Korean
Ppong
뽕 ( 1987 ) / 이두용
KVHS 0219 VHS / Korean
Present
선물 ( 2001 ) / Oh Ki-hwan
KDVD 0262 DVD / Kor (E,K)
President's Barber
효자동 이발사 ( 2004 ) / Im, Chan-sang
KDVD 0462 DVD / Kor,Eng
President's Last Bang
그때그사람들 ( / Im, Sang-su
KDVD 0703 DVD
Promenade
산책 ( 2000 ) / Yi Ch'ong-guk
KVHS 0139 VHS / Korean
Promise
약속 ( 1998 ) / Kim Yu-jin
KDVD 0126 DVD / Korean
Promise
약속 ( 1998 ) / Kim Yu-jin
KVHS 0126 VHS / Korean
Public cemetery of Wol-ha, A
월하의 공동묘지 ( 1967 ) / Kwon Ch'or-hu
KDVD 0309 DVD / Kor (E,K)
Public enemy
공공의 적 ( 2002 ) / Kang U-s'ok
KDVD 0304 DVD / Kor (E,K)
Pukkyong panjom
북경반점 ( 2004 ) / 김의석
KDVD 0422 DVD / Kor (E,K)
Pukkyong yolcha
북경열차 ( 1969 ) / 권철희
KVHS 0515 VHS / Korean
Pullasutik turi
플라스틱트리 ( 2003 ) / 어일선
KDVD 0418 DVD / Kor (E,K)
Pullyang chubu
불량주부 ( / 유인식
KDVD 0710 DVD
Pulsae
불새 ( 2004 ) / 오경훈
KDVD 0581 DVD / Kor,Eng
Pulsandasu ui kae
플란다스의 개 ( 2000 ) / 봉준호
KDVD 0199 DVD / Kor(Eng)
Pulsandasu ui kae
플란다스의 개 ( 2000 ) / 봉준호
KVHS 0199 VHS / Korean
P'umhaeng chero
품행제로 ( 2003 ) / 조근식
KDVD 0352 DVD / Kor (E,K)
Punshinsaba
분신사바 ( 2004 ) / An, Pyong-gi
KDVD 0557 DVD / Kor,Eng
Punsin saba
분신사바 ( 2004 ) / 안병기
KDVD 0557 DVD / Kor,Eng
Purhu ui myongjak
불후의 명작 ( 2000 ) / 심광진
KDVD 0296 DVD / Kor (E,K)
Purora pom param
불어라봄바람 ( 2003 ) / 장항준
KDVD 0417 DVD / Kor (E,K)
Purun kyosil
푸른교실 ( 1976 ) / 김응천
KVHS 0497 VHS / Korean
Push! Push!
산부인과 ( 1997 ) / Pak Ch'ol-su
KVHS 0190 VHS / Korean
Pyol
별 ( 2003 ) / 장형익
KDVD 0373 DVD / Kor (E,K)
Pyol un nae kasum e
별은내가슴에 ( / 이진석
KDVD 0718 DVD
Pyoldul ui kohyang
별들의 고향 ( 1974 ) / 이장호
KVHS 0223 VHS / Korean
Pyonji
편지 ( 2002 ) / 이정국
KVHS 0517 VHS / Kor (Eng)
Pyorak puja
벼락부자 ( 1961 ) / 김수용
KVHS 0489 VHS / Korean
Queen Bee
여왕벌 ( 1987 ) / Yi Won-se
KVHS 0368 VHS / Korean
Quiet family
조용한 가족 ( 1998 ) / Kim Chi-un
KDVD 0196 DVD / Kor (E,K)
Quiet family
조용한 가족 ( 1998 ) / Kim Chi-un
KVHS 0196 VHS / Korean
R U ready?
아유레디 ( 2003 ) / Yun Sang-ho
KDVD 0344 DVD / Kor (E,K)
Raging years
하류인생 ( 2004 ) / Im, Kwon-taek
KDVD 0542 DVD / Kor,Eng
Raibang
라이방 ( 2002 ) / 장현수
KDVD 0383 DVD / Kor (E,K)
Rainbow trout
송어 ( 1999 ) / Pak Chong-won
KVHS 0176 VHS / Kor(Eng)
Ray-bang
라이방 ( 2002 ) / Chang Hy'on-su
KDVD 0383 DVD / Kor (E,K)
Real fiction
실제상황 ( 2000 ) / 김기덕
KDVD 0521 DVD / Kor,Eng
Record
찍히면죽는다 ( 2002 ) / Kim Ki-hun
KDVD 0338 DVD / Kor(E,K)
Red eye
레드아이 ( 2005 ) / Kim, Tong-bin
KDVD 0576 DVD / Kor,Eng
Red muffler
빨간마후라 ( 1964 ) / Sin, Sang-ok
KVHS 0529 VHS / Korean
Redu ai
레드아이 ( 2005 ) / 김동빈
KDVD 0576 DVD / Kor,Eng
Rehearsal
리허설 ( 1996 ) / Kang Ch'ong-su
KVHS 0109 VHS / Korean
Repatriation
송환 ( 2004 ) / Kim, Tong-won
KDVD 0568 DVD / K,E,C,F, J,S,R
Resurrection of the little match girl
성냥팔이소녀의재림 ( 2002 ) / Chang, Son-u
KVHS 0603 VHS
Reversal of fortune
역전에산다 ( 2003 ) / Pak Yong-un
KDVD 0397 DVD / Kor (E,K)
Rewind
비디오를 보는 남자 ( 2004 ) / Kim Hak-sun
KDVD 0424 DVD / Kor(Eng)
Rihosol
리허설 ( 1996 ) / 강정수
KVHS 0109 VHS / Korean
Rikidozan
역도산 ( 2005 ) / Song, Hae-song
KDVD 0598 DVD / E,J,K
Ring
링 ( 1999 ) / 김동빈
KDVD 0256 DVD / Kor(E,J)
Ring virus
링 ( 1999 ) / Kim Tong-bin
KDVD 0256 DVD / Kor(E,J)
Rising my dad
돈텔파파 ( 2004 ) / Yi, Sang-hun
KDVD 0552 DVD / Kor,Eng
Road Movie
로드무비 ( 2003 ) / Kim In-sik
KDVD 0346 DVD / Kor (E,K)
Road to race track, The
경마장 가는 길 ( 1991 ) / Chang S'on-u
KVHS 0001 VHS / Korean
Road to Sampo, A
삼포 가는 길 ( 1975 ) / Yi Man-h'ui
KVHS 0217 VHS / Korean
Robu lobu
러브러브 ( 2003 ) / 이서군
KDVD 0403 DVD / Kor(Eng)
Rodu mubi
로드무비 ( 2003 ) / 김인식
KDVD 0346 DVD / Kor (E,K)
Romance
로망스 ( 2002 ) / Yi, Tae-yong
KDVD 0592 DVD / C,E,K
Romance of their own
늑대의 유혹 ( 2004 ) / Kim, Tae-gyun
KDVD 0548 DVD / Kor,Eng
Romangsu
로망스 ( 2002 ) / 이대영
KDVD 0592 DVD / C,E,K
Romantic warriors
낭만자객 ( 2004 ) / Yun Che-gyun
KDVD 0423 DVD / Kor (E,K)
Ron to yu
런투유 ( 2003 ) / 강정수
KDVD 0410 DVD / Kor (E,C,K)
Rooftop room cat
옥탑방 고양이 ( 2003 ) / Kim, Sa-hyon
KDVD 0593 DVD / C,E,K
Rooster, The
수탉 ( 1990 ) / Sin S'ung-su
KVHS 0081 VHS / K(E,F)
Rosy Life
장미빛 인생 ( 1994 ) / Kim Hong-jun
KVHS 0049 VHS / Korean
R-point
알포인트 ( 2004 ) / Kong, Su-chang
KDVD 0537 DVD / Kor,Eng
Rub love
러브러브 ( 2003 ) / Yi S'o-gun
KDVD 0403 DVD / Kor(Eng)
Ruler of your own world
네멋대로해라 ( 2002 ) / Pak, Song-su
KDVD 0590 DVD / Eng
Run to you
런투유 ( 2003 ) / Kang Ch'ong-su
KDVD 0410 DVD / Kor (E,C,K)
Rush
질주 ( 1999 ) / Yi Sang-in
KVHS 0135 VHS / Korean
S daiari
S다이어리 ( 2004 ) / 권종관
KDVD 0525 DVD / Kor,Eng
S diary
S다이어리 ( 2004 ) / Kwon, Chong-gwan
KDVD 0525 DVD / Kor,Eng
Sa ui chanmi
사의 찬미 ( 1991 ) / 김호선
KVHS 0002 VHS / Kor(Eng)
Sad lov story
슬픈연가 ( / Yu, Ch'our-yong
KDVD 0738 DVD
Sae omma
새엄마 ( 1963 ) / 강대진
KVHS 0483 VHS / Korean
Saebyok
새벽 ( 199- ) / 이진욱
KVHS 0206 VHS / Korean
Saekjuk sigong
색즉시공 ( 2003 ) / 윤제균
KDVD 0364 DVD / Kor (E,J,K)
Saengwhal ui palgyon
생활의 발견 ( 2002 ) / 홍상수
KDVD 0301 DVD / Kor (E,F,K)
Samaria
사마리아 ( 2004 ) / 김기덕
KDVD 0454 DVD / Kor (E,K)
Samaria
사마리아 ( 2004 ) / Kim Ki-dok
KDVD 0454 DVD / Kor (E,K)
Samdung kwajang
삼등과장 ( 1962 ) / 이봉래
KVHS 0514 VHS / Korean
Sampo kanun kil
삼포 가는 길 ( 1975 ) / 이만희
KVHS 0217 VHS / Korean
Samyang-dong chongyukchom
삼양동 정육점 ( 2000 ) / 신정균
KVHS 0144 VHS / Korean
San ttalgi
산딸기 ( 1984 ) / 김수영
KVHS 0233 VHS / Korean
Sanbuin kwa
산부인과 ( 1997 ) / 박철수
KVHS 0190 VHS / Korean
Sanchaek
산책 ( 2000 ) / 이정국
KVHS 0139 VHS / Korean
Sanchon to urotta
산천도 울었다 ( 1965 ) / 강찬우
KVHS 0510 VHS / Korean
Sangdu ya Hakkyo kaja
상두야 학교가자 ( 2004 ) / 이형민
KDVD 0441 DVD / Kor(Eng)
Sangnoksu
상록수 ( 1978 ) / 임권택
KVHS 0507 VHS / Korean
Sangnoksu
상록수 ( 1961 ) / 신상옥
KVHS 0534 VHS / Kor,Jap
Sansani pusojin irum iyo
산산이 부서진 이름이여 ( 1991 ) / 정지영
KVHS 0142 VHS / Kor(Eng)
Saram ui adul
사람의 아들 ( 1980 ) / 유현목
KVHS 0065 VHS / Korean
Sarang
사랑 ( 1968 ) / 강대진
KVHS 0501 VHS / Korean
Sarang sonnim kwa omoni
사랑 손님과 어머니 ( 1994 ) / 신상옥
KVHS 0019 VHS / Kor(Eng)
Sarangbang sonnim kwa omoni
사랑방 손님과 어머니 ( 1961 ) / 신상옥
KVHS 0024 VHS / Korean
Sarin ui chuok
살인의 추억 ( 2003 ) / 봉준호
KDVD 0442 DVD / Kor (E,K)
Saroriratta
살어리랏다 ( 1993 ) / 윤삼육
KVHS 0064 VHS / Korean
Sarubin kang e noul I chida
사르빈강에 노을이 지다 ( 1965 ) / 정창화
KVHS 0487 VHS / Korean
Save the green planet
지구를지켜라! ( 2003 ) / Chang Chun-hwan
KDVD 0372 DVD / Kor (E,K)
Saving my hubby
굳세어라 금순아 ( 2002 ) / Hyon, Nam-sop
KDVD 0329 DVD / Kor (E,K)
Say Yes
세이 예스 ( 2001 ) / Kim S'ong-hong
KDVD 0264 DVD / Kor (E,K)
Scalet letter, The
주홍글씨 ( 2004 ) / Pyon, Hyok
KDVD 0561 DVD / Kor,Eng
Scent of love
국화꽃 향기 ( 2003 ) / Yi Ch'ong-uk
KDVD 0390 DVD / Kor (E,K)
School Excursion
수학여행 ( 1969 ) / Yu Hy'on-mok
KDVD 0281 DVD / Kor (E,K)
School record isn't proportional to happiness
행복은 성적순이 아니잖아요 ( 1990 ) / Kang U-s'ok
KVHS 0074 VHS / K(E,F)
Scorching sun
땡볕 ( 1984 ) / Ha My'ong-jung
KVHS 0045 VHS / Korean
Se chingu
세친구 ( 1996 ) / 임순례
KVHS 0602 VHS
Searching for our class
꼴찌부터 일등까지 ( 1991 ) / Hwang Kyu-d'ok
KVHS 0096 VHS / Kor(Eng)
Seashore village, A
갯마을 ( 1965 ) / Kim Su-yong
KDVD 0282 DVD / Kor (E,K)
Seaside village, The
갯마을 ( 1994 ) / Chu Il-ch'ong
KVHS 0020 VHS / Kor(Eng)
Second proposal, The
두번째 프러포즈 ( 2004 ) / Kim, Pyong-jung
KDVD 0580 DVD / Eng
Secret
비밀 ( 2000 ) / Pak Ki-hy'ong
KDVD 0160 DVD / Kor(Eng)
Secret
비밀 ( 2000 ) / Pak Ki-hy'ong
KVHS 0160 VHS / Kor(Eng)
Segi mal
세기말 ( 2000 ) / 송능한
KVHS 0111 VHS / Korean
Sei yesu
세이 예스 ( 2001 ) / 김성홍
KDVD 0264 DVD / Kor (E,K)
Seoul and Tokyo, all for love
순애보 ( 2001 ) / Yi, Chae-yong
KDVD 0297 DVD/Kor,Eng
Seoul Emperor
서울 황제 ( 1986 ) / Chang S'on-u
KVHS 0051 VHS / Korean
Sesang pakk uro
세상 밖으로 ( 1994 ) / 여균동
KVHS 0183 VHS / Korean
Sex is zero
색즉시공 ( 2003 ) / Yun Che-gyun
KDVD 0364 DVD / Kor (E,J,K)
She's on duty
잠복근무 ( / Pak, Kwang-chun
KDVD 0707 DVD
Shinsukki blues
신석기 블루스 ( 2004 ) / Kim, To-hyok
KDVD 0587 DVD / Kor,Eng
Shit up
까불지마 ( 2004 ) / O, Chi-myong
KDVD 0554 DVD / Kor,Eng
Shock Continues Long
그후로도 오랫동안 ( 1989 ) / Kwak Chi-kyun
KVHS 0031 VHS / Korean
Show show show
쇼쇼쇼 ( 2003 ) / Kim Ch'ong-ho
KDVD 0361 DVD / Kor (E,K)
Siboya
십오야 ( 1969 ) / 임권택
KVHS 0480 VHS / Korean
Sigan un orae chisok toenda
시간은 오래 지속된다 ( 1997 ) / 김응수
KVHS 0189 VHS / Korean
Silche sanghwang
실제상황 ( 2000 ) / 김기덕
KDVD 0521 DVD / Kor,Eng
Silla ui tal pam
신라의 달밤 ( 2001 ) / 김상진
KDVD 0258 DVD / Kor (E,K)
Silmido
실미도 ( 2004 ) / Kang U-sok
KDVD 0457 DVD / Kor (E,K)
Silmido
실미도 ( 2004 ) / 강우석
KDVD 0457 DVD / Kor (E,K)
Silver knife
은장도 ( 2003 ) / Kim S'ong-dok
KDVD 0407 DVD / Kor (E,K)
Silver stallion will never come, The
은마는 오지 않는다 ( 1992 ) / Chang Kil-su
KVHS 0047 VHS / Kor(Eng)
Sim pwatta
심봤다 ( 1979 ) / 정진우
KVHS 0035 VHS / Korean
Sin kwigongja
신귀공자 ( / 이주환
KDVD 0734 DVD
Sin Sok-ki bullusu
신석기 블루스 ( 2004 ) / 김도혁
KDVD 0587 DVD / Kor,Eng
Singgulju
싱글즈 ( 2003 ) / 권칠인
KDVD 0399 DVD / Kor (E,K)
Single spark, A
아름다운 청년 전태일 ( 2000 ) / Pak Kwang-su
KVHS 0155 VHS / Kor(Eng)
Singles
싱글즈 ( 2003 ) / Kwon Chir-in
KDVD 0399 DVD / Kor (E,K)
Sinhon yohaeng
신혼여행 ( 2000 ) / 나홍균
KDVD 0201 DVD / Kor(Eng)
Sinhon yohaeng
신혼여행 ( 2000 ) / 나홍균
KVHS 0201 VHS / Korean
Sinjang kaeop
신장개업 ( 1999 ) / 김성홍
KVHS 0200 VHS / Korean
Siren, The
싸이렌 ( 2001 ) / Kang Han-y'ong
KDVD 0250 DVD / Kor (E,J)
Sisilli
시실리 2km ( 2004 ) / 신정원
KDVD 0564 DVD / Kor,Eng
Siworae
시월애 ( 2000 ) / 이현승
KDVD 0259 DVD / Kor(Eng)
Smile
미소 ( 2004 ) / Pak Ky'ong-h'ui
KDVD 0453 DVD / Kor (E,K)
Som
섬 ( 2004 ) / 김기덕
KDVD 0151 DVD / Kor(E,K)
Som
섬 ( 2000 ) / 김기덕
KVHS 0151 VHS / Korean
Some
썸 ( 2004 ) / Chang, Yun-hyon
KDVD 0556 DVD / Kor,Eng
Someone special
아는 여자 ( 2004 ) / Chang Chin
KDVD 0463 DVD / Kor (E,K)
Something happened in Bali
발리에서생긴일 ( / Choi, Mun-sok
KDVD 0711 DVD
Son of a Man
사람의 아들 ( 1980 ) / Yu Hy'on-mok
KVHS 0065 VHS / Korean
Sonagi
소나기 KVHS+KVHS+ 0328 /EASTASIAN|NO|VIDEOACCSN">KVHS 0328 VHS / Korean
Songgong sidae
성공시대 ( 1988 ) / 장선우
KVHS 0044 VHS / Korean
Songhwan
송환 ( 2004 ) / 김동원
KDVD 0568 DVD / K,E,C,F, J,S,R
Songnynag pari sonyo ui chaerim
성냥팔이소녀의재림 ( 2002 ) / 장선우
KVHS 0603 VHS
Songo
송어 ( 1999 ) / 박종원
KVHS 0176 VHS / Kor(Eng)
Songsaeng Kim Pong-du
선생김봉두 ( 2003 ) / 장규성
KDVD 0369 DVD / Kor (E,K)
Sonmul
선물 ( 2001 ) / 오기환
KDVD 0262 DVD / Kor (E,K)
Sontaek
선택 ( 2003 ) / 홍기선
KDVD 0415 DVD / Kor(Eng)
Sontop
손톱 ( 1995 ) / 김성홍
KVHS 0173 VHS / Korean
Sopuraiju
서프라이즈 ( 2002 ) / 김진성
KDVD 0316 DVD / Kor (E,K)
Sopyonje
서편제 ( 1984 ) / Im Kw'on-taek
KVHS 0026 VHS / Kor(Eng)
Sopyonje
서편제 ( 1984 ) / 임권택
KVHS 0026 VHS / Korean
Sopyonje
서편제 ( / 임권택
KDVD 0726 DVD
Sopyonje
서편제 ( / Im, Kwon-taek
KDVD 0726 DVD
Sorum
소름 ( 2001 ) / 윤종찬
KDVD 0251 DVD / Kor (E,J,K)
Sorum
소름 ( 2001 ) / Yun Chong-ch'an
KDVD 0251 DVD / Kor (E,J,K)
Soul hwangje
서울 황제 ( 1986 ) / 장선우
KVHS 0051 VHS / Korean
Spider forest
거미숲 ( 2004 ) / Song, Il-kon
KDVD 0523 DVD / Kor,Eng
Spin kick
돌려차기 ( 2004 ) / Nam Sang-guk
KDVD 0465 DVD / Kor (E,K)
Spring bears love
봄날의곰을좋아하세요? ( 2003 ) / Yong Yi
KDVD 0409 DVD / Kor (E,K)
Spring Breeze
불어라봄바람 ( 2003 ) / Chang Hang-jun
KDVD 0417 DVD / Kor (E,K)
Spring days
봄날 ( / Kim, chong-hyok
KDVD 0733 DVD
Spring in my Hometown
아름다운 시절 ( 1998 ) / Yi Kwang-mo
KDVD 0153 DVD / Kor(Eng)
Spring in my Hometown
아름다운 시절 ( 1998 ) / Yi Kwang-mo
KVHS 0153 VHS / Kor(Eng)
Spring orchid
춘란 ( 1994 ) / Kim Chae-hy'on
KVHS 0021 VHS / Kor(Eng)
Spring summer fall winter and spring
봄여름가을겨울 그리고 봄 ( 2004 ) / Kim Ki-dok
KDVD 0426 DVD / Kor (E,K)
Springtime
꽃피는봄이오면 ( 2004 ) / Yu, Chang-ha
KDVD 0536 DVD / Kor,Eng
Springtime of Mimi and Cheol-su
미미와 철수의 청춘스케치 ( 1988 ) / Yi Kyu-hy'ong
KVHS 0034 VHS / Korean
Spy girl
그녀를 모르면 간첩 ( 2004 ) / Pak Han-jun
KDVD 0432 DVD / Kor (E,K)
Spy, The
간첩 리철진 ( 1999 ) / Chang Chin
KDVD 0193 DVD / Kor(Eng)
Spy, The
간첩 리철진 ( 1999 ) / Chang Chin
KVHS 0193 VHS / Korean
Ssairen
싸이렌 ( 2001 ) / 강한영
KDVD 0250 DVD / Kor (E,J)
Ssaul abi
싸울아비 ( 2002 ) / Mun Chong-g'um
KDVD 0317 DVD / Kor (E,K)
Ssaulabi
싸울아비 ( 2002 ) / 문종금
KDVD 0317 DVD / Kor (E,K)
Ssibaji
씨받이 ( 1987 ) / 임권택
KDVD 0077 DVD / Kor(Eng)
Ssibaji
씨받이 ( 1987 ) / 임권택
KVHS 0077 VHS / Korean
Ssom
썸 ( 2004 ) / 장윤현
KDVD 0556 DVD / Kor,Eng
Stairway to heaven
천국의계단 ( 2002 ) / Yi, Chang-su
KDVD 0596 DVD / Eng
Stairways of Heaven
천국의 계단 ( 1992 ) / Pae Chang-ho
KVHS 0027 VHS / Korean
Star
별 ( 2003 ) / Chang Hy'ong-ik
KDVD 0373 DVD / Kor (E,K)
Star in my Heart
별은내가슴에 ( / Yi, Chin-sok
KDVD 0718 DVD
Steal it if you can
도둑맞곤 못살아 ( 2003 ) / Im Ky'ong-su
KDVD 0358 DVD / Kor (E,J,K)
Suchwiin pulmyong
수취인 불명 ( 2000 ) / 김기덕
KDVD 0539 DVD / K,E,F,I
Suhak yohaeng
수학여행 ( 1969 ) / 유현목
KDVD 0281 DVD / Kor (E,K)
Sukaendul
스캔들 ( 2004 ) / 이재용
KDVD 0419 DVD / Kor (E,K)
Sulpun yonga
슬픈연가 ( / 유철용
KDVD 0738 DVD
Sumkyol
숨결 ( 1999 ) / 변영주
KVHS 0601 VHS
Summer Scent
여름향기 ( 2004 ) / Yun Sok-ho
KDVD 0440 DVD / Kor(Eng)
Sumul net
스물넷 ( 2001 ) / 임종재
KDVD 0294 DVD / Kor (E,K)
Sunaebo
순애보 ( 2001 ) / 이재용
KDVD 0297 DVD/Kor,Eng
Sungyoja
순교자 ( 1965 ) / 유현목
KVHS 0516 VHS / Korean
Sunk into her
그녀에게 잠들다 ( 2001 ) / Pak S'ong-il
KDVD 0269 DVD / Kor (E,K)
Supo suta Kam Sa-yong
수퍼스타 감사용 ( 2004 ) / 김종현
KDVD 0551 DVD / Kor,Eng
Surprize
서프라이즈 ( 2002 ) / Kim Chin-s'ong
KDVD 0316 DVD / Kor (E,K)
Surrogate woman
씨받이 ( 1987 ) / Im Kw'on-taek
KDVD 0077 DVD / Kor(Eng)
Surrogate woman
씨받이 ( 1987 ) / Im Kw'on-taek
KVHS 0077 VHS / Kor(Eng)
Sutak
수탉 ( 1990 ) / 신승수
KVHS 0081 VHS / K(E,F)
Sweet sex and love
맛있는섹스그리고사랑 ( 2003 ) / Pong Man-dae
KDVD 0398 DVD / Kor (E,K)
Sweet sixies
고독이 몸부림칠때 ( 2004 ) / Yi Su-in
KDVD 0450 DVD / Kor (E,K)
Sword in the moon
청풍명월 ( 2003 ) / Kim, Ui-sok
KDVD 0550 DVD / Kor,Eng
Sympathy for Lady Vengence
친절한금자씨 ( / Pak, Chan-uk
KDVD 0723 DVD
Sympathy for Mr. Vengeance
복수는 나의 것 ( 2002 ) / Pak Chan-uk
KDVD 0313 DVD / Kor (E,K)
Syo syo syo
쇼쇼쇼 ( 2003 ) / 김정호
KDVD 0361 DVD / Kor (E,K)
Tae
태 ( 1986 ) / 하명중
KVHS 0059 VHS / Korean
Tae Chang-gum
대장금 ( 2003 ) / 이병훈
KDVD 0597 DVD / C,E,K
Taebaek Mountains
태백산맥 ( 1994 ) / Im Kw'on-taek
KVHS 0067 VHS / Kor(Eng)
Taebaek sanmaek
태백산맥 ( 1994 ) / 임권택
KVHS 0067 VHS / Kor(Eng)
Taegukgi
태극기를 휘날리며 ( 2004 ) / Kang Che-gyu
KDVD 0475 DVD / Kor (E,K)
Taegukki rul hwinalrimyo
태극기를 휘날리며 ( 2004 ) / 강제규
KDVD 0475 DVD / Kor (E,K)
Taehan Minguk Honpop che 1-cho
대한민국헌법제1조 ( 2003 ) / 송경식
KDVD 0377 DVD / Kor (E,K)
T'aep'ung t'aeyang
태풍태양 ( / 정재은
KDVD 0732 DVD
Taewang ui kil
대왕의 길 ( 2005 ) / 소원영
KDVD 0569 DVD
Taeyang un opta
태양은 없다 ( 1999 ) / 김성수
KVHS 0170 VHS / Korean
Tajæong pulsim
다정불심 ( 1967 ) / 신상옥
KVHS 0531 VHS / Korean
Take care of my cat
고양이를 부탁해 ( 2001 ) / Ch'ong Chae-un
KDVD 0295 DVD / Kor (E,K)
Tale of two sisters
장화,홍련 ( 2003 ) / Kim Chi-un
KDVD 0400 DVD / Kor (E,K)
Talkomhan insaeng
달콤한인생 ( / 김지운
KDVD 0728 DVD
Talma ka tongtchok uro kan kkadalgun
달마가 동쪽으로 간 까닭은 ( 1989 ) / 배용균
KVHS 0082 VHS / Korean
Tamo
다모 ( 2003 ) / 이재규
KDVD 0589 DVD / Eng
Tanji kudae ka yoja ranun iyu manuro
단지 그대가 여자라는 이유만으로 ( 1990 ) / 김유진
KVHS 0084 VHS / Kor(Eng)
Tanjokpiyonsu
단적비연수 ( 2000 ) / 박제현
KDVD 0254 DVD / Kor (E,J,K)
Taste of heaven
성공시대 ( 1988 ) / Chang S'on-u
KVHS 0044 VHS / Korean
Tchang
짱 ( 1997 ) / 양윤호
KVHS 0136 VHS / Korean
Tchikhimyon chungnunda
찍히면죽는다 ( 2002 ) / 김기훈
KDVD 0338 DVD / Kor(E,K)
Teacher Mr. Kim
선생김봉두 ( 2003 ) / Chang Kyu-s'ong
KDVD 0369 DVD / Kor (E,K)
Tears
눈물 ( 2000 ) / Im Sang-su
KDVD 0152 DVD / Kor(Eng)
Tears
눈물 ( 2000 ) / Im Sang-su
KVHS 0152 VHS / Korean
Tears of the idol
우상의 눈물 ( 1981 ) / Im Kw'on-taek
KVHS 0058 VHS / Korean
Tell me something
텔미 썸딩 ( 1999 ) / Chang Yun-hy'on
KDVD 0178 DVD / Kor (E,K,C,J)
Tell me something
텔미 썸딩 ( 1999 ) / Chang Yun-hy'on
KVHS 0178 VHS / Korean
Telmi ssomding
텔미 썸딩 ( 1999 ) / 장윤현
KDVD 0178 DVD / Kor (E,K,C,J)
Telmi ssomding
텔미 썸딩 ( 1999 ) / 장윤현
KVHS 0178 VHS / Korean
Tender-heartedness
다정불심 ( 1967 ) / Sin, Sang-ok
KVHS 0531 VHS / Korean
That Which Falls Has Wings
추락하는 것은 날개가 있다 ( 1989 ) / Chang Kil-su
KVHS 0003 VHS / Korean
The Beast & the Beauty
야수와미녀 ( / Yi, Kye-byok
KDVD 0725 DVD
The Bow
활 ( / Kim, Ki-dok
KDVD 0727 DVD
The day a pig fell into the well
돼지가 우물에 빠진날 ( 2004 ) / Hong Sang-su
KDVD 0039 DVD / Kor (E,K)
The first ammendment in Korea
대한민국헌법제1조 ( 2003 ) / Song Ky'ong-sik
KDVD 0377 DVD / Kor (E,K)
The greatest expectation
위대한 유산 ( 2004 ) / O Sang-hun
KDVD 0434 DVD / Kor (E,K)
The legend of the evil lake
천년호 ( 2004 ) / Yi Kwang-hun
KDVD 0431 DVD / Kor (E,K)
The republic of comic romance
피아노치는대통령 ( 2003 ) / Ch'on Man-bae
KDVD 0374 DVD / Kor (E,K)
The road taken
선택 ( 2003 ) / Hong Ki-s'on
KDVD 0415 DVD / Kor(Eng)
The soul guardians
퇴마록 ( 2004 ) / Pak Kwang-chun
KDVD 0169 DVD / Kor (E,K)
The uninvited
4인용식탁 ( 2004 ) / Yi Su-y'on
KDVD 0420 DVD / Kor(Eng,Kor)
The Young with naked foot
맨발의 청춘 ( 1995 ) / Kim Ki-dok
KVHS 0213 VHS / Korean
Their last love affair
지독한사랑 ( 1995 ) /
KVHS 0604 VHS / English
This charming girl
여자 정혜 ( 2005 ) / Yi, Yun-gi
KDVD 0582 DVD / Kor,Eng
Three extremes
3몬스터 ( 2004 ) / Pak, Chan-uk
KDVD 0571 DVD/ J,C,K (Eng)
Three friends
세친구 ( 1996 ) / Im, Sul-lye
KDVD 0602 VHS
Ticket
티켓 ( 1986 ) / Im Kw'on-taek
KVHS 0029 VHS / Korean
Tiket
티켓 ( 1986 ) / 임권택
KVHS 0029 VHS / Korean
Time lasts
시간은 오래 지속된다 ( 1997 ) / Kim 'Ung-su
KVHS 0189 VHS / Korean
Timeless, Bottomless
나쁜 영화 ( 1997 ) / Chang S'on-u
KVHS 0040 VHS / Korean
To catch a virgin ghost
시실리 2km ( 2004 ) / Sin, Chong-won
KDVD 0564 DVD / Kor,Eng
To the Starry Island
그섬에 가고 싶다 ( 1994 ) / Pak Kwang-su
KVHS 0016 VHS / Kor(Eng)
To you from me
너에게 나를 보낸다 ( 1995 ) / Chang S'on-u
KVHS 0091 VHS / Korean
Toduk matkon mot sara
도둑맞곤 못살아 ( 2003 ) / 임경수
KDVD 0358 DVD / Kor (E,J,K)
Toemarok
퇴마록 ( 2004 ) / 박광춘
KDVD 0169 DVD / Kor (E,K)
Toemarok
퇴마록 ( 1998 ) / 박광춘
KVHS 0169 VHS / Korean
Tok Chinnun nulguni
독짓는 늙은이 ( 1994 ) / 김홍종
KVHS 0018 VHS / Kor(Eng)
Tol Ai
돌아이 ( 1987 ) / 이두용
KVHS 0234 VHS / Korean
Tollyo chagi
돌려차기 ( 2004 ) / 남상국
KDVD 0465 DVD / Kor (E,K)
Ton ul katko twiora
돈을 갖고 튀어라 ( 1995 ) / 김상진
KDVD 0194 DVD / Kor(Eng)
Ton ul katko twiora
돈을 갖고 튀어라 ( 1995 ) / 김상진
KVHS 0194 VHS / Korean
Tonggam
동감 ( ) /
KDVD 0150 DVD / Kor(Eng)
Tonggap naegi kwaoe hagi
동갑내기과외하기 ( 2003 ) / 김경형
KDVD 0376 DVD / Kor (E,K)
Tonghaemul kwa Paektusan i
동해물과백두산이 ( 2004 ) / 안진우
KDVD 0430 DVD / Kor (E,K)
Tongsung
동승 ( 2003 ) / 주경중
KDVD 0375 DVD / Kor (E,K)
Too beautiful to lie
그녀를 믿지 마세요 ( 2004 ) / Choe S'ong-ch'ol
KDVD 0451 DVD / Kor (E,K)
Too young to die
이젠.. 죽어도좋아 ( 2003 ) / Kim Chin-pyo
KDVD 0336 DVD / Kor (E,C)
Tora oji annun haebyong
돌아오지 않는 해병 ( 1963 ) / 이만희
KDVD 0236 DVD / Korean
Tora oji annun haebyong
돌아오지 않는 해병 ( 1963 ) / 이만희
KVHS 0236 VHS / Korean
Travelling with the ghost
신혼여행 ( 2000 ) / Na Hong-gyun
KDVD 0201 DVD / Kor(Eng)
Travelling with the ghost
신혼여행 ( 2000 ) / Na Hong-gyun
KVHS 0201 VHS / Korean
Truth Game
진실 게임 ( 2000 ) / Kim Ki-y'ong
KVHS 0134 VHS / Korean
Ttaeng pyot
땡볕 ( 1984 ) / 하명중
KVHS 0045 VHS / Korean
Ttongkae
똥개 ( 2003 ) / 곽경택
KDVD 0405 DVD / Kor (E,K)
Tturuoya sanda
뚫어야산다 ( / 고은기
KDVD 0706 DVD
Tu kapsu
투캅스 ( 1993 ) / 강우석
KDVD 0321 DVD / Kor (E,K)
Tu kapsu 3
투캅스 3 ( 1998 ) / 김상진
KDVD 0327 DVD / Kor(Eng)
Tu pontchae puropoju
두번째 프러포즈 ( 2004 ) / 김평중
KDVD 0580 DVD / Eng
Tube
튜브 ( 2003 ) / Paek Un-hak
KDVD 0401 DVD / Kor (E,K)
Tukapsu 2
투캅스 2 ( 1997 ) / 김본
KDVD 0192 DVD / Kor(Eng)
Tul hana seksu
둘하나섹스 ( 2002 ) / 이지상
KDVD 0350 DVD / Kor (E,K)
Tungsinpul
등신불 ( 1997 ) / 장형일
KVHS 0242 VHS / Korean
Turning gate, The
생활의 발견 ( 2002 ) / Hong Sang-su
KDVD 0301 DVD / Kor (E,F,K)
Tusabu ilche
두사부일체 ( 2001 ) / 윤제균
KDVD 0300 DVD / Kor (E,K)
Twaeji ka umul e ppajin nal
돼지가 우물에 빠진날 ( 2004 ) / 홍상수
KDVD 0039 DVD / Kor (E,K)
Twaeji ka umul e ppajin nal
돼지가 우물에 빠진날 ( 1996 ) / 홍상수
KVHS 0039 VHS / Korean
Twenty four: My beautiful day
스물넷 ( 2001 ) / Im Chong-jae
KDVD 0294 DVD / Kor (E,K)
Two cops
투캅스 ( 1993 ) / Kang U-s'ok
KDVD 0321 DVD / Kor (E,K)
Two cops 2
투캅스 2 ( 1997 ) / Kim Bon
KDVD 0192 DVD / Kor(Eng)
Two cops 3
투캅스 3 ( 1998 ) / Kim Sang-jin
KDVD 0327 DVD / Kor(Eng)
Tyubu
튜브 ( 2003 ) / 백운학
KDVD 0401 DVD / Kor (E,K)
Ullalla Ssisutoju
울랄라씨스터즈 ( 2002 ) / 박제현
KDVD 0332 DVD / Kor (E,K)
Umuk paemi ui sarang
우묵배미의 사랑 ( 1990 ) / 장선우
KVHS 0085 VHS / Kor(Eng)
Unborn but forgotten
하얀방 ( 2003 ) / Im Chang-jae
KDVD 0386 DVD / Kor (E,K)
Unhaeng namu chimdae
은행나무 침대 ( 1996 ) / 강제규
KDVD 0037 DVD / Kor (E,K)
Unhaeng namu chimdae
은행나무 침대 ( 1996 ) / 강제규
KVHS 0037 VHS / Korean
Unjangdo
은장도 ( 2003 ) / 김성덕
KDVD 0407 DVD / Kor (E,K)
Unma nun oji annuda
은마는 오지 않는다 ( 1992 ) / 장길수
KVHS 0047 VHS / Korean
Untold scandal
스캔들 ( 2004 ) / Yi Chae-yong
KDVD 0419 DVD / Kor (E,K)
Uri hyong
우리형 ( 2004 ) / 안권태
KDVD 0546 DVD / Kor,Eng
Uri ka chongmal sarang haessulkka
우리가 정말 사랑했을까 ( 1999 ) / 박종
KDVD 0595 DVD / C,E,K
Uri nun chigum Jeneba ro kanda
우리는 지금 제네바로 간다 ( 1987 ) / 송영수
KVHS 0055 VHS / Korean
Uridul ui ilgurojin yongung
우리들의 일그러진 영웅 ( 1993 ) / 박종원
KVHS 0005 VHS / Korean
Usang ui nunmul
우상의 눈물 ( 1981 ) / 임권택
KVHS 0058 VHS / Korean
Uyonhan yohang
우연한 여행 ( 1994 ) / 김정진
KVHS 0202 VHS / Korean
Vanished
증발 ( 1994 ) / Sin, Sang-ok
KVHS 0527 VHS / Korean
Vanishing twin
배니싱 트윈 ( ) / Yun Tae-yong
KDVD 0293 DVD / Kor(Eng)
Virgin Stripped bare by her bachelors
오!수정 ( 2000 ) / Hong, Sang-su
KDVD 0244 DVD / K,E
Volcano High school
화산고 ( 2001 ) / Kim Tae-gyun
KDVD 0292 DVD / Kor (E,K)
Wacky switch, A
나두야 간다 ( 2004 ) / Chong Yon-won
KDVD 0461 DVD / Kor (E,K)
Waikiki Brothers
와이키키 브라더스 ( 2001 ) / Im Sul-lye
KDVD 0298 DVD / Kor (E,K)
Waikki Buradosu
와이키키 브라더스 ( 2001 ) / 임순례
KDVD 0298 DVD / Kor (E,K)
Waildu kadu
와일드카드 ( 2003 ) / 김유진
KDVD 0378 DVD / Kor (E,K)
Wanderer Never Stops on the Road, A
나그네는 길에서도 쉬지 않는다 ( 1987 ) / Yi Chang-ho
KVHS 0013 VHS / Korean
Wanee and Junha
와니와 준하 ( 2001 ) / Kim, Yong-gyun
KDVD 0306 DVD / Kor (E,K)
Wani wa Chunha
와니와 준하 ( 2001 ) / 김용균
KDVD 0306 DVD / Kor (E,K)
Warriors, The
무사 ( 2001 ) / Kim S'ong-su
KDVD 0287 DVD / Kor (E,K)
Way home, The
집으로 ( 2003 ) / Yi Ch'ong-hyang
KDVD 0385 DVD / Kor (E,K)
We are going to Geneva now
우리는 지금 제네바로 간다 ( 1987 ) / Song Y'ong-su
KVHS 0055 VHS / Korean
Wedding Story 2
결혼이야기 2 ( 1994 ) / Kim Kang-no
KVHS 0184 VHS / Korean
Welcome to Dongmakgol
웰컴투동막골 ( / Pak, Kwang-hyon
KDVD 0722 DVD
Welkom tu Tongmakkol
웰컴투동막골 ( / 박광현
KDVD 0722 DVD
Whale hunter, The
고래사냥 ( 1986 ) / Pae Chang-ho
KVHS 0078 VHS / Kor(Eng)
When I turned nine
아홉살 인생 ( 2004 ) / Yun, In-ho
KDVD 0545 DVD / Kor,Eng
Whisper Princess
휘파람공주 ( 2002 ) / Yi Ch'ong-hwang
KDVD 0356 DVD / Kor (E,K)
Whispering corridors, The
여고괴담 ( 1998 ) / Pak Ki-hy'ong
KVHS 0179 VHS / Korean
White badge
하얀 전쟁 ( 1992 ) / Ch'ong Chi-y'ong
KDVD 0036 DVD / Kor (E,K)
White badge
하얀 전쟁 ( 1992 ) / Ch'ong Chi-y'ong
KVHS 0036 VHS / Korean
White valentine
화이트발렌타인 ( 2002 ) / Yang Yun-ho
KDVD 0357 DVD / Kor (E,J,C,K)
Who are U?
후아유 ( 2003 ) / Ch'oe Ho
KDVD 0359 DVD / Kor (E,K)
Who Saw The Dragon's Toenail?
누가 용의 발톱을 보았는가 ( 1991 ) / Kang U-s'ok
KVHS 0028 VHS / Korean
Who's got the tape
어깨동무 ( 2004 ) / Cho Chin-gyu
KDVD 0468 DVD / Kor (E,K)
Why has Bodhi-Dharma left for the East
달마가 동쪽으로 간 까닭은 ( 1989 ) / Pae Yong-gyun
KVHS 0082 VHS / Kor(Eng)
Widaehan yusan
위대한 유산 ( 2004 ) / 오상훈
KDVD 0434 DVD / Kor (E,K)
Widow Dance
과부춤 ( 1983 ) / Yi Chang-ho
KVHS 0117 VHS / Korean
Wife in romance, The
주노명 베이커리 ( 2000 ) / Pak H'on-su
KDVD 0132 DVD / Kor(Eng)
Wife in romance, The
주노명 베이커리 ( 2000 ) / Pak H'on-su
KVHS 0132 VHS / Korean
Wild animals
야생동물 보호구역 ( 1997 ) / Kim Ki-dok
KVHS 0214 VHS / Korean
Wild card
와일드카드 ( 2003 ) / Kim Yu-jin
KDVD 0378 DVD / Kor (E,K)
Wild Ginseng
심봤다 ( 1979 ) / Ch'ong Chin-u
KVHS 0035 VHS / Korean
Windstruck
내여자친구를소개합니다 ( 2004 ) / Kwak, Chae-yong
KDVD 0535 DVD / Kor,Eng
Winter Love Song
겨울연가 ( 2002 ) / Yun S'ok-ho
KDVD 0444 DVD / Kor(Eng)
Winter That Year Was Warm, The
그해 겨울은 따뜻했네 ( 1984 ) / Pae Chang-ho
KVHS 0025 VHS / Korean
Wishing stairs
여우계단 ( 2003 ) / Yun Chae-y'on
KDVD 0389 DVD / Kor (E,K)
Wolf returns, the
마지막 늑대 ( 2004 ) / Ku Cha-hong
KDVD 0458 DVD / Kor (E,K)
Woman is the future of the man
여자는 남자의 미래다 ( 2004 ) / Hong Sang-su
KDVD 0464 DVD / Kor (E,K)
Woman of Fire
화녀 ( 1971 ) / Kim Ki-y'ong
KVHS 0222 VHS / Kor(Fre)
Wonderful days
원더풀데이즈 ( 2003 ) / Kim Mun-saeng
KDVD 0445 DVD / Kor (E,K)
Wonderpul deiju
원더풀데이즈 ( 2003 ) / 김문생
KDVD 0445 DVD / Kor (E,K)
Worha ui kongdong myoji
월하의 공동묘지 ( 1967 ) / 권철희
KDVD 0309 DVD / Kor (E,K)
Yaksok
약속 ( 1998 ) / 김유진
KDVD 0126 DVD / Korean
Yaksok
약속 ( 1998 ) / 김유진
KVHS 0126 VHS / Korean
Yangsan Province
양산도 ( 2004 ) / Kim Ki-yong
KDVD 0519 DVD / Kor (K,E)
Yangsando
양산도 ( 2004 ) / 김기영
KDVD 0519 DVD / Kor (K,E)
Yasaeng tongmul poho kuyok
야생동물 보호구역 ( 1997 ) / 김기덕
KVHS 0214 VHS / Korean
Yasu wa minyo
야수와미녀 ( / 이계벽
KDVD 0725 DVD
Yellow flower
둘하나섹스 ( 2002 ) / Yi Chi-sang
KDVD 0350 DVD / Kor (E,K)
Yellow hair
노랑머리 ( 1999 ) / Kim Yu-min
KVHS 0124 VHS / Korean
Yellow hair 2
노랑머리 2 ( 2001 ) / Kim Yu-min
KDVD 0260 DVD / Kor(Eng)
Yeonsangun
연산군 ( 1961 ) / Sin, Sang-ok
KVHS 0528 VHS / Korean
Yerai syang
예라이샹 ( 1966 ) / 정창화
KVHS 0512 VHS / Korean
Yesterday
예스터데이 ( 2002 ) / Ch'ong Yun-su
KDVD 0379 DVD / Kor (E,K)
Yesutodei
예스터데이 ( 2002 ) / 정윤수
KDVD 0379 DVD / Kor (E,K)
Yi Chae-su ui nan
이재수의 난 ( 1999 ) / 박광수
KDVD 0128 DVD / Kor(Eng)
Yi Chae-su ui nan
이재수의 난 ( 1999 ) / 박광수
KVHS 0128 VHS / Korean
Yi So-ryong ul ch'ajarat
이소룡을찾아랏 ( 2002 ) / 강론
KDVD 0351 DVD / Kor (E,K)
Yijo yoin chanhoksa
이조여인 잔혹사 ( 1969 ) / 신상옥
KVHS 0496 VHS / Korean
YMCA baseball team
YMCA 야구단 ( 2003 ) / Kim Hy'on-s'ok
KDVD 0341 DVD / Kor (E,K)
YMCA yagudan
YMCA 야구단 ( 2003 ) / 김현석
KDVD 0341 DVD / Kor (E,K)
Yo songsaeng vs yo cheja
여선생 vs 여제자 ( / 장규성
KDVD 0705 DVD
Yogo koedam
여고괴담 ( 1998 ) / 박기형
KVHS 0179 VHS / Korean
Yogo koedam 2
여고괴담 2 ( 1999 ) / 김태용, 민규동
KDVD 0180 DVD / Kor(Eng)
Yogo koedam 2
여고괴담 2 ( 1999 ) / 김태용, 민규동
KVHS 0180 VHS / Korean
Yohwa Chang Huibin
요화 장희빈 ( 1968 ) / 임권택
KVHS 0500 VHS / Korean
Yoja nun namja ui mirae ta
여자는 남자의 미래다 ( 2004 ) / 홍상수
KDVD 0464 DVD / Kor (E,K)
Yoja rul chassumnida
여자를 찾습니다 ( 1976 ) / 하길종
KVHS 0488 VHS / Korean
Yoja ui ilsaeng
여자의 일생 ( 1968 ) / 신상옥
KVHS 0493 VHS / Korean
Yoja, Chong-hye
여자 정혜 ( 2005 ) / 이윤기
KDVD 0582 DVD / Kor,Eng
Yokchon e sanda
역전에산다 ( 2003 ) / 박용운
KDVD 0397 DVD / Kor (E,K)
Yoktosan
역도산 ( 2005 ) / 송해성
KDVD 0598 DVD / E,J,K
Yonae sosol
연애소설 ( 2002 ) / 이한
KDVD 0334 DVD / Kor (E,K)
Yŏnae sulsa
연애술사 ( / 천세환
KDVD 0607 DVD
Yong
령 ( 2004 ) / 김태경
KDVD 0470 DVD / Kor (E,K)
Yongja ui chonsong sidae
영자의 전성시대 ( 1975 ) / 김호선
KVHS 0284 VHS / Korean
Yongja ui chonsong sidae
영자의 전성시대 ( 1975 ) / Kim Ho-S'on
KVHS 0284 VHS / Korean
Yongmae
영매 ( 2003 ) / 박기복
KDVD 0428 DVD/Kor,Eng
Yongmang
욕망 ( 2004 ) / 김응수
KDVD 0447 DVD / Kor (E,K)
Yongo wanjon chongbok
영어완전정복 ( 2004 ) / 김성수
KDVD 0412 DVD / Kor (E,K)
Yongo wanjon chongbok
영어완전정복 ( 2004 ) / Kim S'ong-su
KDVD 0412 DVD / Kor (E,K)
Yongwonhan cheguk
영원한 제국 ( 1995 ) / 박종원
KVHS 0118 VHS / Korean
Yonpung yonga
연풍연가 ( 1999 ) / 박대영
KDVD 0143 DVD / Kor(Eng)
Yonpung yonga
연풍연가 ( 1999 ) / 박대영
KVHS 0143 VHS / Korean
Yonsan ilgi
연산일기 ( 1987 ) / 임권택
KVHS 0116 VHS / Korean
Yonsan ilgi
연산일기 ( 1987 ) / Im Kw'on-taek
KVHS 0116 VHS / Korean
Yonsan kun
연산군 ( 1989 ) / 이혁수
KVHS 0239 VHS / Korean
Yonsan kun
연산군 ( 1989 ) / Yi Hy'ok-su
KVHS 0239 VHS / Korean
Yonsangun
연산군 ( 1961 ) / 신상옥
KVHS 0528 VHS / Korean
Yopki jogin ku nyo
엽기적인 그녀 ( 2001 ) / 곽재용
KDVD 0255 DVD / Kor (E,K)
Yorum Hyanggi
여름향기 ( 2004 ) / 윤석호
KDVD 0440 DVD / Kor(Eng)
Yosot kae ui sision
여섯개의 시선 ( 2004 ) / 제작자,아이비젼엔터테인먼트
KDVD 0443 DVD / Kor (E,K)
You kyedan
여우계단 ( 2003 ) / 윤재연
KDVD 0389 DVD / Kor (E,K)
Young man, The
젊은 남자 ( 1995 ) / Pae Chang-ho
KVHS 0164 VHS / Korean
Young zelkova tree
젊은 느티나무 ( 1997 ) / Kim Chae-hy'on
KVHS 0243 VHS / Korean
Yowangbol
여왕벌 ( 1987 ) / 이원세
KVHS 0368 VHS / Korean
Yua tokchon
유아독존 ( 2003 ) / 홍종오
KDVD 0355 DVD / Kor (E,K)
Yuksik tongmul
육식동물 ( 1986 ) / 김기영
KVHS 0231 VHS / Korean
Yun Sim-dok
윤심덕 ( 1969 ) / 안현철
KVHS 0505 VHS / Korean
Yuri
유리 ( 1997 ) / 양윤호
KVHS 0107 VHS / Korean
Yuryong
유령 ( 1999 ) / 민병천
KDVD 0168 DVD / Kor(Eng)
Yuryong
유령 ( 1999 ) / 민병천
KVHS 0168 VHS / Korean
Zzang
짱 ( 1997 ) / Yang Yun-ho
KVHS 0136 VHS / Korean

 


Back to Top
   Last updated: February 15, 2007 | Send comments & questions to sunyoonl@usc.edu. | © 2007 University of Southern California